SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV- GUIDE -

En­gelsk ko­me­di­ed­ra­ma fra 2002. ( Bend It Li­ke Beck­ham) Jess er et stort fod­bold­ta­lent og bor i Eng­land sam­men med re­sten af sin in­di­ske fa­mi­lie. Hun er 18 år og pa­rat til at vie he­le sit liv til fod­bold, li­ge­som hun drøm­mer om at lø­be på ba­nen for Man­che­ster Uni­ted sam­men med David Beck­ham. Jess’ for­æl­dre er der­i­mod me­re in­ter­es­se­ret i, at de­res dat­ter bli­ver gift, så hun kan bli­ve en god hus­mor. Fod­bold­kar­ri­e­ren lig­ger hel­ler ik­ke li­ge til høj­re­be­net for ve­nin­den Ju­les, men sam­men ta­ger de kam­pen op for at få suc­ces på fod­bold­ba­nen. Med­vir­ken­de: Anu­pam Kher, Ar­chie Panja­bi, Joe: Jo­nat­han Rhys- Mey­ers, Jes­min­der » Jess « Bham­ra: Par­min­der K. Na­gra og Juliet­te » Ju­les « Paxton: Keira Knight­ley. In­struk­tion: Gurin­der Chadha. DR1 kl. 15.05 Amr. dramakomedie fra 2006. ( The De­vil Wears Pra­da) An­dy Sa­chs er en in­tel­li­gent ung kvin­de fra den midt­ve­st­li­ge del af USA, som li­ge er ble­vet fær­dig med sin uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se og øn­sker at ar­bej­de som ma­ga­sin­skri­bent. Selv­om hun over­ho­ve­det ik­ke er in­ter­es­se­ret i mo­de, får hun til­budt et job som as­si­stent for re­dak­tø­ren Miran­da Pri­est­ly hos ” Runway”, USA’s mest pre­sti­ge­fyld­te mo­de­blad. An­dy fin­der hur­tigt ud af, at Miran­da er en di­va med mas­ser af magt in­den for ma­ga­sin­ver­de­nen, og hun er ik­ke ban­ge for at ud­nyt­te den. An­dy kæm­per for at be­hol­de bå­de sit job og sin for­stand – vel vi­den­de, at en an­be­fa­ling fra Miran­da kan åb­ne næ­sten en­hver dør hos et hvil­ket som helst magasin. Med­vir­ken­de: Miran­da Pri­est­ly: Me­ryl Stre­ep, An­dy Sa­chs: An­ne Hat­haway og Ni­gel: Stan­ley Tuc­ci. In­struk­tion: David Fran­kel. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk western fra 1960. ( The Mag­ni­fi­cent Se­ven) En lil­le fat­tig me­xi­cansk lands­by pla­ges af Cal­ve­ras rø­ve­re, der gen­tag­ne gan­ge æder, stjæ­ler og øde­læg­ger alt af vær­di. In­gen af bøn­der­ne tør sæt­te sig op mod Cal­ve­ra. I ste­det må den retskaf­ne re­vol­ver­mand Chris sam­le nog­le er­far­ne le­jes­ven­de til at ta­ge kam­pen op mod rø­ver­ne. Syv mænd er ik­ke me­get mod Cal­ve­ras 100 mænd, men over­mag­ten skræm­mer ik­ke Chris og hans folk. Med­vir­ken­de: Vin: Ste­ve McQu­e­en, Chris: Yul Bryn­ner og Chico: Horst Bu­chholz. In­struk­tion: Jo­hn Stur­ges. DR2 kl. 16.25 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 2005. ( Elek­tra) Elek­tra er en su­per far­lig le­je­mor­der, der er træ­net i den mysti­ske Ki­magu­re­kunst. Folk der me­strer Ki­magu­re­kun­sten kan se ind i frem­ti­den. Da hun får til op­ga­ve at slå en mand og hans dat­ter ihjel, mel­der mora­len sig, og i et dra­ma­tisk tvist be­slut­ter hun sig i ste­det for at be­skyt­te dem. Med­vir­ken­de: Elek­tra: Jen­ni­fer Gar­ner, Mark Mil­ler: Gor­an Visnjic og Sti­ck: Te­ren­ce Stamp. In­struk­tion: Rob Bow­man. 6’ eren kl. 21.00 Ame­ri­kansk ro­man­tisk komedie fra 1993. ( Gro­und­hog Day) Den ky­ni­ske TV- me­te­ro­log Phil Con­nors, skal for Gud- ved­hvil­ken- gang dæk­ke en år­lig festi­val i en lil­le flæk­ke i Pitts­burgh – en festi­val, der ef­ter hans me­ning, hø­rer me­re hjem­me i An­de­by. Ene­ste lys­punkt er Phils nye pro­du­cer, den sø­de Ri­ta, som han hå­ber at sco­re in­den festi­va­len er ov­re. Da Phil våg­ner op den næ­ste dag, sker der imid­ler­tid no­get un­der­ligt: Den sam­me sang spil­ler i ra­dio­en, uden­for mø­der han de sam­me men­ne­sker som da­gen før – ja, alt er præ­cist som den fo­re­gå­en­de dag. Lang­somt går det op for Phil, at han er hav­net i en slags tidslo­m­me, hvor han op­le­ver den sam­me dag igen og igen. Med­vir­ken­de: Phil Con­nors: Bill Mur­ray, Ri­ta: An­die Ma­cDowell og Ned Ry­er­son: Step­hen To­bo­low­sky. In­struk­tion: Ha­rold Ra­mis. TV3+ kl. 17.20

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.