RØR­TE VAN­DE

Bjar­ne Ri­is og Tin­koff - Saxos hu­mør­svin­gen­de hol­de­jer, Oleg Tin­kov.

BT - - SPORTEN -

FRE­DAG 27. MARTS 2015

LARS SEI­ER CHRISTENSEN

FOR:

Lars Seiers ge­myt og sleb­ne ver­dens­mands­ma­ne­rer eg­ner sig til at lø­se en sag i hård­knu­de. Og så har han og­så et co- sponsorat på et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, som hur­tigt kan bli­ve til in­gen­ting, hvis Tin­kov fast­hol­der sus­pen­de­rin­gen af Ri­is.

At ska­den er sket, og at til­li­den er væk mel­lem Ri­is og Tin­kov. Det kan væ­re svært at træk­ke ukvem­sord til­ba­ge og se hin­an­den i øj­ne­ne igen.

IMOD:

BJAR­NE RI­IS Fo­re­lø­big er det den tid­li­ge­re hol­de­jer, der står som den stør­ste ta­ber. Ri­is har mi­stet be­rø­rin­gen med sit livs­værk og stil­lin­gen som sport­s­lig an­svar­lig. For­ly­den­der om, at Ri­is ik­ke skul­le ha­ve væ­ret nær­væ­ren­de nok i det dag­li­ge ar­bej­de, og at det er fal­det Oleg Tin­kov for bry­stet, er ble­vet mod­sagt af ryt­te­re som øn­sker den 50- åri­ge dan­sker til­ba­ge til at sty re trop­per­ne. Ind­til nu har Ri­is væ­ret helt og al­de­les tavs eft er den cho­ke­ren­de sus­pen­de­ring. Men der er ik­ke no­gen tvivl om, at der skal slu­ges en min­dre ka­mel­farm, hvis Ri­is skal til­ba­ge i tje­ne­sten. Fra at ha­ve væ­ret øver­st­be­fa­len­de si­den årtu­sind­skift et, er Ri­is re­du­ce­ret til løn­mod­ta­ger. Det vil al­tid væ­re en svær po­si­tion at skul­le fal­de til ret­te i. Når che­fen i skik­kel­se af Oleg Tin­kov yder­me­re har et hu­mør, som svin­ger i pen­dul­fart mel­lem jovi­al og vod­ka­be­dug­get

be­gej­string til ra­sen­de tira­der, skal det per de­fi ni­tion gå galt.

FOR:

Ri­is har sta­dig mas­ser af hjer­te med i pro­jek­tet. He­le fun­da­men­tet på Tin­koff - Saxo er lagt af ham, de fl este ryt­te­re er hånd­pluk­ket af ham, og det må væ­re med blø­de­n­de hjer­te, han kan se si­ne folk skul­le i gang med en sæ­son, der for ba­re få uger si­den teg­ne­de til at bli­ve en af de mest spæn­den­de no­gen­sin­de.

Ri­is er en stolt og en stæ­dig mand. Der er fal­det knubbede ord fra især Oleg Tin­ko­vs si­de, og den slags kan væ­re svært ba­re at læg­ge låg på. Ri­is ken­der og­så kun­sten at bæ­re nag, og selv om ti­den læ­ger man­ge sår, er der næp­pe tid nok til at læ­ge dem al­le.

IMOD:

Der er ik­ke no­gen tvivl om, at Saxo Banks di­rek­tør og­så har ven­ska­be­li­ge ak­tier in­ve­ste­ret i Ri­is. En­ga­ge­men­tet i cy­kel­hol­det hand­ler me­re om, at Ri­is er den cen­tra­le fi gur og ’ stjer­nen’ på hol­det, end hvem der be­fi nder sig i fl ok­ken af ryt­te­re. Sei­er re­a­ge­re­de ons­dag ved at træ­de ind som mæg­ler, og den rol­le på­ta­ger han sig ik­ke uden at ha­ve et be­grun­det håb om en kon­struk­tiv løs­nings­mo­del. Men fi nans­man­den får og­så brug for kon­ge­blåt diplo­ma­ti i me­ter­mål, hvis han skal ha­ve klin­ket skå­re­ne og genop­ret­tet borg­fre­den. Sei­er har an­ty det, at der skal fi ndes en løs­ning i nær­me­ste frem­tid og in­den Flan­dern Rundt, som kø­res i på­sken. For øje­blik­ket be­fi nder Oleg Tin­kov sig på for­ret­nings­rej­se i Sin­ga­po­re, men kil­der om­kring kon­fl ik­tens ker­ne me­ner, at der vil væ­re en chan­ce i den kom­men­de we­e­kend for at par­ter­ne kan mø­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.