SAS æn­drer sik­ker­heds­ru­ti­ner

BT - - NYHEDER -

SIK­KER­HED

Det skan­di­na­vi­ske fl ysel­skab SAS har fre­dag be­slut­tet at æn­dre si­ne sik­ker­heds­ru­ti­ner i fl ye­nes co­ck­pit. Det sker som re­ak­tion på Ger­manwings- ulyk­ken i Al­per­ne.

Frem­over skal der til en­hver tid væ­re mindst to per­so­ner i co­ck­pit­tet på SAS- fl y, be­kræf­ter sel­ska­bet over for Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

SAS af­vi­ste i går for­mid­dag, at man vil­le æn­dre sik­ker­heds­reg­ler­ne, med­min­dre der kom of­fi ci­el­le an­be­fa­lin­ger. Det er sket nu, da det eu­ro­pæ­i­ske fl ysik­ker­heds­a­gen­tur, EASA, og de sven­ske luft fart­smyn­dig­he­der har an­be­fa­let de om­tal­te re­ge­læn­drin­ger.

» For en halv ti­me si­den fi k vi at vi­de, at EASA kom­mer til at an­be­fa­le, at der al­tid skal væ­re to per­so­ner i co­ck­pit­tet. Den sven­ske trans­port­sty­rel­se går og­så ud med så­dan en an­be­fa­ling. Vi vil lyt­te til myn­dig­he­der­ne, og vi kom­mer til at im­ple­men­te­re nye pro­ce­du­rer om, at der al­tid skal væ­re to per­so­ner i co­ck­pit­tet, umid­del­bart, « si­ger pres­se­ansvar­lig Hen­rik Ed­ström fra SAS.

Re­ge­læn­drin­gen kom­mer til at træ­de i kraft ’ i lø­bet af nog­le da­ge’ og for­ment­lig al­le­re­de i den­ne we­e­kend, op­ly­ser han. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.