Tjek­ker pi­lo­ter

Fly­ve­me­di­cinsk Cen­ter til­ser dan­ske er­hverv­spi­lo­ter

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Han­sen ja­hh@ bt. dk

HEL­BRED

Al­le dan­ske er­hverv­spi­lo­ter skal mindst en gang om året gen­nem­gå et helbredstjek på Fly­ve­me­di­cinsk Cen­ter.

Spørgs­må­let om hel­breds­un­der­sø­gel­ser af er­hverv­spi­lo­ter er ble­vet højak­tu­elt eft er, at den 27- åri­ge ty­ske pi­lot An­dreas Lu­bitz tirs­dag for­mid­dag fl øj Ger­manwings- ulyk­kes­fl yet på fl yv­ning 4U9525 fra Bar­ce­lo­na mod Düs­sel­dorf di­rek­te ind i en klip­pe­væg i de fran­ske al­per med vil­je og tog 149 an­dre om­bord­væ­ren­de med i dø­den.

Tysk po­li­ti har fre­dag for­mid­dag an­gi­ve­ligt fun­det be­vi­ser for, at An­dreas Lu­bitz hav­de en psy­kisk syg­dom, som han holdt skjult for luft - fart­s­sel­ska­bet.

På Fly­ve­me­di­cinsk Cen­ter, som lig­ger på Glo­strup Ho­spi­tal, bli­ver kun gan­ske få, én pro­cent el­ler fær­re, sus­pen­de­ret som føl­ge af den år­li­ge hel­breds­un­der­sø­gel­se, hvor pi­lo­ten først bli­ver tjek­ket hos en øre­læ­ge og en øjen­læ­ge og til sidst har en sam­ta­le med fl yve­læ­gen, som er den, der en­de­ligt be­slut­ter, om cer­ti­fi - ka­tet kan for­nys.

» Sam­ta­len er ty­pisk af en halv ti­mes va­rig­hed. Her vil fl yve­læ­gen og­så ha­ve kon­klu­sio­ner­ne fra øre­læ­gen og øjen­læ­gen, og det vil væ­re med til kun­ne gi­ve en in­di­ka­tion af, om der kan væ­re even­tu­el­le psy­ki­ske pro­ble­mer hos pi­lo­ten, « si­ger Ben­ny Bar­d­rum, over­læ­ge ved Fly- ve­me­di­cinsk Cen­ter.

» Ud­over at er­hverv­spi­lo­ter skal ha­ve mini­mum én år­lig hel­breds­un­der­sø­gel­se, skal man hel­ler ik­ke un­der­vur­de­re, at de he­le ti­den er un­der ob­ser­va­tion af de­res eget luft - fart­s­sel­skab og ik­ke mindst af de­res kol­le­ger. Er der mi­stan­ke om det mind­ste pro­blem, vil den på­gæl­den­de pi­lot med det sam­me bli­ve sendt ind til os for en nær­me­re un­der­sø­gel­se, « si­ger Ben­ny Bar­d­rum.

’ Pi­lo­ter er ge­ne­relt ra­ske’

» Men når det gæl­der aku­t­te psy­ki­a­tri­ske si­tu­a­tio­ner i den en­kel­te per­sons liv, så kan man jo al­drig gar­de­re sig hund­re­de pro­cent. Vi står jo ik­ke ude i ga­ten og tjek­ker hver en­kelt pi­lot, in­den de skal i luft en. Men jeg kan si­ge, at pi­lo­ter ge­ne­relt er me­get ra­ske men­ne­sker bå­de fy­sisk og men­talt, « si­ger over­læ­gen.

Net­op på grund af det sto­re an­svar, er­hverv­spi­lo­ter har, er de en grup­pe, som er langt bed­re un­der­søgt end nor­mal­be­folk­nin­gen.

» Dels er der den år­li­ge un­der­sø­gel­se og sam­ta­le med fl yve­læ­gen, dels bli­ver al­le de­res tid­li­ge­re læ­gejour­na­ler gen­nem­gå­et, når de før­ste gang kom­mer på Fly­ve­me­di­cinsk Cen­ter, « si­ger over­læ­gen.

Ska­van­ker sus­pen­de­rer

Mel­lem 1.800 og 2.000 er­hverv­spi­lo­ter tjek­kes på cen­tret hvert år. Den ty­pi­ske år­sag til at sus­pen­de­re en pi­lot er fy­si­ske ska­van­ker. Det kan væ­re f. eks. et bræk­ket ben, et over­re­vet led­bånd el­ler træt­hed som føl­ge af kon­stant at kryd­se man­ge tidszo­ner.

I de til­fæl­de vil en pi­lot bli­ve sus­pen­de­ret i en be­græn­set pe­ri­o­de, og der­eft er kom­me til et nyt helbredstjek på Fly­ve­me­di­cinsk Cen­ter, som så for­ny­er til­la­del­sen til fl yv­ning, hvis alt er i or­den.

Kan en pi­lot ik­ke le­ve op til de for­mel­le hel­breds­krav for sy­net, hø­rel­sen el­ler be­stem­te vi­ta­le or­ga­ner, vil et for­bud mod fl yv­ning væ­re va­rigt, li­ge­som en sus­pen­de­ring og­så vil væ­re va­rig, hvis der fi ndes tegn på epi­lepsi, skizof­re­ni el­ler an­dre al­vor­li­ge psy­ki­ske li­del­ser.

Fly­ve­me­di­cinsk Cen­ter hel­bred­stjek­ker dan­ske pi­lo­ter år­ligt for at sik­re, at pi­lo­ter­ne kun fly­ver i hel­breds­mæs­sigt for­svar­lig til­stand. Det foru­lyk­ke­de Ger­manwings­fly, som pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz lod styr­te med vil­je, lig­ger spredt i de fran­ske al­per. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.