DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

IS­HO­CK­EY DAN­MARK SLUT­SPIL, KLOK­KEN 19: 30 SØN­DERJY­SKE VIN­DER KAM­PEN

Ni­ck­las Bendt­ner kun­ne nær­mest ik­ke gø­re bed­re re­k­la­me for sig selv med et hat­tri­ck imod USA.

Iføl­ge book­ma­ke­ren Bets­a­fe er den dan­ske an­grebs­pro­fi l nu og­så på vej ind i var­men hos sin ty ske ar­bejds­gi­ver Wol­fsburg og vil kvit­te­re for til­li­den med fl ere scor­in­ger i sæ­so­nens sid­ste kam­pe.

Så­le­des reg­ner Bets­a­fe med, at han scorer mel­lem to el­ler tre mål, hvil­ket er fa­vo­rit til od­ds 2,30.

» Ni­ck­las Bendt­ner la­der ik­ke til at væ­re ru­sten trods den mang­len­de spil­le­tid, hvil­ket han vi­ste i land­skam­pen. Med Wol­fsburgs sik­re an­den­plads i Bun­des­liga­en vil det væ­re op­lagt for klub­ben at gi­ve Bendt­ner me­re spil­le­tid for at se, om han kan kø­res or­dent­ligt ind på hol­det før den nye sæ­son. Ik­ke mindst, for­di Bas Dost, ser ud til at væ­re gå­et helt i stå « , si­ger Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.