Den to­ho­ve­de­de ek

Ni­ck­las Bendt­ner er på godt og ondt ble­vet en su­per­stjer­ne på de so­ci­a­le me­di­er

BT - - SPORTEN - TWIT­TER- HIT Sø­ren Hang­høj Kristensen i St.- Étien­ne srkr@ spor­te­na. dk

Ons­dag den 25. marts var en god dag for Ni­ck­las Bendt­ner. Og da­gen der­på var på sin vis ik­ke me­get dår­li­ge­re.

En fly­ve­tur fra Bil­lund til fran­ske St. Etien­ne, et hvil og en lur, var hvad der var på pro­gram­met for man­den – lad os ba­re si­ge Lord’en – da­gen ef­ter hans hat­tri­ck i sej­ren over USA.

Mens de fle­ste af de øv­ri­ge lands­holds­spil­le­re re­sti­tu­tions­træ­ne­de på en i øv­rigt elen­dig ba­ne i en for­stad til den fran­ske provins­by, var Bendt­ner så­le­des ble­vet hjem­me på ho­tel­let med hvile­tid for øje. Og må­ske og­så for at so­le sig lidt ek­stra i suc­ce­sen fra ons­da­gens kamp i Aar­hus, in­den fo­kus ret­tes mod søn­da­gens kamp mod Frank­rigs su­per­stjer­ner for det dan­ske lands­holds mest af­gø­ren­de spil­ler. den grad og­så ons­dag og i går, hvor Bendt­ners tag i hu­mo­ri­ster­ne på de so­ci­a­le me­di­er blev un­der­stre­get med den al­ler­bre­de­ste tusch.

» Det er selv­for­stær­ken­de og en sne­bold, der rul­ler. Nog­le gan­ge og­så en un­fair en. Ni­ck­las er ex­cen­trisk og sin egen, så folk sy­nes, det er spæn­den­de at kom­men­te­re på, hvad han gør, « ly­der det fra lands­holdskol­le­ga­en Mat­hi­as ’ Zanka’ Jør­gen­sen, der og­så le­ver det til ti­der eks­hi­bi­tio­ni­sti­ske liv på de so­ci­a­le me­di­er.

» Så er der kom­met et ved­hæn­gen­de ’ ni­ck­na­me’ ( Lord Bendt­ner, red.), som folk i den grad har ta­get til sig. Så når han gør det godt, snak­ker folk om ham, og når han gør det min­dre godt, end han gjor­de mod USA, er det og­så no­get folk fo­ku­se­rer på. Li­ge me­get hvad han gør, så er det in­ter­es­sant for man­ge men­ne­sker at snak­ke om og ha­ve en me­ning om, « fort­sæt­ter FCK- spil­le­ren.

Pri­vat­per­so­nen Bendt­ner

Man­den, der frem­stil­les på de so­ci­a­le me­di­er, er imid­ler­tid ik­ke den sam­me, som ham, der ons­dag score­de i Aar­hus og i går hyg­ge­de sig i St.- Étien­ne. Per­so­nen Ni­ck­las lig­ger langt fra det ef­ter­hån­den fa­mø­se al­ter ego, Lord Bendt­ner.

» Der er kæm­pe for­skel på per­so­nen Ni­ck­las Bendt­ner og det bil­le­de, der bli­ver ma­let af ham på de so­ci­a­le me­di­er. Man­ge men­ne­sker vil­le bli­ve over­ra­ske­de, hvis de hav­de en sam­ta­le med Ni­ck­las, « un­der­stre­ger Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen.

Her til mor­gen træ­ner lands­hol­det igen. Den­ne gang for­ment­lig med bå­de Lord og Ni­ck­las Bendt­ner på ba­nen.

Ni­ck­las Bendt­ner er en su­per­stjer­ne på de so­ci­a­le me­di­er, og Twit­ter eks­plo­de­re­de i twe­ets om ’ Lord’en’ ef­ter hans hat­tri­ck mod USA.

Fo­to. Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.