Lord of the twe­ets

BT - - SPORTEN -

NI­CK­LAS BENDT­NER VAR fra­væ­ren­de på den op­plø­je­de ba­ne, da lands­hol­det i aft es for­søg­te at træ­ne på et lil­le sta­dion i en for­stad til St.Étien­ne. Mens Mor­ten Ol­sen stod og ra­se­de over det fran­ske fod­bold­for­bunds fræk- og respekt­løs­hed, lå an­gri­be­ren med be­ne­ne op­pe på spil­ler­ho­tel­let in­de i cen­trum. Og her lå Bendt­ner godt.

Har hat­tri­ck- hel­ten fra ons­dag aft en al­li­ge­vel ryk­ket lidt på sig i sen­gen, er det sik­kert for­di, han har be­væ­get sig en tur på net­tet. Nær­me­re be­teg­net de so­ci­a­le me­di­er In­s­ta­gram og Twit­ter.

Her er Bendt­ner varm som en sand­strand i juli. Den dan­ske an­gri­ber tryk­ker på knap­per ik­ke ba­re i Dan­mark. Men i he­le ver­den. Som no­get helt igen­nem usæd­van­ligt for en sport­s­mand med rød­be­de­far­vet pas.

Lord Bendt­ner, som han kal­des på de so­ci­a­le me­di­er, er an­ti­hel­ten. Han er ham, der på en iro­nisk må­de dril­les og lat­ter­lig­gø­res, når han træ­der i spi­na­ten, men med præ­cis sam­me iro­ni hyl­des, når han – som han gjor­de ons­dag aft en – scorer mål eft er be­hag. Han er spil­le­ren, in­ter­net­tet el­sker at ha­de og på sam­me tid ha­der at el­ske.

Bendt­ner er et fæ­no­men der­u­de. Han er gan­ske vist – eft er dan­ske for­hold – en frem­ra­gen­de an­gri­ber. Men må­lt på suc­ces og sport­s­li­ge re­sul­ta­ter bur­de han blot få en brøk­del af den op­mærk­som­hed, der til­fal­der ham. Groft sagt kan Bendt­ner der­for på de so­ci­a­le me­di­er bedst be­skri­ves som et blan­dings­barn mel­lem Kim Kar­das­hi­an og Lio­nel Mes­si. JEG TROR IK­KE, Bendt­ner ny­der at sej­le på det op­rør­te Twit­ter- hav. Det vir­ker ik­ke så­dan. Men på den an­den si­de vir­ker han hel­ler ik­ke som en mand, der har lyst til at væ­re ano­nym. I ti­der­nes mor­gen sag­de han, at han vil­le væ­re en af ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re – hvis ik­ke dén bed­ste. Det er ud­ta­lel­ser som den, der – sam­men med en ræk­ke fejl­trin uden for ba­nen – har gjort Bendt­ner til mål for det, der på mo­der­ne dansk kal­des in­ter­net­tets trolls. Alt­så dril­lepin­de el­ler mob­be­re.

Gav man Ni­ck­las Bendt­ner val­get mel­lem at væ­re en helt ano­nym fod­bold­spil­ler med sam­me sport­s­li­ge kva­li­te­ter som nu, men uden den op­skru­e­de fo­kus – el­ler væl­ge sta­tus quo - tror jeg, han vil­le væl­ge det sid­ste. Ik­ke for­di han sy­nes, det er spe­ci­elt sjovt at bli­ve vir­tu­elt prik­ket mel­lem si­de­be­ne­ne el­ler bli­ve kaldt ’ Lord’ for den sags skyld. Men for­di mod­gang og mod­stand og­så kan bru­ges som ben­zin. Og for­di mod­gan­gen og mod­stan­den eft er snart ti år i top­pen af pro­fes­sio­nel fod­bold er ble­vet så stor en del af Ni­ck­las Bendt­ner som bå­de fod­bold­spil­ler og men­ne­ske.

Bendt­ner har bre­de skul­dre. I bå­de fy­sisk, men så san­de­lig og­så over­ført be­tyd­ning. Og hel­dig­vis for det. For uden dem og mod­stan­den i us­køn for­e­ning, hav­de han ik­ke væ­ret den an­gri­ber, han i dag er for det dan­ske fod­bold­lands­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.