Hu­set af­slø­red

Død­spi­lo­ten hav­de i lang tid kæm­pet med psy­ki­ske pro­ble­mer

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

EN FOR­KLA­RING

Det var hver­ken ter­ror el­ler tek­ni­ske fejl, der tirs­dag fik Flight 4U9525 til at styr­te. Bri­sten lå an­gi­ve­ligt hos en ung mand, der skjul­te en psy­kisk syg­dom for sin ar­bejds­gi­ver og de 149 uskyl­di­ge men­ne­sker, han på ot­te mi­nut­ter be­rø­ve­de li­vet.

At sid­de i co­ck­pit­tet var drømm­ejob­bet for den 27- åri­ge pi­lot An­dreas Lu­bitz. Og han vil­le ud at fly­ve tirs­dag den 24. marts. Det skul­le fle­re læ­ge­er­klæ­rin­ger med be­sked om at bli­ve hjem­me ik­ke for­hin­dre.

Det uhyg­ge­li­ge fund gjor­de ty­ske ef­ter­for­ske­re fre­dag, da de ransa­ge­de pi­lo­tens lej­lig­hed og for­æl­dre­nes hjem, hvor han bo­e­de. En læ­ge­er­klæ­ring var re­vet itu. En an­den og helt dug­frisk lå der an­gi­ve­ligt den skæb­nesvan­gre tirs­dag. Med læ­gens ord for, at han ik­ke skul­le gå på ar­bej­de.

Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den i hjem­by­en Düs­sel­dorf vid­ner er­klæ­rin­ger­ne om en mand, der for­må­e­de at skju­le et mørkt og dystert in­dre for sin ar­bejds­gi­ver, fly­sel­ska­bet Gre­enwings.

Den tirs­dag skul­le vi­se sig at bli­ve den sid­ste for den un­ge mand. Og ik­ke mindst de 149 pas­sa­ge­rer, der gik om bord i døds­fly­et fra Bar­ce­lo­na til Düs­sel­dorf. De hav­de in­gen anel­se om, at de hav­de lagt de­res liv i hæn­der­ne på en an­den­pi­lot, der al­le­re­de i 2009 mid­ler­ti­digt blev er­klæ­ret ueg­net til at fly­ve på grund af, at han var psy­kisk syg.

En li­del­se, som alt ty­der på sad fast i hans sind helt frem til det sid­ste.

Ger­manwings hav­de til­sy­ne­la­den­de hel­ler in­gen anel­se om, at de hav­de et brod­dent kar i pi­lot­sta­ben. Her hav­de man ta­get al­le for­holds­reg­ler Det har in­ter­na­tio­na­le luft­farts- myn­dig­he­ders kon­stan­te krav om at sik­re fly mod ter­r­or­an­greb blandt an­det med­vir­ket til. Men et led i den lig­ning var de ik­ke op­mærk­som­me på.

Det vær­ste ma­re­ridt

Tirs­dag mor­gen slap Ger­manwings’ Flight 4U9525’ s hjul lan­dings­ba­nen i Bar­ce­lo­na. Air­bus A320- fly­et skul­le ef­ter pla­nen til­ba­ge­læg­ge 1.400 ki­lo­me­ter i luf­ten, før det skul­le lan­de i Düs­sel­dorf.

En ru­ti­ne­flyv­ning som tu­sind­vis af an­dre i den in­ter­na­tio­na­le luft­fart. Fly­ve­vej­ret var godt, og alt teg­ne­de ro­ligt. Da fly­et kort ef­ter nå­e­de op i 11 ki­lo­me­ters høj­de, over­lod kap­ta­j­nen sty­rin­gen til an­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz. En helt nor­mal pro­ce­du­re på en kom­merci­el flyv­ning.

Men da kap­ta­j­nen for­lod co­ck­pit­tet for at gå på toilet­tet, mar­ke­re­de det be­gyn­del­sen på fly­rej­sen­des vær­ste ma­re­ridt. An­dreas Lu­bitz lå­ste dø­ren, og der­ef­ter lod han in­gen kom­me ind i co­ck­pit­tet.

Han tog sty­rin­gen fra au­to­pi­lo­ten og æn­dre­de fly­ve­høj­den fra 11,5 ki­lo­me­ter til 29 me­ter, vi­ser da­ta fra pas­sa­ger­fly­et iføl­ge Fligh­tRa­dar24.

Ni se­kun­der tog det, før den 70 ton tun­ge ma­ski­nes kurs ik­ke læn­ge­re var mod Düs­sel­dorf, men mod jor­den.

Kap­ta­j­nen måt­te iføl­ge det ty­ske me­die Bild ty til des­pe­ra­te me­to­der i sit for­søg på at til­tvin­ge sig ad­gang til co­ck­pit­tet. Han ham­re­de an­gi­ve­ligt en øk­se mod dø­ren i co­ck­pit­tet i for­sø­get på at for­hin­dre den fa­ta­le ud­gang på hæn­del­sen, der på det­te tids­punkt var fa­re­tru­en­de nær.

An­dreas Lu­bitz kan ik­ke ha­ve væ­ret i tvivl om, at hans tæt­te­ste kol­le­ga om bord har for­søgt at kom­me ind til ham. Der fand­tes bå­de et spionhul i dø­ren og et sam­ta­le­an­læg. Men dø­ren for­blev låst, og ot­te mi­nut­ter ef­ter fly­ets ind­le­den­de dyk ham­re­de ma­ski­nen ind i de fran­ske al­per. 144 pas­sa­ge­rer, fem be­sæt­nings­med­lem­mer og An­dreas Lu­bitz selv blev dræbt på ste­det.

Hem­me­lig­holdt syg­dom

År­sa­gen til flystyr­tet måt­te vær­re ter­ror, men­te ty­ske og fran­ske myn­dig­he­der. El­ler ha­ve re­li­gi­øse mo­ti­ver. Det kald­te den se­ne­ste tids ter­r­or­hand­lin­ger i Pa­ris på, li­ge­som 11. sep­tem­ber 2001 sta­dig er mejs­let ind i en­hver un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sions be­vidst­hed, når ufor­klar­li­ge ulyk­ker skal un­der­sø­ges.

Men det var ik­ke ter­ror. Alt ty­der på, at år­sa­gen skal fin­des dybt in­de i en psy­kisk li­den­de ung mand.

Tors­dag af­ten ransa­ge­de det ty­ske po­li­ti An­dreas Lu­bitz’ hjem i Dus­sel­dorf og hans for­æl­dres hjem i Mon­ta­baur nord­vest for Frank­furt am Main, hvor han bo­e­de op til sin død.

Hur­tigt stod det klart, at der var tegn på, at den 27- åri­ge pi­lot sta­dig led psy­kisk, som han al­le­re­de gjor­de i 2009. Her hav­de han iføl­ge det ty­ske me­die Bild op mod halvlan­det års fra­vær fra sin pi­lo­tud­dan­nel­se. An­gi­ve­ligt på grund af, at angst og de­pres­sio­ner hav­de slidt An­dreas Lu­bitz ned. Det vi­ser en læ­gejour­nal, som det ty­ske me­die me­ner at væ­re i be­sid­del­se af.

Blandt com­pu­te­re og fyld­te pla­sti­cpo­ser fandt det ty­ske ef­ter­forsk­nings­hold de fo­re­lø­big vig­tig­ste be­vi­ser på, at An­dreas Lu­bitz har skjult for Ger­manwings, at han var for syg til at fly­ve.

’ Det for­hold, at der er fun­det itu­rev­ne, ak­tu­el­le sy­ge­mel­din­ger – som og­så om­fat­ter da­gen for ulyk­ken – støt­ter ef­ter vo­res fo­re­lø­bi­ge vur­de­ring den an­ta­gel­se, at af­dø­de har hem­me­lig­holdt sin syg­dom for ar­bejds­gi­ve­ren og si­ne kol­le­ger,’ står der i en pres­se­med­del­el­se fra an­kla­ge­myn­dig­he­den i Düs­sel­dorf.

To ho­spi­tals­be­søg

Iføl­ge den ty­ske avis Rhe­i­ni­s­che Post op­ly­ste uni­ver­si­tets­ho­spi­ta­let i Düs­sel­dorf i går til det ty­ske me­die, at An­dreas Lu­bitz i den se­ne­ste tid hav­de op­søgt ho­spi­ta­let to gan­ge – se­ne­st 14 da­ge før det fa­ta­le styrt.

Pi­lo­ten gik til ho­spi­ta­let for at få af­kla­ring om en be­stemt di­ag­no­se. Iføl­ge det ty­ske me­die op­søg­te han ik­ke ho­spi­ta­let på grund af en psy­kisk li­del­se. Han hav­de der­i­mod fy­si­ske pro­ble­mer, og avi­sen me­ner sam­ti­dig at vi­de, at de fun­de­ne sy­ge­er­klæ­rin­ger i An­dreas Lu­bitz’ hjem stam­mer fra ’ fle­re for­skel­li­ge læ­ger’.

Det rej­ser fle­re spørgs­mål, men ho­spi­ta­let hen­vi­ste i går til de­res tavs­heds­pligt og kom det ik­ke nær­me­re.

Fle­re ty­ske me­di­er, her­un­der Bild, spe­ku­le­rer og­så i, hvor­vidt den 27- åri­ge pi­lot led af kæ­re­stesor­ger, der med­vir­ke­de til, at hans psy­ki­ske li­del­ser blev ved med at for­føl­ge ham.

Kæ­re­sten er ik­ke stå­et frem, og man ved ik­ke, om det er et smer­te­fuldt brud, som har ført til, at An­dreas Lu­bitz bo­e­de hos si­ne for­æl­dre og ik­ke i sin egen lej­lig­hed i Düs­sel­dorf.

Ved ransag­nin­gen fandt ef­ter­for­sker­ne in­tet selv­mord­s­brev, der kun­ne vi­se An­dreas Lu­bitz’ egen for­kla­ring på, hvor­for han valg­te at fly­ve i dø­den med 149 uskyl­di­ge men­ne­sker. De næ­ste da­ge vil vi­se, om den fun­de­ne com­pu­ter kan gi­ve omver­de­nen me­re vis­hed om den tragi­ske ulyk­ke. Iføl­ge Bild er det ik­ke utæn­ke­ligt, at An­dreas Lu­bitz ad­færd på in­ter­net­tet kan sva­re på det alt­over­skyg­gen­de spørgs­mål. Hvor­for?

LØ RLØDRADGA 2G8 2.8 M. MAARRTTSS 2 2001155

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.