Of­re på kur­sus

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 28. MARTS 2015

Mar­cel Ly­chau Han­sen,

i pres­sen be­nævnt Ama­ger­man­den, var 45 år i 2010, da han blev an­holdt. Han er dømt for føl­gen­de for­bry­del­ser:

Rov­mor­det på Edith An­d­rup i 1987:

16. fe­bru­ar 1987 blev en ger­nings­mand luk­ket ind hos den 73- åri­ge en­ke­frue Edith Louise An­d­rup i hen­des lej­lig­hed i Val­by. Her be­dø­ve­de han Edith med æter og dræb­te hen­de ved kvæl­ning med de ba­re næ­ver. Ef­ter mor­det stjal han hen­des smyk­ker og pen­ge og ef­ter­lod et tændt stea­rin­lys samt åb­ne­de for fi­re gas­ha­ner i køk­ke­net i et for­søg på at spræn­ge lej­lig­he­den. Se­xdra­bet på Le­ne Ras­mus­sen i 1990:

Fi­redob­belt voldtægt i 1995:

19. ok­to­ber 1995 brød han ind i en vil­la på Ingol­fs Al­lé på Ama­ger ( fo­to), hvor han bag­bandt og voldtog to pi­ger på 14 år, en pi­ge på 15 år samt en kvin­de på 23 år.

Kol­le­gie­voldtæg­ten i 2005:

3. maj 2005 brød han ind på et kol­le­gie­væ­rel­se på Ama­ger­kol­le­gi­et nær Øre­stad på Ama­ger, hvor han voldtog en 24- åri­ge kvin­de i to ti­mer.

Ko­lo­ni­ha­ve- voldtæg­ten i 2010:

Løsla­del­ses­plan:

Ly­chau Han­sen send­te i alt ot­te bre­ve til søn­nen med sæd, spyt og hår pak­ket ind i gum­mi­dut­ter. Han op­for­dre­de søn­nen til at over­fal­de en til­fæl­dig kvin­de og an­brin­ge ma­te­ri­a­let på ved­kom­men­de. På den må­de vil­le po­li­ti­et fin­de hans dna, mens han selv sad i fængsel. Det vil­le så, ef­ter Ly­chau Han­sens op­fat­tel­se, væ­re be­vist, at der i Dan­mark var en an­den per­son med dna sva­ren­de nøj­ag­tigt til hans eget, og at dom­men over ham så­le­des var for­kert. ’ Du skal ik­ke slå no­gen ihjel for mig, højst slå en el­ler an­den ned og plan­te dna,’ stod der i et af bre­ve­ne. Ly­chau Han­sen blev 25. ju­ni 2012 i Kø­ben­havns By­ret dømt skyl­dig i at ha­ve op­for­dret sin søn til at be­gå voldtægt. Mar­cel Ly­chau Han­sen fik ik­ke en til­lægs­straf, da han i for­vej­en af­so­ner lovens stren­ge­ste straf, men ken­del­sen kan bli­ve ak­tu­el, når det på et tids­punkt skal vur­de­res, om han skal prø­ve­løsla­des.

Man­dy Johnsen fik re­vet fi­re- fem år væk af Ama­ger­man­den, men hun er fast be­slut­tet på, at hun nok skal til­kæm­pe sig et godt liv med ud­dan­nel­se, ar­bej­de, mand og børn.

Fo­to: Ri­chard Syl­ve­ster­sen

25. sep­tem­ber 2010 blev en 17- årig pi­ge over­fal­det, vold­ta­get og tru­et med en kniv til oralt og vag­i­nalt sex i et ko­lo­ni­ha­ve­om­rå­de på Ama­ger. Rets­sa­gen mod Ly­chau Han­sen be­gynd­te i Kø­ben­havns By­ret 2. novem­ber 2011 og va­re­de frem til den 22. de­cem­ber 2011. Ly­chau Han­sen næg­te­de sig skyl­dig i al­le an­kla­ger. Mar­cel Ly­chau Han­sen blev 22. de­cem­ber 2011 dømt skyl­dig i to drab og seks voldtæg­ter samt for­søg på brandstif­tel­se. Han blev idømt fængsel på liv­s­tid. Han sad un­der sin va­re­tægts­fængs­ling i Ve­stre Fængsel. Ef­ter dom­men blev han sid­den­de i Ve­stre Fængsel, men over­ført til An­stal­ten ved Her­sted­ve­ster i ju­ni 2012. Han blev 23. juli 2012 tvangs­flyt­tet til su­per­fængs­let Stats­fængs­let Østjyl­land, idet han me­nes flugt­tru­et, og for­di han har af­vist at ta­ge imod no­gen af fængs­lets til­bud om te­ra­pi, psy­ko­lo­ger og psy­ki­a­trisk bi­stand.

15. de­cem­ber 2011 fik po­li­ti­et fi­re bre­ve samt en af­klip­pet spids fra en gum­mi­hand­ske med Mar­cel Ly­chau Han­sens sæd. Bre­ve­ne blev af­le­ve­ret af Ly­chau Han­sens søns kæ­re­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.