Di­rek­tør­løn: En halv mil­li­ard

In­ter­net­gi­gan­ten Goog­le skift er sin kas­se­me­ster ud i slut­nin­gen af maj

BT - - NYHEDER - Thomas Bre­in­strup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

476.000.000 KR.

Næ­sten en halv mil­li­ard kro­ner vil in­ter­net­gi­gan­ten Goog­le i lø­bet af de næ­ste år be­ta­le sin nye kon­cer­n­fi - nans­di­rek­tør.

Ruth Porat, som li­ge er ble­vet hy­ret til stil­lin­gen fra et til­sva­ren­de job i in­ve­ste­rings­ban­ken Mor­gan Stan­ley, til­træ­der sit nye job 26. maj. I den sto­re lønsum ind­går iføl­ge nyheds­bu­reau­et Bloom­berg en årsløn på 650.000 dol­lar, fem mil­li­o­ner dol­lar i en­gangs­bonus og 25 mil­li­o­ner dol­lar i et ak­tie­re­la­te­ret pro­gram. Ruth Porat vil og­så få ak­tier for 40 mil­li­o­ner dol­lar i lø­bet af 2016 med ud­be­ta­ling i 2019.

Sam­men­lagt ud­gør be­lø­bet 70 mil­li­o­ner dol­lar el­ler 476 mil­li­o­ner kro­ner.

Hun tjen­te en mil­li­on dol­lar i grund­løn hos Mor­gan Stan­ley i 2013, vi­ser de of­fi ci­el­le ind­be­ret­nin­ger.

På ryg­sæk­tur

Ruth Porat, som er født i 1957, har væ­ret hos Mor­gan Stan­ley si­den ja­nu­ar 2010. Hun afl øser Pa­tri­ck Pi­chet­te, som for­le­den med­del­te, at han træk­ker sig til­ba­ge for at pak­ke ryg­sæk­ken om ta­ge på op­da­gel­ses­rej­ser sam­men med sin ko­ne.

Pa­tri­ck Pi­chet­te hav­de i de tre år frem til og med 2013 tjent 62,2 mil­li­o­ner dol­lar, hvil­ket er me­re end dob­belt så me­get som de 29,6 mil­li­o­ner dol­lar, som Porat tjen­te hos Mor­gan Stan­ley. Fo­to: AFP

To sav­nes fort­sat ef­ter nedstyrt­nin­gen, men for­di ru­i­ner­ne sta­dig var i brand i går, var det ik­ke mu­ligt at le­de ef­ter dem. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.