Fandt gi­ga- ed­der­kop i kø­le­ska­bet

BT - - NYHEDER - Hen­rik Hav­bæk Mad­sen hh­ma@ stif­ten. dk

SJÆLD­NE DYR

Da tran­gen til en ba­nan kom over Christine Buus fra Skå­de ved Aar­hus, fandt hun no­get helt an­det end gu­le ba­na­ner, da hun åb­ne­de kø­le­ska­bet og stak hån­den ned i ba­nan­po­sen i grønt­sags­skuf­fen.

Her fandt hun en stor ed­der­kop. En me­get stor ed­der­kop med et benspænd på me­re end 10 cen­ti­me­ter.

Ef­ter at ha­ve sun­det sig rin­ge­de Christine Buus til Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um.

Her var bi­o­log Lars Brøn­dum helt indstil­let på at gi­ve ed­der­kop­pen et me­re kom­forta­belt hjem.

Han kan og­så for­tæl­le, at der er ta­le om en ed­der­kop af ar­ten He­te­ro­po­da ve­na­to­ria. På dansk kal­des den krap­pe­ed­der­kop.

Og Christine Buus var vist hel­dig med, at ed­der­kop­pen var no­get ned­fros­sen og der­med ukamp­dyg­tig, da hun fandt den.

» Den kan le­ve­re et kraf­tigt og smer­te­fuldt bid. Men den er dog ufar­lig for men­ne­sker, « si­ger Lars Brøn­dum.

Han kan se, at ed­der­kop­pen er en vok­sen hun. Den har oven i kø­bet bå­ret på en æg­s­æk.

» Æg­ge­ne var dog tør­ret ud. Men vi har for en sik­ker­heds skyld lagt dem i fry­se­ren for at und­gå, at mu­se­e­et plud­se­lig bli­ver over­rendt af små, ekso­ti­ske ed­der­kop­per, « si­ger Lars Brøn­dum.

Er kvik­ket op

Han er glad for hen­ven­del­sen fra Christine Buus.

» Det be­hø­ver ik­ke at væ­re tro­pi­ske kæm­pe­ed­der­kop­per. Vi hjæl­per ger­ne med spørgs­mål om mær­ke­li­ge ting, man op­da­ger i na­tu­ren. Og­så hvis man fin­der no­get, man tror kan ha­ve re­le­vans for mu­se­ets sam­lin­ger, « si­ger Lars Brøn­dum.

Og ed­der­kop­pen fra Den Do­mi­ni­kan­ske Re­pu­blik. Hvad med den?

» Den er in­stal­le­ret i et ter­ra­ri­um med mad, drik­ke og en gren at sid­de på, og den er kvik­ket ge­val­digt op, « si­ger Lars Brøn­dum.

Og her er den så. En krab­be­ed

der­kop med et benspænd på me­re end 10 cm.

Fo­to: Na­tur­hi­sto­risk

Mu­se­um

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.