’’

BT - - DEBAT -

Det er jo en smags­sag, men S er i hvert fald fa­ste­re end de no­gen­sin­de har væ­ret før. Den stram­ning af ad­gan­gen til Dan­mark, som man vedt­og før jul, er me­get hånd­gri­be­lig. Den be­ty­der helt kon­kret, at fl ygt­nin­ge be­gyn­der med en mid­ler­ti­dig op­hold­stil­la­del­se på et år - og nok så vig­tigt, i den pe­ri­o­de kan de ik­ke sø­ge om fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. På den an­den si­de har Ven­stre op­gjort, at re­ge­rin­gen har gen­nem­ført 31 lem­pel­ser for fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re. Om det li­ge er 31, er svært at si­ge, og nog­le af punk­ter­ne er små­ting, men nog­le fa­mi­li­er har få­et op til 10.000 kr. me­re om må­ne­den. Så kort sagt er det ble­vet svæ­re­re at kom­me ind i lan­det og få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring, men man har det lidt bed­re, når man er her. Fryg­ten hos de bor­ger­li­ge er, at det vil til­træk­ke fl ere asylan­sø­ge­re.

Har S no­get at vin­de på den dags­or­den? Det er der fak­tisk no­get, der kan ty­de på. Det er en dags­or­den, som har ko­stet S dyrt hi­sto­risk. Især pga. ue­nig­hed med De Ra­di­ka­le, men og­så in­tern ue­nig­hed i S. Men i den­ne uge vi­ste en Me­ga­fon- må­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.