NU HAND­LER DET OM FOR­SKEL­LE

An­non­ce­krig, talkrig og me­nings­må­lin­ger Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Styr­ke­prø­ven mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre spid­ser til. I den­ne uge lan­ce­re­de S en stor­stilet an­non­ce­kampag­ne om fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re, mens V an­greb re­ge­rin­gen for væl­ger­bed­rag, bå­de som svar på S- an­non­cer­ne, men og­så i et selv­stæn­digt an­greb på re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske po­li­tik.

Hvad har de gang i? De er ved at po­si­tio­ne­re sig til valg, og der­for teg­ner de for­skel­le­ne på de­res egen og an­dres po­li­tik ty­de­ligt op på nog­le punk­ter, mens de for­sø­ger at ud­vi­ske for­skel­le­ne på an­dre om­rå­der. S ser ger­ne, at væl­ger­ne i hø­je­re grad put­ter dem i sam­me kas­se som V og DF, når det hand­ler om fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re. V vil til gen­gæld ger­ne hol­de fast i sit for­spring som re­form- par­ti og øko­no­misk an­svar­lig.

Hvad er for­skel­len? Spør­ger man beg­ge par­ti­er di­rek­te, vil de ro­se egen ev­ne til at væ­re øko­no­misk an­svar­lig og fast i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Det bli­ver man alt­så ik­ke klo­ge­re af. Spør­ger man dem om mod­par­ten, vil beg­ge par­ti­er be­skyl­de hin­an­den for at ma­ni­p­u­le­re. Det bli­ver man hel­ler ik­ke klo­ge­re af. Så beg­ge par­ti­ers off en­siv kan me­get vel en­de som no­get, de i for­vej­en frel­ste vil klap­pe ad, men som ba­re for­vir­rer al­le an­dre.

Er S fast i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken? no­get over­ra­sken­de, at når man spør­ger væl­ger­ne, hvem de tror vil fø­re den bed­ste ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­po­li­tik, sva­rer 40 pro­cent Thor­ning og 36 pro­cent sva­rer Løk­ke. Må­ske er V og DFs trum­fk ort ved at bli­ve for­vand­let til et bil­led­kort. Sta­dig stærkt, men ik­ke do­mi­ne­ren­de.

Skyl­der S fi nan­si­e­ring, som V på­står? For det før­ste må man si­ge, at der ab­so­lut ik­ke er no­get nyt i, at en re­ge­ring præ­sen­te­rer for­slag, hvor fi - nan­si­e­ring først fal­der på plads se­ne­re - og­så eft er et valg. Når V be­skyl­der S for at teg­ne et falsk bil­le­de af egen po­li­tik, så hand­ler det om, at V me­ner, at S forbryder sig mod sit eget for­sig­tig­heds­prin­cip - alt­så prin­cip­pet om, at pen­ge­ne skal væ­re i kas­sen, før de bru­ges. Det er de ik­ke. Der­for min­der Ven­stre væl­ger­ne om, at S før har ført dem bag ly­set, og si­ger, at se, nu gør de det igen.

Hvem vin­der og hvem ta­ber så? Li­ge nu ty­der en en­kelt må­ling ( og man skal som be­kendt ik­ke drage fa­ste kon­klu­sio­ner på så spin­kelt grund­lag) på, at V og DFs trum­fk ort, om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, må­ske ik­ke er så far­lig for S, som først an­ta­get. Men vi mang­ler end­nu og­så for al­vor at hø­re fra De Ra­di­ka­le i den de­bat. Ser vi på kam­pen om fø­rer­po­si­tio­nen på den øko­no­mi­ske po­li­tik, fø­rer Løk­ke end­nu, men nøg­le­tal­le­ne i dansk øko­no­mi ser bed­re og bed­re ud. Al­le­re­de nu er der så godt gang i ak­ti­vi­te­ten, at Løk­kes hånd­vær­ker­fradrag ser ud­nød­ven­digt ud for at sæt­te gang i byg­ge­ri­et, men indsnæv­res til et ar­gu­ment om at afl aste fa­mi­li­er­ne. En an­den må­ling fra Epi­ni­on gav rød blok en mar­kant frem­gang. Me­ga­fon kun­ne dog på in­gen må­de be­kræft e den ten­dens. Beg­ge in­sti­tut­ter hav­de frem­gang til bå­de S og V og vi­ste en til­slut­ning til Al­ter­na­ti­vet på 1,8 pct. - alt­så me­get tæt på spær­re­græn­sen.

Hvad ka­rak­te­ri­se­rer ugen? At par­ti­er­ne nu er så klar til valg­kamp, at de teg­ner for­skel­le­ne op.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.