N over vo­res liv

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 28. MARTS 2015 ung­dom be­tød et ut­ro­ligt stort tab for hen­de.

» Jeg mi­ste­de mi­ne barn­doms­min­der. Jeg gik ud af hu­set den mor­gen og kom al­drig til­ba­ge til hu­set igen, og det blev solgt kort ef­ter. Ef­ter over­gre­bet fik min mor en de­pres­sion og har det vel til­dels end­nu. Det har på­vir­ket al­le om­kring mig, mi­ne sø­sken­de, mi­ne for­æl­dre, mi­ne nær­me­ste, « si­ger hun.

Hun fø­ler og­så skyld. Og skam.

» Det var jo mig, der hav­de in­vi­te­ret mi­ne to ve­nin­der hjem til mig. Hav­de jeg ik­ke gjort det, el­ler var vi ik­ke gå­et i by­en, var det jo ik­ke sket. Man­ge af mi­ne klas­se­kam­me­ra­ter kun­ne hel­ler ik­ke for­stå, hvor­for vi ik­ke gjor­de no­get. Vi var jo fi­re mod ham. Fi­re mod én. Men vi kun­ne ik­ke, vi var så ban­ge, at vi ik­ke var i stand til at hand­le. Han hav­de en kniv, men fak­tisk var hans ord og trus­ler li­ge så slem­me som kni­ven. Man ane­de ik­ke, hvor man hav­de ham, og hans frem­gangs­må­de var den sam­me som tor­tur­u­dø­ve­re bru­ger, har jeg se­ne­re få­et at vi­de, « si­ger Anet­te.

Var ban­ge for at gå ud

Man­dy var ban­ge for at gå ud i be­gyn­del­sen, før Mar­cel Ly­chau Han­sen, ali­as Ama­ger­man­den, blev an­holdt, dømt og fængs­let. Hun var ban­ge, når det var mørkt, når hun så mænd med hu­er på el­ler mænd på cy­kel.

Man­dy fø­ler, at Ama­ger­man­den tog fi­re- fem år af hen­des liv, for­di al­le pla­ner og drøm­me smul­dre­de.

» Jeg for­søg­te at væ­re stærk for mi­ne nær­me­ste og for mig selv. Og en over­gang gav jeg alt an­det skyl­den. Jeg stød­te stort set al­le mi­ne ven­ner fra mig, for­di jeg gav voldtæg­ten skyl­den for alt. Og jeg fik en spi­se­for­styr­rel­se. Jeg kun­ne ik­ke hol­de til at gå i sko­le, jeg kun­ne kun hol­de ud at gå der­hjem­me, « si­ger Man­dy, hvis drøm den­gang var at bli­ve so­ci­al­pæ­da­gog.

I dag er hun uden job, uden ud­dan­nel­se.

Men hun har hå­bet om, at hun bli­ver so­ci­al­pæ­da­gog en dag.

» Ja, det skal jeg nok bli­ve, « si­ger hun med fast stem­me og et stort smil.

» Gu’ skal du så, « ly­der det op­bak­ken­de fra Anet­te.

Skal ik­ke sty­re li­vet

Mens Man­dy har en kæ­re­ste og drøm­mer om at få børn, så har Anet­te et barn, men er ble­vet sing­le.

Anet­te er me­get må­l­ret­tet i sit for­søg på at kom­me vi­de­re.

» Voldtæg­ten skal ik­ke sty­re mit liv. Det er sket, ja, men det er no­get, jeg skal le­ve med. Det vil al­tid væ­re i min ba­ga­ge, men jeg vil ik­ke la­de det be­stem­me no­get i mit liv. Man har så me­get fo- kus på det, at det nemt kan bli­ve und­skyld­nin­gen for, at no­get går skidt. Al­le har jo no­get med i ba­ga­gen, stort el­ler småt, men det er da ik­ke ens­be­ty­den­de med, at de gi­ver det skyl­den for al­ting. Og selv­føl­ge­lig be­ty­der voldtæg­ten da, at jeg er ble­vet dår­lig til at ta­ck­le nog­le ting i mit liv, men det må jeg så ar­bej­de med og læ­re at få gjort bed­re, « si­ger Anet­te.

I dag er de to i stand til at sove om nat­ten uden at få ma­re­ridt om man­den, der voldtog dem. Det er lang tid si­den, de har haft on­de drøm­me om ham.

De er eni­ge om, at det he­le går me­get bed­re, de er på vej vi­de­re, og Ama­ger­man­den er ik­ke en, der he­le ti­den spø­ger i hver­da­gen. Men de to kvin­der har og­så væ­ret me­gen be­hand­ling igen­nem, og de har som no­get helt ene­stå­en­de i dansk kri­mi­nal­hi­sto­rie væ­ret på kur­sus i Ran­ders, hvor seks kvin­der, vold­ta­get af sam­me mand, Ama­ger­man­den, har mødt hin­an­den og få­et talt ud om de­res sa­ger.

De ved nu, at de er seks kvin­der, der har hin­an­dens op­bak­ning og hin­an­dens for­stå­el­se. Uan­set hvad, vil de væ­re der for hin­an­den.

Men de er li­ge så be­vid­ste om, at li­ge me­get hvad, så læg­ger Ama­ger­man­den sin mør­ke skyg­ge over de­res liv, re­sten af de­res liv.

To kvin­der for­tæl­ler, hvor­dan de er kom­met vi­de­re med de­res liv, ef­ter at de blev vold­ta­get af Ama­ger­man­den. Man­dy med front mod ka­me­ra­et og Anet­te - hvis navn er op­dig­tet - med ryg­gen til. Fo­to: Ri­chard Syl­ve­ster­sen

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.