Nej, så vil præ­ster bli­ve po­li­ti­ke­re

BT - - DEBAT - KATHRINE LIL­LEØR

Sog­ne­præst, Sankt Pauls Kir­ke

respekt, så tror jeg ik­ke, at de fol­ke­tings­kan­di­da­ter, der me­ner, at kir­ken skal ad­skil­les fra sta­ten, har læst om de kon­se­kven­ser, som det har haft i det sto­re ud­land, f. eks. Sve­ri­ge, hvor al er­fa­ring vi­ser, at kir­ken er ble­vet me­re po­li­ti­se­ren­de i sin for­kyn­del­se, eft er den er ble­vet ad­skilt fra sta­ten. Det tror jeg ik­ke, at der er no­gen po­li­ti­ke­re, der har lyst til, at kir­ken skal væ­re. Vi har net­op en stat og kir­ke, der ik­ke er ad­skilt for at und­gå den po­li­ti­se­ren­de for­kyn-

SAGT I AL

del­se. I det øje­blik, der er præ­ster, som po­li­ti­se­rer fra præ­di­ke­sto­len, så får vi præ­ster po­li­tisk magt. Det var præ­cis, hvad den lut­her­ske re­for­ma­tion gik ud på – at kir­ken ik­ke skul­le ha­ve po­li­tisk magt, for­di det er far­ligt for et sam­fund. Præ­ster har i for­kyn­del­sen ad­gang til men­ne­skers sjæle­liv, livs­for­stå­el­se og tro, og det er far­ligt, hvis man bru­ger den ad­gang til at ma­ni­p­u­le­re me­nig­he­den i ret­ning af nog­le po­li­ti­ske syns­punk­ter, som man har ta­get Gud til ind­tægt for, frem for at for­kyn­de Guds ord og la­de po­li­ti­ke­re udø­ve den magt, de er valgt til.

at vi skal ud­vi­de kir­ke­ud­val­get til at om­fat­te de øv­ri­ge re­li­gi­øse in­sti­tu­tio­ner, der mod­ta­ger skat­te­fri­hed i Dan­mark, så man kan la­ve kon­trol­be­søg, hvor det kon­trol­le­res, at der ik­ke for­kyn­des po­li­tisk – og det gæl­der bå­de jø­der, krist­ne, mus­li­mer og bud­dhi­ster.

JEG SY­NES TVÆR­TI­MOD,

ik­ke be­ta­ler kir­ke­skat, for­hin­drer det dem ik­ke i at bru­ge fol­kekir­ken, skal jeg hil­se at si­ge. Jeg har en mi­stan­ke om, at især kø­ben­hav­ne­re mel­der sig ud af fol­kekir­ken, for­di der er en tra­di­tion for ik­ke at be­ta­le kir­ke­skat.

BA­RE FOR­DI FOLK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.