Pro­ble­met lig­ger i for­sva­ret

BT - - SPORTEN -

TRÆ­NINGS­KAM­PE SKAL BRU­GES til at få svar på spørgs­mål som træ­ner – så lad os der­for se nær­me­re på, hvad Mor­ten Ol­sen fi k ud af land­skam­pen mod USA.

Det var na­tur­lig­vis glæ­de­ligt, at Ni­ck­las Bendt­ner score­de – oven i kø­bet hat­tri­ck. Han var til­med en­ga­ge­ret og vir­ke­de glad for at spil­le, selv om det var en ’ ube­ty­de­lig’ træ­nings­kamp.

Han fi k de­mon­stre­ret si­ne kom­pe­ten­cer for bå­de dan­ske­re og in­ter­es­se­re­de ty­ske­re, og nok en­gang fi k han be­vist sin af­gø­ren­de be­tyd­ning for det dan­ske lands­hold – hvem skal sco­re må­le­ne i hans fra­vær?

Vig­ti­ge­re var det at se Chri­sti­an Erik­sen præ­ste­re godt. Glimt­vis ja­vel, ik­ke frem­ra­gen­de og hel­ler ik­ke end­nu på det ni­veau, som man kun­ne hå­be på, når man ken­der ham fra Tot­ten­ham, hvor han oft e er kamp­af­gø­ren­de. Men han fi k mar­ke­ret sit sto­re over­blik og sans for at slå afl eve­rin­ger, der re­sul­te­rer i chan­cer og mål, og­så på lands­hol­det

Det er ik­ke al­tid, at kri­tik­ken af ham er li­ge raf­fi ne­ret, og at sam­men­lig­ne hans ind­sats på lands­hol­det og hos Tot­ten­ham er di­rek­te un­fair.

Hans mu­lig­he­der for at le­ve­re af­gø­ren­de as­si­ster er helt og al­de­les afh æn­gig af, at der er med­spil­le­re, der er vil­li­ge til at lø­be dybt. EN SÅ­DAN SPIL­LER har lands­hol­det få­et med Las­se Vi­be.

Han har gen­nem­bruds­hid­sig­hed og ar­bej­der sten­hårdt, men hans be­tyd­ning for lands­hol­det kan ik­ke over­vur­de­res, ik­ke for­di han er en ek­stra­or­di­nær spil­ler, for det er han ik­ke, men net­op for­di at hans dy­be løb le­ve­rer be­tin­gel­sen for, at Chri­sti­an Erik­sen kan væ­re god – og­så på lands­hol­det.

Sam­ti­dig be­ty­der det, at mod­stan­der­ne ik­ke kan stå så højt og så­le­des ind­skræn­ke tid og rum for vo­res bold­spil­le­re. Med Vi­be på hol­det må de nu og­så for­hol­de sig til rum­met bag de­res bag­kæ­de, og det be­ty­der, at der er me­re plads at spil­le i for ek­sem­pel­vis Mi­cha­el Kro­hnDe­hli, der eft er­hån­den har etab­le­ret sig på hol­det som en af de mest sta­bi­le off en­si­ve spil­le­re.

Alt det­te er jo me­get lyk­ke­ligt i sig selv, men al­li­ge­vel ik­ke spe­ci­elt vig­tigt for Mor­ten Ol­sen. Dis­se spil­le­res po­si­tio­ner var der nem­lig næp­pe spørgs­måls­tegn ved. Det har igen­nem de se­ne­ste kam­pe vist sig at væ­re klart stær­ke­ste off en­si­ve for­ma­tion.

Dog er det jo al­tid godt at bli­ve be­kræft et i, at det man

tid­li­ge­re har set sta­dig hol­der. PÅ DEN CEN­TRA­LE midt­ba­ne var det ær­ger­ligt, at Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg ik­ke kun­ne del­ta­ge.

Ik­ke ale­ne er han sta­dig re­la­tiv uru­ti­ne­ret i lands­holds­sam­men­hæng, og han er eft er min me­ning ble­vet ramt af ros og be­gej­string, som hans fak­ti­ske præ­sta­tio­ner på lands­hol­det li­ge knap be­ret­ti­ger til.

Jeg er al­li­ge­vel enig i, at han bå­de er nu­ti­dens og især frem­ti­dens mand på den cen­tra­le midt­ba­ne.

Ik­ke de­sto min­dre træn­ger han til end­nu fl ere kam­pe for at mar­ke­re sig yder­li­ge­re, og ik­ke min­dre væ­sent­ligt er det at fi nde frem til den ret­te kom­bi­na­tion på midt­ba­nen. HVEM SKAL SPIL­LE sam­men med ham?

I kam­pe, der skal vin­des mod på pa­pi­ret sva­ge­re mod­stan­de­re, der pak­ker sig og ba­se­rer sit spil på at for­sva­re sig, slå kon­tra og sco­re eft er død­bol­de, me­ner jeg, at han og Wil­li­am Kvist er et for de­fen­sivt par.

End­vi­de­re står Wil­li­am Kvist svagt i bil­le­det, selv om han er ru­ti­ne­ret og på­li­de­lig, men hans si­tu­a­tion helt ude af hol­det i Wi­gan er be­kym­ren­de, li­ge­som han i den se­ne­ste tid – med und­ta­gel­se af en me­get fi n ind­sats i Ser­bi­en – har væ­ret blandt de sva­ge­ste på lands­hol­det.

Her kun­ne det ha­ve væ­ret godt at få svar på, hvem al­ter­na­ti­vet skul­le væ­re.

Jakob Poul­sen har go­de ele­men­ter i sit spil og sø­ger løs­nin­ger fremad ba­nen, som vi i den grad træn­ger til, så­le­des alt ik­ke af­hæn­ger af Chri­sti­ans Erik­sens mo­men­ter. Men Poul­sen har en for høj fejl­pro­cent.

Ive­ren eft er at væ­re bold­be­sid­den­de og sik­ker i pas­nin-

. ger­ne be­ty­der for oft e, at spil­let bli­ver for småt, og at spil­ler­ne brin­ger hin­an­den i pro­ble­mer med far­li­ge bold­tab til føl­ge. Alt for sjæl­dent ven­des spil­let med mu­lig­hed for gen­nem­brud i mod­sat­te si­de, men det var for­fri­sken­de at se Anders Chri­sti­an­sen træ­de ind i an­den halv­leg og net­op til­fø­re spil­let den­ne di­men­sion. BA­CK­PLAD­SER­NE ER sik­kert be­sat af Lars Ja­cob­sen, der var syg, og Ni­co­lai Boi­le­sen, der ik­ke spil­le­de op til van­lig stan­dard, men det vil ik­ke be­kym­re Mor­ten Ol­sen. Han ved, hvad han har at gø­re med

Da­ni­el Ag­ger er alt for of­te ska­det, og kom­bi­na­tio­nen af An­dreas Bjel­land og Si­mon Kjær er ik­ke op­ti­mal, mens BTs fod­bol­d­eks­pert, Pe­ter Sø­ren­sen. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.