Svær dansk test

BT - - TV- GUIDE -

Det dan­ske lands­hold mø­der de kom­men­de vær­ter til EM- slut­run­den fra Frank­rig. Der er in­gen tvivl om, at den dan­ske de­fen­siv kom­mer på en ben­hård op­ga­ve, når de skal for­sø­ge at hol­de ver­dens­klas­se­an­gri­be­re som Ka­rim Ben­ze­ma og Oli­vi­er Giroud væk fra må­let. For dan­sker­ne gæl­der det om at byg­ge vi­de­re på sej­ren over USA i ons­dags. Fod­bold Ka­nal 5: 20.00

De Den rapkæft ede, po­try­gend de og oft ft e t tøm­mer­mands­ram­te læ­re­rin­de Eliza­beth ha­der sit job og for­sø­ger at kla­re sig gen­nem ar­bejds­li­vet så let som mu­ligt, mens hun le­der eft er en mand, der kan for­sør­ge hen­de. Da den pæ­ne og vel­be­slå­e­de un­ge læ­rer Scott star­ter på sko­len, ser hun det som sin sto­re mu­lig­hed. Men hun me­ner, at det vil kræ­ve en bryst­for­stør­rel­se at sco­re ham, så hun for­sø­ger at skaff e pen­ge. Bad Tea­cher TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.