OLIE PÅ DE OPR

Saxo Banks grund­læg­ger, Lars Sei­er Christensen, er bin­de­led­det mel­lem Det bli­ver et kapløb med bå­de tid og fø­lel­ser, hvis Ri­is skal til­ba­ge

BT - - SPORTEN - Fo­to: Nils Meilvang, Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph, Iris MÆG­LING Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Dø­ren er på klem. Og mu­lig­he­den for, at Bjar­ne Ri­is sta­dig har en frem­tid som sport­s­li­ge le­der for den span­ske su­per­stjer­ne Al­ber­to Con­ta­dor og kon­tin­gen­tet af dan­ske ryt­te­re på Tin­koff - Saxo, er der sta­dig.

Den mu­lig­hed åb­ne­de Saxo Bank­boss Lars Sei­er Christensen selv dø­ren for i eft er­døn­nin­ger­ne af det vold­som­me op­gør mel­lem Bjar­ne Ri­is og den rus­si­ske hol­de­jer Oleg Tin­kov.

Fo­re­lø­big har Ri­is sta­tus som ’ sus­pen­de­ret’, selv om det ik­ke har væ­ret mu­ligt at få ud­dy­bet fra Oleg Tin­ko­vs nær­me­ste, om der re­elt er ta­le om en ui­genkal­de­lig fy­ring.

BT har gran­sket det bro­ge­de for­løb og chan­cer­ne for, at tvi­stens ak­tø­rer fi nder sam­men på ny.

OLEG TIN­KOV Det ene­ste, man kan vi­de sig sik­ker på med den rus­si­ske ex­cen­tri­ker og spra­de­bas­se, er, at han kan fi nde på lidt af hvert. Si­den Oleg Tin­kov over­tog hol­det i de­cem­ber 2013, har stem­nin­gen egent­lig væ­ret for­bav­sen­de har­monisk. Men man skal ik­ke ha­ve fulgt den si­bi­risk- fød­te iværk­sæt­ter læn­ge på de so­ci­a­le me­di­er for at kun­ne afl æse, hvor­dan stem­ning og hu­mør kan for­me sig som en rut­sche­ba­ne. Tin­kov er ik­ke i cy­kel­sport for at kø­re om se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger, og han går glubsk eft er ver­dens­her­re­døm­met. Desvær­re uden helt at ha­ve re­a­lis­mens bril­ler på, så det kan væ­re en tæt på umu­lig op­ga­ve at skul­le stil­le den ri­ge su­gar­dad­dy til­freds. Til­sy­ne­la­den­de er der ik­ke et gran for­try­del­se over Tin­ko­vs age­ren i for­hold til Ri­is, men på den an­den si­de vil­le det lig­ne ham dår­ligt at ud­stil­le sin egen svag­hed på den må­de. Så­dan gør man ik­ke i de kred­se, Tin­kov er run­det af.

FOR:

Sund for­nuft . Tin­kov kan ta­ge pul­sen på trup­pen og er­ken­de, at hvis han vil ha­ve si­ne sport­s­li­ge am­bi­tio­ner op­fyldt, er det med Ri­is som over­ho­ved.

At det sta­dig er uklart, hvem der be­stem­mer, og at Tin­kov er grun­dir­ri­te­ret over en kon­fl ikt, hvor han har tabt an­sigt. Stæ­dig­hed og stolt­hed har han til fæl­les med Ri­is.

IMOD:

FRE­DAG 27. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.