Po­kal­se­mi­fi na­ler

BT - - TV- GUIDE -

Den før­ste se­mi­fi na­le ved Fi­nal4 står mel­lem KIF Kol­ding Kø­ben­havn og Skjern. KIF blev en sik­ker vin­der af grund­spil­let i Boxer Li­ga­en, men da de to hold mød­tes i fe­bru­ar, vandt Spel­ler­berg og co. kun kne­bent 31- 30, så må­ske kan Skjern over­ra­ske? Den an­den se­mi­fi na­le er et op­gør mel­lem Team Tvis Holste­bro og Aal­borg. Hånd­bold TV 2: 14.05 og 16.00

Ph Phil, Stu, Alan og Doug rej­ser til Thailand,Th il d hvor Stu skal gift es med sit livs kær­lig­hed, og be­lært af den ka­ta­stro­fa­le po­l­te­ra­bend i Las Ve­gas skal dren­ge­ne ba­re ny­de én en­kelt øl aft enen før bryl­lup­pet. Men desvær­re – den plan hol­der ik­ke - og ven­ner­ne våg­ner mor­ge­nen eft er op på et snu­sket ho­tel­væ­rel­se i Bang­kok med gi­gan­ti­ske tøm­mer­mænd og bla­ck­out, mens br­u­dens 16- åri­ge bror Ted­dy er for­s­vun­det! Tøm­mer­mænd i Thailand TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.