NER ER ...

BT - - SPORTEN - Mo­tor på et par af Kø­ben­havns mel­lem­fe­de klub­ber. RUNDT OM BENDT­NER en halvskidt par­ty proJep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk Fo­to: Scan­pix

Hvis ik­ke, Bendt­ner var fod­bold­spil­ler, så var han ...

Hvis ik­ke Dan­mark hav­de Bendt­ner ...

så hav­de vi min­dre at ta­le om, og der skal væ­re plads til nog­le kon­tro­ver­si­el­le an­gri­be­re, men de må og­så ger­ne sco­re nog­le mål en gang imel­lem.

En front­duo med Pre­ben Elkjær og Ni­ck­las Bendt­ner vil­le væ­re ...

Uden de dan­ske me­di­er vil­le Bendt­ner ...

for­hå­bent­ligt væ­re knap så fi kse­ret på sit eget ima­ge og brand og me­re fi kse­ret på at stå og selv­træ­ne og sky­de på kas­sen, når de an­dre var gå­et i bad.

Bendt­ner og FC Kø­ben­havn er ...

i mi­ne øj­ne spild­te kræft er, hvis el­lers An­dreas Cornelius kan kom­me til­ba­ge til det sta­die, han var på for to år si­den. Det er mig kom­plet ufor­stå­e­ligt. Vi ta­ler om to an­gri­be­re, der på man­ge må­der er al­de­les iden­ti­ske. Så det er en kom­plet ufor­stå­e­lig dis­po­si­tion vel­vi­den­de om, hvad det er for en slags pen­ge, vi ta­ler om i hvert fald de næ­ste to- tre år. Der er jo ik­ke no­gen af os, der er i tvivl om, at Bendt­ners pri­o­ri­tet her i li­vet i li­ge så høj grad går ud på, hvad årsløn­nin­gen er, i for­hold til hvor hans kar­ri­e­re er hen­ne, og hvor­dan den el­lers spæn­der af.

Hvis jeg skul­le gi­ve et råd til Bendt­ner ...

vil­le jeg be­de ham spæn­de hjel­men og fo­ku­se­re 100 pro­cent på sin klubkar­ri­e­re. Stop­pe fest­hal­lø­jet og de sjove hat­te og bril­ler og den kæk­ke but­ter­fl y og i ste­det kon­cen­tre­re sig om fod­bold, fod­bold og fod­bold.

Uden me­di­er­ne vil­le Bendt­ner væ­re ...

en ukendt fod­bold­spil­ler i Tys­kland, der med ro kun­ne pas­se sin kar­ri­e­re. Jeg tror, det vil­le gi­ve ham me­re ro, for jeg tror ik­ke, han kan tå­le op­mærk­som­he­den. Jeg tror, han vil­le væ­re bed­re uden det der fo­kus. Jeg tror, han fo­ku­se­rer alt for me­get på det gla­mour- lort.

Jeg tror, Bendt­ner hit­ter på in­ter­net­tet, for­di ...

han har no­get x- fak­tor på en el­ler an­den må­de. Og jeg tror og­så, det er for­di, folk godt kan li­de en ka­rak­ter, der er så fan­de­ni­voldsk. Og det kan bå­de væ­re godt og skidt.

Eft er kar­ri­e­ren bli­ver Bendt­ner ...

stør­re end han er nu. Han har væ­ret me­get i me­di­er­ne, og det har ik­ke væ­ret på grund af hans fod­bold­fag­lig­hed. Så eft er kar­ri­e­ren vil han må­ske hit­te end­nu me­re, når han fi nder ud af, hvad han så vil. Vi har slet ik­ke set skyg­gen af ham end­nu.

Da Bendt­ner var 18 år, tænk­te jeg ...

at han vil­le bli­ve en over mid­del eu­ro­pæ­isk god boks­an­gri­ber, som får ti go­de år i ud­lan­det. Man kun­ne godt se, at han var for god til at spil­le Su­per­liga, for han har den der psy­ke. Man­den er lidt tos­set på den fe­de må­de.

Hvis Bendt­ner mød­te Zla­tan på ga­den ...

vil­le han hyl­de Zla­tan som ver­dens bed­ste an­gri­ber over 1,80 og må­ske til­fø­je, at han selv sy­nes, at han er den næst­bed­ste.

Jeg glem­mer al­drig, da Bendt­ner ...

og jeg mød­tes på en me­get fi n sus­hi­re­stau­rant i London aft enen før Prins Wil­li­am og Ka­tes bryl­lup. Jeg var de­r­in­de med vo­res pro­duk­tions­hold, og så mø­der jeg en enorm fl ink mand i re­cep­tio­nen, som jeg står og snak­ker med. Jeg har in­gen per­son­lig kon­takt til Bendt­ner an­det end, at vi ved, hvem hin­an­den er, men jeg op­le­ver ba­re en an­den si­de af ham. Det var en me­get fi n restau­rant, så­dan en hvor man skal be­stil­le bord et år i for­vej­en. Han står og er ved at tjek­ke ud, og vi er ved at tjek­ke ind, og så står jeg ba­re og snak­ker med ham. Så kan jeg hu­ske, at jeg bag­eft er tænk­te, det var ’ ni­ce com­pa­ny’.

Pre­ben Elkjær og Ni­ck­las Bendt­ner vil­le væ­re ...

før­ste gang, vi vil­le op­le­ve, at to spil­le­re vil­le stå og spar­ke den ind sam­men. Men fod­bold­mæs­sigt vil det væ­re en drøm­me­duo. De vil­le kom­ple­men­te­re hin­an­den rig­tig godt, men jeg vil­le bli­ve over­ra­sket, hvis de og­så del­te væ­rel­se bag­eft er.

en år­sag til, at Bendt­ner skul­le ta­ge sig ge­val­digt sam­men. Elkjær var en mand, der godt nok var kæk og hur­tig i replik­ken, men som jo og­så score­de kon­ti­nu­er­ligt over en læn­ge­re pe­ri­o­de – me­re end Bendt­ner har gjort det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.