NI­CK­LAS BENDTN

BT - - SPORTEN - Kæ­re­ste­bil­le­der og vil­de bil­le­der. ondt i rø­ven over hans fod­bold­ta­lent. han ik­ke er ban­ge for at dum­me sig. kom­met end­nu. for­di folk har for­hå­bent­ligt ik­ke

Bendt­ner og Ama­ger hæn­ger sam­men for­di ...

det er op­lagt. Der er rig­tig me­get Ama­ger i ham. Han er jo fuld­stæn­dig li­geg­lad. Ama­ger sva­rer og­så al­tid igen. Når man mindst ven­ter det, så er der et el­ler an­det fra Ama­ger, der li­ge ry­ger ind og sæt­ter sig i folks be­vidst­hed og sæt­ter tin­ge­ne på plads.

At Bendt­ner bli­ver kaldt ’ Lord’, sy­nes jeg ...

er en me­get fortjent ti­tel. Jeg har for­stå­et på det, at han må­ske stil­ler sig lidt ufor­stå­en­de, men jeg sy­nes ba­re, han skal om­fav­ne det og ta­ge imod den ti­tel. Han er en Lord. Jeg ved ik­ke, om det har så me­get med hans eks­ko­ne at gø­re – nu er det ham selv, der står for de ade­li­ge. Han skal slet ik­ke spr­æl­le i net­tet. Så bli­ver det kun frem­med. Han skal ik­ke ar­bej­de imod det. Nu skal han kun gå i pels, og han skal ba­re fy­re den af.

Når Bendt­ner stop­per kar­ri­e­ren, vil jeg hu­ske ham for ...

mål. Selv­om han ro­der sig ud i alt mu­ligt an­det, så er det må­le­ne. Jeg tror, han bli­ver le­gen­da­risk. Han bli­ver svær at rø­re. Han bli­ver en af de helt sto­re, hvis ik­ke, han al­le­re­de er det.

Mit bed­ste Bendt­ner- min­de er ...

jeg har mødt ham. Fin fyr. Sjov og en ung mand på top­pen af sit game. Vi vil jo rig­tig ger­ne ha­ve sto­re hel­te i Dan­mark, men al­li­ge­vel skal de dril­les, når de træ­der ved si­den af. Det skal han væ­re li­geg­lad med. El­lers har vi jo ba­re 11 re­viso­rer, der ren­der rundt in­de på ba­nen.

Ni­ck­las Bendt­ner og FC Kø­ben­havn er ...

slet ik­ke ak­tu­elt end­nu, sy­nes jeg. Men det er me­get fi nt, at de på et tids­punkt kom­mer hjem ’ de sto­re’. Li­ge­som med Ag­ger og nog­le af de an­dre, der kom­mer hjem en sæ­son el­ler to. For det er jo en un­der­hold­nings­bran­che, de er med­lem­mer af, så hvis det kan træk­ke nog­le til­sku­e­re og gi­ve no­get un­der­hold­ning, så fi nt. Men det er jo ik­ke der, man vil ha­ve dem, når de er på top­pen. Så skal de ud og le­ve drøm­men på veg­ne af al­le os, der drop­pe­de fod­bol­den.

Bendt­ners In­s­ta­gram er...

for me­get sy­nes no­gen, men det sy­nes jeg slet ik­ke. For jeg el­sker, når han læg­ger halv­nøg­ne bil­le­der op af sig selv.

I for­hold til Cri­sti­a­no Ro­nal­do er Bendt­ner ...

rig­tig ve­lud­ru­stet, men han er ik­ke li­ge så pæn.

Uden de dan­ske me­di­er vil­le Bendt­ner ...

ha­ve me­re suc­ces med fod­bol­den, for de fo­ku­se­rer for me­get på hans bran­der­ter.

Hvis ik­ke Bendt­ner var fod­bold­spil­ler ...

så vil­le han væ­re po­r­no­stjer­ne. Han har et kæm­pe lem. Jeg har hørt rig­tig man­ge ryg­ter om det i hvert fald. Bendt­ners In­s­ta­gram- pro­fi l er for mig ...

Hvis ik­ke Ni­ck­las Bendt­ner var fod­bold­spil­ler ...

så var han en rod i sko­len. Ej, hvad fan­den kan han el­lers la­ve. Så var han sæl­ger, tror jeg.

Jeg tror, Bendt­ner hit­ter på net­tet ...

Hvis jeg mød­te Bendt­ner på en bar ...

så vil­le jeg skå­le med ham. Man kan si­ge me­get om ham, men jeg sy­nes sgu, han spil­ler god fod­bold. At han så har lidt for me­get ener­gi, når han er væk fra fod­bold­ba­nen, det er jo lidt synd for ham. Han kun­ne godt læ­re lidt af Cri­sti­a­no Ro­nal­do og dem der, de er lidt bed­re til at be­gå sig i me­di­e­bil­le­det udadtil. Der kom­mer ik­ke no­gen skræk­hi­sto­ri­er fra dem, og de bur­de el­lers væ­re ri­me­lig ud­sat, må man si­ge.

Hvis jeg kun­ne gi­ve Bendt­ner et råd ...

Jeg tror, Bendt­ner hit­ter på net­tet for­di ...

Når Bendt­ner stop­per kar­ri­e­ren, vil jeg hu­ske ham for ...

Jeg hå­ber ik­ke, Bendt­ner stop­per kar­ri­e­ren. Jeg hå­ber jo al­tid, at han vil væ­re der. Men så vil jeg hu­ske ham for det fan­ta­sti­ske re­a­li­ty - show, han får sam­men med Julie Zan­gen­berg. Bendt­ner tror, al­le hå­ber det vær­ste for ham, for­di ... det er så sjovt, når han spæn­der ben for sig selv.

Uden de dan­ske me­di­er vil­le Bendt­ner væ­re ...

Mit bed­ste Bendt­ner- min­de er ...

så vil­le jeg si­ge, at han skul­le be­gyn­de at fe­ste nog­le ste­der, hvor pres­sen ik­ke er. man kan ven­de den om og så si­ge, hvad vil­le de dan­ske me­di­er væ­re uden Bendt­ner?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.