Han er skyg­gen

BT - - NYHEDER - Lo­ne Ham­mer Sø­ren­sen lo­hs@ amtsa­vi­sen. dk

VOLDTÆGT

Ot­te kvin­der fik de­res liv øde­lagt, de to af dem blev dræbt, og de seks an­dre vold­ta­get, da Ama­ger­man­den hær­ge­de fra 1987, og ind­til han blev an­holdt i 2010. To af kvin­der­ne har tak­ket ja til at mø­de avi­sen for at for­tæl­le de­res hi­sto­rie og for at be­ret­te om, hvor­dan det er mu­ligt at kom­me vi­de­re i li­vet ef­ter over­gre­be­ne.

På al­le tæn­ke­li­ge må­der er de to kvin­der for­skel­li­ge. Den ene er me­get ta­len­de og har nemt ved ord, den an­den er me­get lyt­ten­de og har det svært med ord. Den ene er 34 år, slank og me­get udad­vendt, den an­den er 22 år, but­tet og in­dad­vendt.

Al­li­ge­vel er der et bånd, en ord­løs for­stå­el­se mel­lem de to, som vir­ker ubry­de­lig. De er ført sam­men i li­vet, for­di de er ble­vet vold­ta­get af den sam­me mand, og det har gjort de­res re­la­tion stær­ke­re, end de tro­e­de mu­ligt.

Øde­lagt i ho­ve­d­et

Man­dy Johnsen, 22 år, og 34- åri­ge Anet­te ( op­dig­tet navn. red.) er i Ran­ders en bly­grå dag i marts, mø­de­ste­det er den tryg­ge ba­se på kon­to­ret hos Lands­for­e­nin­gen Hjælp Voldsof­re, der har væ­ret en stor støt­te for seks voldtægtsof­re i sa­gen.

» Selv om der er gå­et 20 år, så æn­drer det jo ik­ke på, at du er helt øde­lagt her­op­pe, « si­ger Anet­te og pe­ger på sit køn­ne ho­ved. Hun ven­der an­sig­tet mod Man­dy, som nik­ker. Man­dys blå blik si­ger det he­le: At beg­ge bæ­rer på et over­greb, der al­tid lig­ger der og al­tid vil lig­ge der.

Man­dy så sit livs ma­re­ridt i øj­ne­ne for fem år si­den og er enig i, at ti­den ik­ke he­ler al­le sår. Man læ­rer at le­ve med det, men det for­svin­der ik­ke.

De to kvin­der har mas­se­vis af psy­ko­log­hjælp bag sig.

Anet­te har for ek­sem­pel li­ge gen­nem­gå­et, hvad hun kal­der et ret hef­tigt for­løb med sin psy­ko­log, og hun kan i dag sag­tens for­tæl­le om, hvad der ske­te 19. ok­to­ber 1995, da hun, to ve­nin­der og en an­den kvin­de blev vold­ta­get.

Ba­re 15 år gam­mel

Sag­tens og sag­tens, det skul­le vi­se sig ef­ter in­ter­viewet, at det igen rip­pe­de op, at Anet­te blev så for­ban­det træt i krop­pen, i sjæ­len, af at be­ret­te om den mor­gen, da mon­stret slog til i hen­des eget hjem, og da den 15- åri­ge pi­ges liv for evigt skul­le for­an­dre sig.

Be­hand­ling, psy­ko­log­hjælp, te­ra­pi og man­ge lan­ge sam­ta­ler se­ne­re er der sta­dig ting, der skal be­ar­bej­des.

Man­dy tak­ke­de i øv­rigt i

LØR­DAG 28. MARTS 2015 før­ste om­gang nej til psy­ko­log­hjælp.

» Det var jo et tegn på svag­hed at gå til psy­ko­log, og jeg prø­ve­de på at væ­re stærk for al­le an­dre om­kring mig og for mig selv. Men ef­ter et år be­gynd­te jeg al­li­ge­vel at gå til psy­ko­log, « si­ger hun, og nu skal hun snart gen­nem­gå det sam­me for­løb, som Anet­te li­ge har væ­ret igen­nem,

Det går ud på at få de to hjer­ne­halv­de­le til at ta­le sam­men og få sin­det til at ac­cep­te­re og le­ve med de sår, som over­gre­be­ne har gi­vet.

Det kal­des EMDR ( for­kor­tel­se for Eye Move­ment De­sen­si­tiza­tion and Re­pro­ces­sing) og er blandt an­det an­er­kendt af WHO som en ef- fek­tiv te­ra­pi til be­hand­ling af PTSD ( po­st­trau­ma­tisk stres­sli­del­se).

Mens der gik 15 år, fra Anet­te blev vold­ta­get, og til Ama­ger­man­den blev an­holdt, var det Man­dys sag, der fæl­de­de ham. Han tab­te et kon­dom med sæd, og det fik sa­gen til at rul­le.

For­søg­te at glem­me

Anet­te for­søg­te at glem­me, og det gik egent­lig me­get godt, ind­til det så gik galt. Hun har kæm­pet med sen­føl­ger som mi­stil­lid til mænd og har haft svært ved at bin­de sig. Har haft svært ved at tro på, at det pas­se­de, hvad mænd sag­de til hen­de.

Og voldtæg­ten

i hen­des

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.