FOR­GYLDT AF C

BT - - SPORTEN -

FOR­MUE Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

Da Bjar­ne Ri­is for 27 år si­den sad i den lil­le dan­ske cy­kel­ko­lo­ni i Luxem­bourg, var han ved at gi­ve op. Pen­ge­ne var ik­ke ba­re få - de var mini­ma­le.

Som ung ryt­ter i star­ten af si­ne 20’ ere måt­te han bå­de cyk­le for sej­re­ne og for smør­ret på brø­d­et. Hav­de det ik­ke væ­ret for Mar­cel Gil­les og hans over­ta­lel­ses­ev­ner i for­hold til at få Bjar­ne Ri­is til at kø­re for sit hold, ACC Con­tern, hav­de Bjar­ne Ri­is næp­pe haft to ma­jestæti­ske ejendomme i Vej­le og schweizi­ske Lu­ga­no.

Han hav­de næp­pe hel­ler haft virk­som­he­der med mil­li­o­nom­sæt­nin­ger og stor ki­ste­bund. Men det har Bjar­ne Ri­is - og der­for be­hø­ver han i det mind­ste ik­ke at fryg­te for sin livskva­li­tet, hvis Oleg Tin­kov ful­den­der det, han star­te­de med sin sus­pen­de­ring og fy­rer den dan­ske team ma­na­ger.

Årsløn 7,5 mio. kr.

For på 27 år er Bjar­ne Ri­is gå­et fra en årsløn som pe­dal­tram­pen­de cy­kel­ryt­ter på om­kring 132.000 kro­ner til en me­re klæk­ke­lig hy­re på 7,5 mil­li­o­ner kro­ner for at læg­ge tak­tik­ken på Tin­kof­fSaxo.

Det gør han så ik­ke me­re, for BT kun­ne man­dag af­slø­re, at hol­de­jer Oleg Tin­kov hav­de sus­pen­de­ret Bjar­ne Ri­is, der nu ven­ter på sin en­de­li­ge dom: Er han nu­tid el­ler for­tid?

Uan­set sva­ret på det spørgs­mål er en ting sik­ker - Bjar­ne Ri­is kom­mer ik­ke til at li­de nød, hvis Oleg Tin­kov væl­ger at sæt­te sin dan­ske team ma­na­ger fra be­stal­lin­gen og sty­ret showet helt selv.

FRE­DAG 27. MARTS 2015

mi­cd@ spor­ten. dk

Fo­to: Reu­ters Bjar­ne Ri­is for­an sit hus på Bel­le­vu­e­vej i Vej­le. Her med hund­en Oscar. Fo­to: Claus Bech Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.