’’

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Sø­ren Pal­me­lund, tid­li- ge­re kol­le­ga

Han var me­get be­gej­stret for island­ske he­ste og for­tal­te of­te om det på ar­bej­det

» Han var me­get be­gej­stret for island­ske he­ste og for­tal­te of­te om det på ar­bej­det, « si­ger Sø­ren Pal­me­lund.

Ar­ran­ge­re­de stort stæv­ne

Fy­ens Stift­s­ti­den­de be­skrev den­gang, hvor­dan me­re end 2.000 til­sku­e­re duk­ke­de op i Are­na Fyn til Wor­ld Cup i tölt, som stæv­net hed­der. Tölt er en gan­g­art, som er ka­rak­te­ri­stisk for island­ske he­ste.

Den af­dø­de in­ge­ni­ør hav­de fra be­gyn­del­sen sto­re am­bi­tio­ner med stæv­net.

Til Fy­ens Stift­s­ti­den­de for­tal­te han om for­må­let med ri­destæv­net.

» Det sjove ved den island­ske hest er, at det er en kon­kur­ren­ce­he­st, men og­så en rig­tig fa­mi­lie­he­st. Men den mang­ler at bli­ve respek­te­ret som en kon­kur­ren­ce­he­st, og det hå­ber jeg, vi kan gø­re med det­te Wor­ld Cup. «

Han for­tal­te den­gang og­så, hvor­dan han hå­be­de, at stæv­net vil­le lø­be rundt øko­no­misk al­le­re­de året ef­ter.

jo­jr/ psch

Sø­ren Bergs rej­se end­te på tragisk vis på en bjergsi­de i de fran­ske al­per. En min­de­sten er nu rejst for of­re­ne i nær­he­den af ulyk­kes­ste­det. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.