Lø­ste op og

BT - - NYHEDER - Lo­ne Ham­mer Sø­ren­sen lo­hs@ amtsa­vi­sen. dk

VOLDTÆGT

Det er ik­ke til­fæl­digt, at det bli­ver kaldt et kur­sus og ik­ke en be­hand­ling, dét, som de seks voldtægtsof­re blev in­vi­te­ret til i Ran­ders i ja­nu­ar.

Ini­ti­a­tiv­ta­ger var Lands­for­e­nin­gen Hjælp Voldsof­re, der har se­kre­ta­ri­at i Ran­ders, og sel­ve kur­set stod psy­ko­lo­ger­ne Tina Ed­stoft Kristensen, Ben­te von Mon­rath og Per Ber­nt Jensen for.

Ide­en op­stod, for­di Lands­for­e­nin­gen Hjælp Voldsof­re før har holdt kur­ser for volds­ram­te og haft stor suc­ces med det.

» Og via pi­ger­nes bi­stands­ad­vo­kat kom vi frem til, at vi skul­le for­sø­ge at fin­de ud af, om vi kun­ne hol­de et fæl­les kur­sus. Jeg tog snak­ken in- di­vi­du­elt med pi­ger­ne i de­res eget mil­jø, og der blev så nik­ket ja til pro­jek­tet, « si­ger Jørn Hou­gaard, der er se­kre­ta­ri­ats­le­der i lands­for­e­nin­gen.

At kur­set blev holdt på Ho­tel Ran­ders i Ran­ders, langt fra Ama­ger og Amagermandens of­res eget mil­jø, hav­de en ef­fekt. At de bo­e­de sam­men på et ho­tel med god for­plej­ning, hav­de og­så en ef­fekt, og alt i alt klap­pe­de det he­le bå­de med ind­hold og ram­mer.

Det lø­ser op

Hou­gaards er­fa­ring, sam­men med sags­be­hand­ler­ne Git­te Mil­verts og Vi­be­ke Vi­um fra Lands­for­e­nin­gen Hjælp Voldsof­re, er, at det at sam­le folk, der har væ­ret ude for så al­vor­li­ge over­greb og trau­mer, kan lø­se no­get op.

» Det er som om, de fin­der ud af, at de ik­ke er ale­ne med de­res tan­ker, men at de er fle­re i sam­me båd. Det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.