20 SI­DER DAN­MARKS SPORTSAVIS – LÆS ME­RE PÅ bt. dk/ sport SPOR­TEN

Fru­stre­ret Mor­ten Ol­sen opgav at træ­ne på fransk plø­je­mark

BT - - SPORTEN - Sø­ren Hang­høj kristensen og UJep­pe Pe­der­sen srkr@ spor­ten. dk og jepp@ spor­ten. dk

Den dan­ske land­stræ­ner, Mor­ten Ol­sen, var ra­sen­de, eft er at lands­hol­det hav­de få­et til­delt en fransk plø­je­mark til træ­nin­gen før land­skam­pen mod Frank­rig søn­dag.

» Det er en respekt­løs be­hand­ling fra det fran­ske fod­bold­for­bund. De hav­de lo­vet nye, go­de ba­ner ved St.- Étien­ne. Vi har for­be­redt os på, at vi skal ha­ve en god gang træ­ning, men det kan vi ik­ke. Det er alt for far­ligt på den ba­ne, « si­ger Ol­sen tørt.

Lands­hol­det blev fl yt­tet 17 ki­lo­me­ter væk fra St.- Étien­ne til sta­dio­net, Sta­de Ro­ger Baud­ras. Her hu­se­rer den fran­ske klub An­drezieux Bout­heon, der til dag­lig spil­ler i den fem­te bed­ste fran­ske ræk­ke.

Og det kan ty­de­ligt ses på ba­nen, der lig­ner en klas­sisk se­rie 5- plø­je­mark.

’ De kan få Klø­ver­mar­ken el­ler Brønd­by Sta­dion’

» Det er før­ste gang, jeg har op­le­vet no­get lig­nen­de. Det kan man ik­ke som vær­ter. Det her er jo ik­ke no­gen so­ci­al tur. Vi er her­ne­de for at spil­le fod­bold, vi er jo ik­ke no­gen sko­le­klas­se. Hvis vi vid­ste, de ik­ke hav­de en ba­ne, vi kun­ne spil­le på, var vi ble­vet i Dan­mark. Det er for­rykt jo, « si­ger land­stræ­ne­ren surt.

Det dan­ske fod­bold­lands­hold ta­ger imod Frank­rig 11. ok­to­ber, og her lover Mor­ten Ol­sen hævn. Ka­rim Ben­ze­ma, Sa­mir Nas­ri og re­sten af brie- bold­dren­ge­ne kan se frem til at få af sam­me skuff e.

» Hvis de gi­ver os så­dan en ba­ne, må vi jo gi­ve dem no­get lig­nen­de, når de kom­mer op til os. Det skal man ik­ke væ­re for god til. Når vi har sendt folk her­ned og aft alt at få en god ba­ne, og de ved, hvad man skal ha­ve, må de få en lig­ne­de, når de kom­mer til Kø­be­havn, « si­ger land­stræ­ne­ren og ud­pe­ger mu­li­ge sta­dio­ner.

» Brønd­by Sta­dion er en god idé el­ler Klø­ver­mar­ken, ja. El­lers skal jeg nok fi nde en ba­ne i Vor­ding­borg, « si­ger Mor­ten Ol­sen med hævn i stem­men,

Dan­mark mø­der Frank­rig på søn­dag kl. 20.45, men land­stræ­ne­ren ved end­nu ik­ke, hvor­når hans spil­le­re kan få læk­kert græs un­der støv­ler­ne igen.

Fo­to: Claus Bech Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.