Ja, re­li­gion er en pri­vatsag

BT - - DEBAT - JØR­GEN AR­BO- BÆHR

Kir­ke­ord­fø­rer, En­heds­li­sten

stil­let som for­slag at ad­skil­le kir­ke og stat, men vi blev nedstemt i fol­ke­tings­sa­len. Par­ti­er­ne bør kig­ge på, hvad de­res fol­ke­tings­kan­di­da­ter me­ner. Det vil væ­re det mest na­tur­li­ge at ad­skil­le kir­ke og stat. Folks tro er de­res pri­vatsag, og en stats­lig­gø­rel­se af re­li­gion er eft er min me­ning gam­mel­dags. Det skyl­des selv­føl­ge­lig, at det står i grund­loven, men her i 2015 vir­ker det rig­tig gam­mel­dags. Man kan be­gyn­de med at gø­re det stil­le og ro­ligt, men

VI HAR TID­LI­GE­RE

eft er­hån­den skal man helt ad­skil­le kir­ke og stat, så­dan at folks tro er de­res egen sag.

helt kon­kret pro­blem, at ci­vil­re­gi­stre­rin­gen lig­ger i kir­ken. Navn­giv­ning, æg­te­skab, død og be­gra­vel­se bur­de væ­re en kom­mu­nal op­ga­ve. Det har vi og­så stil­let be­slut­nings­for­slag om, og det hå­ber jeg, vi kom­mer igen­nem med. Der er blandt an­det nog­le men­ne­sker, der har pro­ble­mer med at skift e navn, for­di det er kir­ken, der sty­rer det.

DET ER ET

LANGT DE FLE­STE

er med­lem af fol­kekir­ken, for­di det er en tra­di­tion. Tra­di­tio­ner er fi ne nok, men hvis man kig­ger på, hvor man­ge der kom­mer i kir­ken hver søn­dag, så er det me­get få, selv­om så man­ge sta­dig­væk er med­lem af fol­kekir­ken.

SOM UD­GANGS­PUNKT UN­DRER

det mig, at kir­ke og stat er blan­det sam­men. Hvor­for skal jeg, som ik­ke er tro­en­de, be­ta­le for, at der er nog­le an­dre men­ne­sker, der får ud­dan­net og afl øn­net de­res præ­ster. Det er un­der­ligt, at nog­le af mi­ne pen­ge går til an­dres tro i ste­det for at gå til alt mu­ligt an­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.