Myste­ri­et om McLa­ren- ra­ce­ren

BT - - SPORTEN -

FER­NAN­DO ALONSO ER til­ba­ge i sin McLa­ren- Hon­da, og et af den mo­der­ne For­mel 1- hi­sto­ri­es mest mysti­ske for­løb er der­med af­slut­tet. El­ler er det? Der er nem­lig sta­dig fl ere spørgs­mål end svar om det test- crash, der tvang spa­ni­e­ren til en må­neds pau­se, og som gav Ke­vin Magnus­sen en stand- in- rol­le i Au­stra­li­ens Grand Prix for 14 da­ge si­den.

McLa­ren- le­del­sen tø­ve­de læn­ge med en for­kla­ring af ulyk­ken. Da man en­de­lig kom på ba­nen, var det med en gan­ske bom­ba­stisk med­del­el­se om, at der i hvert fald ik­ke var no­get galt med bi­len - plus en for­kø­let hen­tyd­ning til, at en ka­ste­vind sand­syn­lig­vis hav­de for­år­sa­get ulyk­ken. MAN­DAG MED­DEL­TE MCLA­REN- LE­DEL­SEN så, at Alonso ’ føl­te sty­re­tø­jet blev ’ tungt’’ in­den ulyk­ken. Da Alonso i går for­tal­te om ulyk­ken, var han me­re klar i spyt­tet: Han slår fast, at sty­re­tø­jet ’ blo­ke­re­de’ – og at det for­år­sa­ge­de ulyk­ken. Han si­ger og­så, at vin­den i hvert fald ik­ke spil­le­de no­gen rol­le. ’ Selv ik­ke en or­kan hav­de ryk­ket ved bi­len,’ sag­de han blandt an­det. DET ER UD­TA­LEL­SER, der ty­der på, at sam­ar­bej­det mel­lem spa­ni­e­ren og McLa­ren ik­ke er så har­monisk, som tea­mets pres­se­af­de­ling ger­ne vil gi­ve ud­tryk for. Det er der­med og­så ud­ta­lel­ser, der – må­ske – kan gi­ve Magnus­sen et McLa­ren­co­me­ba­ck på fuld­tid tid­li­ge­re end for­ven­tet.

Men lad mig for et øje­blik glem­me den rød- hvi­de klap­hat, og fo­ku­se­re på no­get end­nu vig­ti­ge­re end Magnus­sens For­mel 1- frem­tid.

Et sty­re­tøj, der blo­ke­rer, er i sa­gens na­tur be­mær­kel­ses­vær­digt. Fak­tisk livs­far­ligt. Og no­get der for en­hver pris ik­ke må gen­ta­ge sig. ALONSO SI­GER, AT ud­skrift er fra McLa­ren- ra­ce­rens man­ge sen­so­rer ik­ke gi­ver en for­kla­ring på det blo­ke­re­de sty­re­tøj. McLa­ren har til Ma­laysais Grand Prix i we­e­ken­den der­for mon­te­ret en ny sen­sor i sty­re­tø­jet for at få ek­stra da­ta.

Helt fi nt – bort­set fra den nye sen­sor jo først vil få de re­le­van­te da­ta, eft er sty­re­tø­jet er ble­vet ’ tungt’ igen. Der er ba­re in­gen ga­ran­ti for, at end­nu en sty­re­tøjs­for­år­sa­get ulyk­ke ud­vik­ler sig li­ge så re­la­tivt nå­digt, som det ske­te for Alonso på Circu­it de Ca­ta­lu­nya.

For mig at se er McLa­ren gå­et fra en bom­ba­stisk ud­ta­lel­se om, at der i hvert fald ik­ke var no­get galt med bi­len, til en hold­ning a la ’ det kan godt væ­re, sty­re­tø­jet var skyld i crashet – og vi hå­ber ik­ke, det sker igen. Men hvis det sker, får vi i hvert fald da­ta til at kom­me til bunds i pro­ble­met’. DER VIL AL­TID bli­ve ta­get chan­cer i For­mel 1. Det kan ik­ke væ­re an­der­le­des, når det hand­ler om pro­to­ty­pe- bi­ler, der med ha­stig­he­der over 300 km/ t pres­ses til det yder­ste. Men hvis jeg har for­stå­et det rig­tigt – at McLa­ren først for al­vor for­står det ’ tun­ge’ sty­re­tøj, hvis det sker igen – sy­nes jeg, man ta­ger en chan­ce for me­get. Jeg ved godt, at McLa­ren og spe­ci­elt Hon­da har rig­tig man­ge an­dre pro­ble­mer i den­ne tid, men dét her hand­ler alt­så om kø­rer­nes sik­ker­hed.

McLa­ren in­drøm­mer jo med sin ud­mel­ding, at man ik­ke helt for­står, hvad der ske­te – der­for er Alonso- crashet sta­dig et myste­ri­um.

Og team­chef Eric Boul­li­ers op­rin­de­li­ge ud­mel­ding om, at der var ta­le om ’ et helt al­min­de­ligt test- crash’, vir­ker i dag nær­mest pin­lig.

BT’S F1- KOR­RE­SPON­DENT

Fer­nan­do Alonso si­ger, at sty­re­tø­jet blo­ke­re­de, da han styr­te­de i Bar­ce­lo­na, mens McLa­ren- le­del­sen me­re vagt si­ger, at Alonso hav­de føl­te, at sty­re­tø­jet blev tungt. Helt præ­cis hvad der ske­te, ved man end­nu ik­ke, og der­for kan man ik­ke væ­re sik­ker på, at det al­drig sker igen. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.