EM- HELT FY­RET I BRØND­BY

Hen­rik Lar­sen er for­tid på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn

BT - - SPORTEN - AF­SKE­DI­GEL­SE Flem­m­ing Brandt og Jep­pe Pe­der­sen flb@ spor­ten. dk, jepp@ spor­ten. dk Fo­to: Erik Ref­ner

Hen­rik Lar­sen er ble­vet fy­ret i Brønd­by, hvor han har ar­bej­det det se­ne­ste halvan­det år som sponsorat­sæl­ger.

I 1992 ram­te Hen­rik ’ Sto­re’ Lar­sen med eg­ne bol­den ’ li­ge i rø­ven’, da Dan­mark blev eu­ro­pa­me­stre ( et ci­tat, Jo­hn ’ Faxe’ se­ne­re ko­pi­e­re­de, red.). Det gjor­de han end­da tre gan­ge, så han blev delt slut­run­de- top­sco­rer på vej til dansk fod­bolds stør­ste tri­umf no­gen­sin­de.

Men det er alt sam­men li­ge me­get, når man 23 år se­ne­re skal be­stri­de et job som sponsorat- sæl­ger, og der kom­mer en ny chef.

» Det er rig­tigt, at jeg er ble­vet fy­ret i Brønd­by. Det er ik­ke før­ste gang, at no­gen bli­ver fy­ret i en fod­bold­klub, og det er nok hel­ler ik­ke sid­ste. Jeg har væ­ret me­get glad for at væ­re i Brønd­by. Det er en stor klub, og jeg sy­nes, at jeg var kom­met godt ind i job­bet og hav­de få­et skabt nog­le kon­tak­ter. Men der er kom­met nye folk ind, og de vil sæt­te de­res eget hold, og det skul­le jeg ik­ke væ­re en del af, « for­tæl­ler Hen­rik Lar­sen, der fik be­ske­den tirs­dag.

Ef­fek­ti­vi­se­ring

Brønd­bys adm. di­rek­tør, Jesper Jør­gen­sen, for­kla­rer fy­rin­gen med om­pri­o­ri­te­rin­ger i or­ga­ni­sa­tio­nen.

» Vi har am­bi­tiø­se sport­s­li­ge og kom­merci­el­le mål, og ef­ter grun­dig ana­ly­se har vi fun­det det nød­ven­digt at om­pri­o­ri­te­re nog­le af vo­res res­sour­cer, blandt an­det til an­sæt­tel­sen af bå­de en kom­merci­el di­rek­tør og en kom­merci­el chef. Det har be­ty­det, at vi desvær­re og­så væ­ret nødt til at si­ge far­vel til nog­le me­d­ar­bej­de­re. Det er be­stemt al­drig sjovt, men det er en nød­ven­dig­hed lø­ben­de at ef­fek­ti­vi­se­re or­ga­ni­sa­tio­nen, hvis vi skal nå vo­res mål­sæt­nin­ger - og det skal vi, « si­ger Jesper Jør­gen­sen og hen­vi­ser til, at Brønd­by har et mål om at kom­me i øko­no­misk li­ge­vægt i 2017.

» Vi har der­for i star­ten af 2015 igang­s­at en ef­fek­ti­vi­se­ring af or­ga­ni­sa­tio­nen og en ræk­ke om­pri­o­ri­te­rin­ger af vo­res res­sour­ce­for­brug. Vi har i lø­bet af det sid­ste halvan­det år væ­ret in­de i en pe­ri­o­de med man­ge in­ve­ste­rin­ger i bå­de ma­te­ri­el og per­so­na­le, og det er na­tur­ligt i den­ne del af pro­ces­sen at stop­pe op og ret­te til, « si­ger han.

Den 48- åri­ge eks- lands­holds­spil­ler har end­nu ik­ke no­gen pla­ner for frem­ti­den.

» Jeg vil li­ge bru­ge på­sken på at sun­de mig og træk­ke vej­ret. Men der er da be­gyndt at bim­le no­get ind fra folk, der ken­der mig. Jeg var rig­tigt glad for det, som jeg la­ve­de i Brønd­by, men jeg har den hø­je­ste træ­ner­ud­dan­nel­se her­hjem­me, så det er og­så en mu­lig­hed. Jeg går li­ge og tyg­ger lidt på det, « si­ger Hen­rik Lar­sen.

Hen­rik Lar­sen spil­le­de 39 land­skam­pe. Han stop­pe­de sin ak­ti­ve kar­ri­e­re i 1999, hvor han spil­le­de i FC Kø­ben­havn. Ef­ter­føl­gen­de har han blandt an­det væ­ret land­stræ­ner for Færø­er­ne, ch­eftræ­ner i Ølstyk­ke, Hol­bæk, Kø­ge, Lyng­by, og as­si­stent i Ran­ders.

Hen­rik ’ Sto­re’ Lar­sen blev top­sco­rer ved EM- slut­run­den i 1992. For halvan­det år si­den blev han an­sat i Brønd­by – nu er han fy­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.