Sø­ren blev of­fer for død­spi­lo­tens van­vid

Den ini­ti­a­tivri­ge, en­ga­ge­re­de og be­rej­ste in­ge­ni­ør Sø­ren Berg var død­spi­lo­tens dan­ske of­fer

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Pe­ter Schwarz- Nielsen psch@ bt. dk jo­jr@ bt. dk Fo­to: AFP/ Ro­bert Weng­ler

OF­FER

Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen Han var vid­ne til ma­re­rid­tet på Air­bus 320 og blev of­fer for død­spi­lo­ten An­dreas Lu­bitz’ van­vid. Den 60- åri­ge in­ge­ni­ør Sø­ren Berg rej­ste ver­den rundt med sit ar­bej­de og var net­op flyt­tet til Spa­ni­en med sit nystar­te­de fir­ma. Hans liv end­te tragisk på en af de man­ge rej­ser.

Hol­land, Tjek­ki­et, USA og Spa­ni­en. Sø­ren Berg var vant til at rej­se rundt i ver­den i for- bin­del­se med sit ar­bej­de, På en fly­ve­tur fra Bar­ce­lo­na til Düs­sel­dorf end­te hans liv på tragisk vis i tirs­dags, da pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz med fuldt over­læg sty­re­de fly­et ind i en klip­pe­væg i de fran­ske al­per. af hans Lin­kedIn- pro­fil. Og iføl­ge fol­ke­re­gi­ste­ret hav­de han adres­se ved den span­ske øst­kyst tæt ved Bar­ce­lo­na.

Men det var kun få må­ne­der, han fik lov at bo i den ca­ta­lan­ske lands­by­kom­mu­ne Oli­vel­la, der lig­ger midt i Garraf- bjer­ge­ne.

Suc­ces­fuld pro­jekt­le­der

In­den han op­ret­te­de sit eget fir­ma, hav­de Sø­ren Berg væ­ret pro­jekt­le­der for Le­go. Han var ud­sta­tio­ne­ret i den tjek­ki­ske by Klad­no i for­bin­del­se med byg­ge­ri­et af nye pro­duk­tions­fa­ci­li­te­ter for den dan­ske le­ge­tøjs­gi­gant.

Og som pro­jekt­le­der for den dan­ske virk­som­hed Ro­ck­wool stod Sø­ren Berg i spid­sen for ar­bej­det med at an­læg­ge en ny fa­brik i Memp­his i USA. Han var des- uden pro­jekt­le­der i Hol­land for sam­me fir­ma, hvor de hu­sker ham som et po­si­tivt be­kendt­skab.

» Han var en vel­lidt og pro­fes­sio­nel kol­le­ga, « si­ger di­rek­tør for pres­se og in­ve­sto­rer, Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal, Thor­kild Di­ness Jensen til BT.

Flink og en­ga­ge­ret

De ord kan den tid­li­ge­re kol­le­ga Sø­ren Pal­me­lund kun bak­ke op om. Han var di­rek­tør i Vej­le- fir­ma­et Land­mark, hvor Sø­ren Berg var an­sat, ind­til virk­som­he­den luk­ke­de i 2009. Her var Sø­ren Berg, der på det tids­punkt bo­e­de på en gård i fyn­s­ke As­sens, an­svar­lig for at gen­nem­fø­re et byg­ge­pro­jekt.

» Han var en fan­ta­stisk flink og en­ga­ge­ret per­son, « si­ger Sø­ren Pal­me­lund til BT.

Sø­ren Berg har og­så haft adres­se med et en­mands­fir­ma i en lej­lig­hed i Kø­ben­havns mon­dæ­ne, ny­byg­ge­de Syd­havns- kvar­ter med hav­ne­lø­bet som bag­ha­ve. I span­ske Oli­vel­la var van­dud­sig­ten ud­skif­tet med bjerg­top­pe i ho­ri­son­ten.

150 men­ne­sker dø­de ved det gru­ful­de flystyrt tirs­dag. Iføl­ge den fran­ske an­kla­ge­myn­dig­hed lod an­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz fly­et med vil­je. Han over­tog kon­trol­len med fly­et styr­te på vej fra Bar­ce­lo­na til Düs­sel­dorf, da kap­ta­j­nen skul­le på toilet­tet. Her­ef­ter lå­ste han sig in­de i co­ck­pit­tet, æn­dre­de fly­ets au­to­mat­pi­lot og hev 149 men­ne­sker med sig i dø­den.

Den dan­ske in­ge­ni­ør Sø­ren Berg var om­bord på ulyk­kes­fly­et, der tirs­dag styr­te­de i de fran­ske al­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.