Æg­ge­tyv fra ør­ne­re­de af­slø­ret

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TV- OVER­VÅG­NING

Den æg­ge­tyv, der for cir­ka en uge si­den var på spil i re­den hos et havør­ne­par på Lol­land, er ble­vet af­slø­ret på fersk ger­ning.

Dansk Or­ni­to­lo­gisk For­e­ning ( DOF) over­vå­ger re­den med di­rek­te web- tv, og op­ta­gel­ser­ne fra DOF vi­ser, at ty­vek­næg­ten var en hus­mår, der først skræm­te hu­nør­nen væk fra re­den og si­den stak af med beg­ge havør­ne­æg. Det skri­ver Pan­dion, som er DOFs fug­le­fag­li­ge magasin.

Ven­der til­ba­ge

På bil­le­der­ne kan man se, at må­ren fle­re gan­ge snu­ser til æg­ge­ne og gra­ver i re­de­ma­te­ri­a­let, in­den den sam­ler det ene æg op og for­svin­der med det i mun­den. Et par mi­nut­ter se­ne­re ven­der må­ren til­ba­ge for at hen­te det an­det æg, som den og­så bæ­rer ud over re­de­kan­ten.

Æg­ge­ne er ret sto­re i for- hold til hus­må­ren, som har be­svær med at få dem bå­ret væk, skri­ver Pan­dion, der kal­der op­ta­gel­ser­ne for helt unik­ke, da det er et min­dre rov­dyr, der spo­le­rer et yng­le­for­søg for Dan­marks mæg­tig­ste rov­fugl.

I si­ne an­stren­gel­ser tab­te må­ren det ene æg på jor­den, og det an­det æg er for­modent­lig ble­vet spist. Kim Skel­mo­se, der er le­der af Pro­jekt Ørn af­vi­ser dog ik­ke, at dan- ske ør­ne­en­tu­si­a­ster al­li­ge­vel får en havør­ne­un­ge at se i re­den i år:

» Det er sjæl­dent, de læg­ger æg igen, men vi så et ek­sem­pel sid­ste år med et par, der lag­de æg så sent som i maj, ef­ter de­res før­ste re­de var fal­det ned. De fik en un­ge på vin­ger­ne, selv om det nær­mest er to må­ne­der se­ne­re end, hvad de ple­jer, « si­ger Kim Skel­mo­se til Pan­dion.

Det var en hus­mår, der var på ty­ve­togt i den­ne ør­ne­re­de på Lol­land.

Fo­to: Havør­ne- cam/ Dansk Or­ni­to­lo­gisk For­e­ning ( DOF)

I si­ne an­stren­gel­ser tab­te må­ren det ene æg på jor­den.

Fo­to: Dansk Or­ni­to­lo­gisk For­e­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.