MILLIARDØNSKER FRA GEN­TOF­TE

Døds­bo­et ef­ter Mær­sk Mc- Kin­ney Møller ef­ter­la­der 1,5 mia. kr. til Gen­tof­te Kom­mu­ne

BT - - NYHEDER -

Jonas Siv­kær Pet­ter­sen Fod­bold­ba­ner, ung­doms­bo­li­ger, fær­re skat­ter og ple­je­hjem til de­men­te.

Det skor­ter ik­ke på idéer, når det kom­mer til, hvad bor­ger­ne i Gen­tof­te vil spen­de­re 1,5 mil­li­ard kro­ner på. Det er nem­lig net­op det be­løb, der kom­mer Gen­tof­te Kom­mu­ne til go­de fra skibs­re­der Mær­sk Mc- Kin­ney Møl­lers døds­bo.

Mil­li­ar­dind­sprøjt­nin­gen til­fal­der Gen­tof­te Kom­mu­ne som ek­stra skat­te­ind­tæg­ter fra døds­bo­et, der net­op er gjort op. Gen­tof­tes borg­me­ster Hans Toft ( K) har ind­til vi­de­re væ­ret tavs om den ek­stra mil­li­ard- ind­tægt, men han kan alt­så se frem til en lang øn­ske­sed­del fra by­ens bor­ge­re. BT har væ­ret på ga­den for at mø­de dem og hø­re de­res øn­sker.

GRET­HE HEN­RIK­SEN

, 83 år, pen­sio­nist: » Man bur­de for­ny Tra­ne­ha­ven, der er et re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter. Den har man­ge æl­dre gavn af. El­lers kun­ne man byg­ge et ple­je­cen­ter for de­men­te. By­ens for­tove er og­så dår­li­ge man­ge ste­der. I vil­lakvar­ter­ne er de me­get vel­hold­te, men an­dre ste­der hal­ter det. «

LOUISE TASSONIS

, 19 år, tek­nisk de­sig­ner: » Jeg sy­nes, de skal bru­ge pen­ge­ne til nye fod­bold­ba­ner og ak­ti­vi­te­ter til de un­ge. Man skal ind til Øster­bro for at fin­de go­de fa­ci­li­te­ter. Men det er jo sjæl­dent, vi bor­ge­re får glæ­de af pen­ge­ne. «

STEEN VESTBRO

FINN PLENOE

, 66 år: » Jeg sy­nes, de skul­le ned­brin­ge skat­ter­ne. Helt klart. Men og­så fjer­ne det kom­mu­na­le ud­lig­nings­tilskud, der er håb­løst. «

LØR­DAG 28. MARTS 2015

, 79 år, pen­sio­nist: » Det er jo et godt om­rå­de ude ved Char­lot­ten­lund Slotspark ved Kul­tu­rakva­ri­et, som kom­mu­nen kun­ne væ­re med til at ud­vik­le end­nu me­re. Der kun­ne godt bru­ges fle­re mid­ler. «

TRI­STAN LEO RINTOULL

, 20 år, ke­mistu­de­ren­de: » Man bur­de byg­ge nog­le fle­re ung­doms­bo­li­ger. Det er der helt klart brug for, når vi har man­ge ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. Men de en­der nok med at sæn­ke skat­ter­ne i ste­det for. «

pett@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.