Ny dansk sejr over USA

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fulg­te i aft es op på fod­bold­lands­hol­dets sejr ons­dag med en lyn- sejr over sin ame­ri­kan­ske mod­stan­der i Mi­a­mi Open

BT - - SPORTEN - EKSPRES- SEJR Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kun­ne i aft es føl­ge op på det dan­ske fod­bold­lands­holds sejr over USA ved at ud­ma­nøv­re­re ame­ri­kan­ske Ma­di­son Breng­le.

Mens fod­bold­dren­ge­ne - i høj grad tak­ket væ­re Ni­ck­las Bendt­ner - først af­gjor­de sa­ger­ne til slut til re­sul­ta­tet 3- 2 mod USA ons­dag aft en, var Woz­ni­a­ck­is sejr i an­den run­de af Mi­a­mi Open i Fl­o­ri­da me­get, me­re sik­ker.

I før­ste sæt var dan­ske­ren uhy­re vel­spil­len­de, og den 24- åri­ge ame­ri­ka­ner fi k ik­ke et ben til ba­nen el­ler po­int på tav­len.

Der­med kun­ne Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ud­de­le et ame­ri­kansk æg - der i dis­se syd­li­ge ame­ri­kan­ske kred­se nok var ’ sun­ny si­de up’ - i før­ste sæt.

An­det sæt for­sat­te som før­ste med Woz­ni­a­cki først på al­le bol­de, selv­om vin­den af og til så ud til at dril­le.

Det ame­ri­kan­ske hjem­me­pu­bli­kum el­sker Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, men der var al­li­ge­vel trø­sten­de klapsal­ver, da Ma­di­son Breng­le en­de­lig kom på tav­len i an­det sæt.

Det for­blev dog ved det ene par­ti for ame­ri­ka­ne­ren i kam­pen, som Woz­ni­a­cki vandt med 6- 0 6- 1 i lø­bet af 57 mi­nut­ter.

’ Mit eget spil vir­ke­de’

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hav­de al­drig spil­let mod ame­ri­ka­ne­ren før, men hav­de væ­ret på lur over for sin mod­stan­der i tur­ne­rin­gens før­ste run­de.

» Jeg hu­sker Ma­di­son fra ju­ni­o­r­ti­den. Jeg scou­te­de hen­de i hen­des før­ste kamp, og jeg prø­ve­de at spil­le mit eget spil, og det vir­ke­de, « sag­de hun eft er kam­pen.

Der­med slog Woz­ni­a­cki den 24- åri­ge ame­ri­ka­ner, der lig­ger num­mer 44 på ver­dens­rang­li­sten, og dan­ske­ren kan nu se frem til at mø­de esti­ske Kaia Ka­nepi i tred­je run­de.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fø­rer 4- 2 i ind­byr­des op­gør mod este­ren og vandt se­ne­st i 2012 i fi na­len i Han­sol Korea Open Ten­nis Cham­pions­hips med cif­re­ne 6- 1 6- 0. De to mø­des for­ment­lig i mor­gen.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki blev og­så spurgt ind til det­te års ma­ra­ton i New York, som dan­ske­ren højst over­ra­sken­de delt­og i sid­ste år i en ud­mær­ket tid. Ame­ri­ka­ner- dar­lin­gen vil­le dog ik­ke ga­ran­te­re et co­me­ba­ck til lø­be­spor­ten.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki gjor­de kort pro­ces og vandt 6- 0, 6- 1 over ame­ri­kan­ske Ma­di­son Breng­le i an­den run­de af Mi­a­mi Open.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.