Seks voldtægtso

Voldtægtsof­re for den sam­me ger­nings­mand, Ama­ger­man­den, har væ­ret på kur­sus for at få he­let krop og sjæl. Kur­set hed ’ Vej­en vi­de­re’

BT - - NYHEDER - Lo­ne Ham­mer Sø­ren­sen lo­hs@ amtsa­vi­sen. dk

VOLDTÆGT

For før­ste gang i dansk kri­mi­nal­hi­sto­rie har det væ­ret mu­ligt at sam­le seks voldtægtsof­re for den sam­me ger­nings­mand og skræd­der­sy et kur­sus ’ Vej­en vi­de­re’ til dem over en we­e­kend.

Det blev holdt på Ho­tel Ran­ders i ja­nu­ar, og det vi­ste sig at væ­re en kæm­pe­suc­ces for kvin­der­ne.

» Jeg var og­så ba­re så­dan: ’ Yes, jeg vil med’, med det sam­me, jeg hør­te om, at vi skul­le sam­les på det kur­sus, « si­ger Anet­te ( op­dig­tet navn, red.).

Hun var ik­ke et øje­blik i tvivl om, at hun ger­ne vil­le mø­des med de an­dre. Hun kend­te tre af dem for­vej­en fra sin egen sag.

Men to an­dre kvin­der duk­ke­de og­så op. Man­dy Johnsen var en af dem. » Jeg var me­get nervøs, og det var og­så no­get aka­vet i to­get til Ran­ders, nog­le kend­te jo hin­an­den i for­vej­en. Men der gik godt nok ik­ke ret lang tid, før vi føl­te, at vi hav­de en sær­lig for­bin­del­se. Det var fedt, at vi hav­de mu­lig­he­den for at læ­re hin­an­den at ken­de af­te­nen in­den, kur­set gik i gang. Da sad vi over et glas rød­vin og hør­te hin­an­dens hi­sto­ri­er. Det gjor­de, at der så­dan set ik­ke var no­gen over­ra­skel­ser, da kur­set kør­te da­gen ef­ter, « si­ger Man­dy Johnsen.

At det og­så var hårdt at kræn­ge det in­der­ste ud, læg­ger de ik­ke skjul på

» Hver gang åb­ner vi jo en dør til ræd­sel­ska­bi­net­tet, « si­ger Anet­te.

Grædt og gri­net

» Det var en ut­ro­lig stærk fø­lel­se. Vi føl­te med det sam­me et bånd. Der var mas­ser af om­sorg, ac­cept og respekt for hin­an­den. Da vi mød­tes, blev der grædt og gri­net, og vi for­tal­te hver især vo­res hi­sto­rie og fik talt ud. Og den fø­lel­se, man selv gik med, kan du godt mul­ti­pli­ce­re med 1.000, da vi var sam­men. Det var ri­me­ligt hef­tigt og in­tenst, « si­ger Anet­te, der måt­te sy­ge­mel­de sig i tre da­ge ef­ter, så bom­bet og træt var hun.

Beg­ge er pa­ra­te til at mø­de op, hvis der skal eva­lu­e­res igen.

» Ja da, det vil ba­re bli­ve hyg­ge­ligt, « si­ger de beg­ge i mun­den på hin­an­den.

Der er la­vet en rap­port over kur­set ’ Vej­en vi­de­re’, som blev holdt af psy­ko­lo­ger­ne Tina Ed­stoft Kristensen, Ben­te von Mon­rath og Per Ber­nt Jensen, med Lands­for­e­nin­gen Hjælp Voldsof­re som pro­jek­tansvar­lig.

In­den kur­set hav­de kvin­der­ne haft en in­di­vi­du­el sam­ta­le med se­kre­ta­ri­ats­le­der Jørn Hou­gaard, Lands­for­e­nin­gen Hjælp Voldsof­re, som hav­de vur­de­ret, om det var en god idé over­ho­ve­det at sam­le voldtægtsof­re­ne.

Da der blev gi­vet grønt lys, var al­le me­get spænd­te på beg­ge si­der af bor­det.

Den bed­ste må­de at slå fast, om kur­set gav no­get fra sig, er vel at spør­ge del­ta­ger­ne selv. I eva­lu­e­rin­gen lød det blandt an­det, da de seks kvin­der blev spurgt, om kur­set hav­de le­vet op til for­vent­nin­ger­ne:

» Over al for­vent­ning. Jeg har ta­get så me­get til mig og er ble­vet me­get klo­ge­re på mig selv. Jeg vil­le ik­ke ha­ve væ­ret det for­u­den. Go­de og ra­re sam­ta­ler og det at fø­le sig tryg imens. «

» Det har væ­ret en fan­ta­stisk we­e­kend. Den har væ­ret hård fø­lel­ses­mæs­sigt, men jeg har få­et så me­get igen på man­ge må­der. Lært nog­le dej­li­ge men­ne­sker at ken­de og fun­det ud af, at nog­le af de ting, man ’ de­a­ler’ med i hver­da­gen, er nor­ma­le

. i be­tragt­ning af, hvad man har væ­ret ud­sat for, og at man ik­ke er ale­ne. «

» Det har væ­ret tu­sind gan­ge bed­re end for­ven­tet. Jeg har følt mig tryg og i rig­tig go­de hæn­der. «

» I al­ler­hø­je­ste grad. Det har væ­ret ut­ro­ligt for­lø­sen­de. Vi har gri­net og grædt. «

Der blev og­så spurgt, hvad der var sær­ligt godt ved kur­set:

Samvær og tryg­hed

» Samvæ­ret, tryg­he­den, op­mærk­som­he­den og sel­ve plan­læg­nin­gen. «

» At vi mød­tes fre­dag og lær­te hin­an­den bed­re at ken­de, in­den vi gik i gang med kur­set. «

» At mø­de al­le pi­ger­ne og kun­ne føl­ges ad fra start. At kun­ne de­le hin­an­dens hi­sto­ri­er. At væ­re sam­men en hel we­e­kend har gjort, at jeg har åb­net mig me­get me­re op end nor­malt. «

» Jeg er ble­vet tvun­get til at gen­nem­gå og gen­nemtæn­ke, hvor jeg er i he­lings- og livs­pro­ces­sen. «

LØR­DAG 28. MARTS 2015

Ama­ger­man­den, Mar­cel Ly­chau Han­sen, Mar­cel Ly­chau Han­sen blev 22. de­cem­ber 2011 dømt skyl­dig i to drab og seks voldtæg­ter samt for­søg på brandstif­tel­se. Han blev idømt fængsel på liv­s­tid. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.