Cas­per Christensen i slags­mål

BT - - NYHEDER - Pe­ter Schwarz- Nielsen psch@ ber­ling­s­ke. dk

OP­TRIN

Næ­ver­ne sad løst på Palæ Bar i Kø­ben­havn nat­ten til fre­dag, da den kend­te ko­mi­ker Cas­per Christensen røg i slags­mål med en be­ru­set gæst i ba­ren. Det ske­te for øj­ne­ne af fle­re jour­na­li­ster.

Og den slags går ik­ke ube­mær­ket hen, selv­om klok­ken er om­kring to om nat­ten. Jour­na­li­ster fra Ek­stra Bla­det og Se og Hør var på ste­det og var hur­ti­ge til at fin­de mo­bil­ka­me­ra­et frem.

Tid­li­ge­re på af­te­nen hav­de Cas­per Christensen væ­ret til sin mors 70- års fød­sels­dag sam­men med sin hu­stru Isa­bel Fri­is- Mik­kel­sen.

» En idi­ot svi­ner min kæ­re­ste til og skub­ber hen­de. Men selv­føl­ge­lig er det en over­re­ak­tion, « for­tæl­ler Cas­per Christensen til Se og Hør.

Det sam­me gjor­de Ek­stra Bla­det iføl­ge Se og Hørs che­fre­dak­tør Ni­els Pin­borg.

Vend­te til­ba­ge til ba­ren

Først for­la­der par­ret ba­ren ef­ter den før­ste tu­mult. Men nog­le mi­nut­ter se­ne­re ven­der Cas­per Christensen til­ba­ge til ba­ren. Her for­sø­ger han sig med et par næ­ve­slag, som dog ik­ke ram­mer må­let.

» Jeg er åben­bart vildt dår­lig til at slås, « si­ger han til Se og Hør.

På Fa­ce­book un­drer Ni­els Pin­borg sig over den for­mu­le­ring, som eb. dk har valgt at ledsa­ge sin vi­deo med. Her­af frem­går det, at avi­sen er ’ kom­met i be­sid­del­se af’ vi­deo­en, hvor man kan se de­le af op­trin­net.

» Spøjs for­mu­le­ring, når man tæn­ker på, at det er Ek­stra Bla­dets egen jour­na­list, der står bag pa­pa­ra­zzi- op­ta­gel­ser­ne fra værts­hu­set. Hun stod nem­lig ved si­den af Se og Hørs jour­na­list, der og­så fan­ge­de op­trin­net, « skri­ver Pin­borg på sin pro­fil.

Ko­mi­ke­ren Cas­per Christensen røg i slags­mål for øj­ne­ne af jour­na­li­ster på Palæ Bar i det in­dre Kø­ben­havn.

Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.