FOR­FÆR­DE­LI­GE FOR­TIL­FÆL­DE

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

DEJA- VU

Tors­dag blev det of­fent­lig­gjort, at den ty­ske an­den­pi­lot An­dreas Lu­bitz an­gi­ve­ligt lå­ste fly­ets kap­ta­jn ude af co­ck­pit­tet, hvor­ef­ter han lod et Ger­manWings- fly styr­te ned i de fran­ske al­per med vil­je.

Den ty­ske avis Bild har si­den­hen skil­dret den 27- åri­ge An­dreas Lu­bitz som en mand, med mas­si­ve psy­ki­ske pro­ble­mer. Al­li­ge­vel kan det væ­re svært at for­stå, hvor­dan en pi­lot med an­svar for pas­sa­ge­rer­nes sik­ker­hed, kan ta­ge 149 liv med sig i dø­den.

BT har gen­nem­gå­et en ræk­ke for­fær­de­li­ge for­til­fæl­de, hvor pi­lo­ter for­sæt­ligt har sty­ret fly og pas­sa­ge­rer di­rek­te i dø­den, uden at han har haft et po­li­tisk mo­tiv til at gø­re det. 9. FE­BRU­AR 1982 JA­PAN Et in­den­rigs­fly fra Ja­pan Air­li­nes, der var på vej fra Fukuo­ka Luft­havn til Tokyo- Ha­neda Luft­havn, styr­te­de ned i Tokyo- bug­ten, ef­ter at fly­ets kap­ta­jn, en 35- årig mand, be­vidst slog au­to­pi­lo­ten fra og sty­re­de fly­et di­rek­te nedad.

Mens fly­ets an­den­pi­lot og fly­ets in­ge­ni­ør for­gæ­ves for­søg­te at til­ba­ge­hol­de kap­ta­j­nen og gen­vin­de kon­trol­len over fly­et, lyk­ke­des det dog kap­ta­j­nen at sty­re fly­et ned i bug­ten. 24 ud af fly­ets 174 om­bord­væ­ren­de mi­ste­de li­vet i for­bin­del­se med ulyk­ken.

Ef­ter ulyk­ken kom det frem, at kap­ta­j­nen, der over­le­ve­de i for­bin­del­se med flystyr­tet, led af en psy­kisk syg­dom. 21. AU­GUST

1994 MA­ROK­KO Et in­den­rigs­fly fra Roy­al Air Ma­roc styr­te­de ned på ru­ten fra Aga­dir til Ca­sablan­ca i Ma­rok­ko. Men al­le­re­de 10 mi­nut­ter ef­ter ta­keoff dyk­ke­de fly­et vold­somt og styr­te­de ned i At­las­b­jer­ge­ne, hvil­ket ko­ste­de samt­li­ge 44 om­bord­væ­ren­de li­vet.

Flystyr­tet skal an­gi­ve­ligt ha­ve fun­det sted, for­di fly­ets pi­lot slog au­to­pi­lo­ten fra og sty­re­de fly­et ned med vil­je. Ma­rok­kos pi­lot­for­bund har dog ef­ter­føl­gen­de an­fæg­tet be­skyld­nin­ger­ne og hæv­det, at pi­lo­ten ik­ke hav­de vist tegn på fru­stra­tion el­ler tungsin­dig­hed hver­ken i sit per­son­li­ge liv el­ler på ar­bej­det.

Kil­der: AFP, Avi­a­tion Sa­fe­ty Net­work 19. DE­CEM­BER

1997 IN­DO­NESI­EN Et Bo­e­ing- fly fra Sil­kAir styr­te­de ned i Mu­si- flo­den i In­do­nesi­en på vej fra In­do­nesi­ens ho­ved­stad Ja­kar­ta til Sin­ga­po­res In­ter­na­tio­na­le Luft­havn. Samt­li­ge 104 om­bord­væ­ren­de mi­ste­de li­vet

De ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der hæv­de­de, at fly­et ik­ke hav­de me­ka­ni­ske fejl, og at styr­tet var en selv­mord­s­ak­tion igang­s­at af kap­ta­j­nen.

Kon­klu­sio­nen bun­de­de blandt an­det i, at kap­ta­j­nen be­vidst hav­de sluk­ket for lyd­op­ta­gel­ses­sy­ste­met, kort før fly­et dyk­ke­de di­rek­te ned i flo­den, mens an­den­pi­lo­ten var ude af co­ck­pit­tet.

De in­do­ne­si­ske myn­dig­he­der of­fent­lig­gjor­de, at fly­ets kap­ta­jn bå­de hav­de ar­bejds­re­la­te­re­de og øko­no­mi­ske pro­ble­mer, men de in­do­ne­si­ske myn­dig­he­der har al­drig fast­slå­et en år­sag til styr­tet.

LØ RLØDRADGA 2G8 2.8 M. MAARRTTSS 2 2001155 31. OK­TO­BER 1999 USA Et Bo­e­ing- fly fra Egyp­tAir var på vej fra Los An­ge­les til Kairo via New York, da det plud­se­ligt styr­te­de ned i At­lan­ter­ha­vet ud for Mas­sa­chu­setts’ kyst og tog samt­li­ge 217 om­bord­væ­ren­de med sig i ha­vet.

Da kap­ta­j­nen gik på toilet­tet un­der flyv­nin­gen, stop­pe­de an­den­pi­lo­ten fly­ets mo­to­rer, og iføl­ge fly­ets lyd­op­ta­gel­ser skal han an­gi­ve­ligt ha­ve sagt: ’ Jeg sto­ler på Gud’. Da kap­ta­j­nen vend­te til­ba­ge til co­ck­pit­tet, for­søg­te han for­gæ­ves at få ret­tet fly­et op.

De ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der kon­klu­de­re­de, at fly­ets an­den­pi­lot be­vidst fik fly­et til at styr­te, da der ik­ke var no­get i de sor­te bok­se, der an­ty­de­de, at der skul­le væ­re no­get galt med fly­et. Al­li­ge­vel pe­ge­de de egyp­ti­ske myn­dig­he­der på en me­ka­nisk fejl som år­sag. 29. NOVEM­BER

2013 NA­MI­BIA Et pas­sa­ger­fly fra Mozam­bique Air­li­nes styr­te­de plud­se­lig ned på ru­ten fra Mozam­bique til Ango­la. Samt­li­ge 33 om bord dø­de.

I mi­nut­ter­ne før flystyr­tet for­lod an­den­pi­lo­ten co­ck­pit­tet for at gå på toilet­tet, hvor­ef­ter pi­lo­ten fik fly­et til at dyk­ke, så det styr­te­de ned i en na­tio­nal­park i det nor­døst­li­ge Na­mi­bia.

Selv­om man på lyd­op­ta­gel­ser­ne kun­ne hø­re an­den­pi­lo­ten ban­ke vold­somt på dø­ren til co­ck­pit­tet, har ef­ter­forsk­nings­hol­det al­drig frem­lagt en kon­kret år­sag til flystyr­tet.

Iføl­ge hjem­mesi­den Avi­a­tion Sa­fe­ty Net­work, der re­gi­stre­rer flyu­lyk­ker, for­ly­der det, at kap­ta­j­nen hav­de mi­stet sin søn et år før styr­tet, og i pe­ri­o­den op til flystyr­tet skal han an­gi­ve­ligt og­så ha­ve dø­jet med æg­te­ska­be­li­ge pro­ble­mer.

Ef­ter­for­ske­re bæ­rer på lyd­op­ta­gel­ser fra Egyp­tAir- fly­et, der i 1999 blev sty­ret i At­lan­ter­ha­vet af fly­ets kap­ta­jn. Det ko­ste­de 216 om­bord­væ­ren­de li­vet. Fo­to: Man­ny Ce­ne­ta Her ses vrag­de­le­ne fra Sil­kAirs Bo­e­ing- fly, der i 1997 plud­se­ligt og uden ad­var­sel styr­te­de ned i Mu­si­flo­den i In­do­nesi­en og tog li­vet af 104 men­ne­sker. Fo­to: Supri, Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.