Kul­tur ’ Vi pro­vo­ke­red

Gorm og Gre­gers lag­de for 35 år si­den ga­der­ne øde med de­res blan­ding af se­ri­øs jour­na­li­stik og un­der­hold­ning på DR

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

Få i plus 40- ge­ne­ra­tio­ner­ne kan si­ge Gorm, uden at der føl­ger et Gre­gers med.

Gorm, 72 og Gre­gers, 82, træk­ker beg­ge lidt på smilebån­det. For det er lidt iro­nisk for dem, at de sta­dig er et be­greb i dansk tv, selv om det er 35 år si­den, de sat­te Dan­mark på den an­den en­de.

BT har mødt Hans- Ge­org Møller og Gre­gers Dirck­in­ck­Holm­feld i an­led­ning af DRs 90 års ju­bilæum på tirs­dag.

Når de to tv- vær­ter to­ne­de frem på skær­men i mo­nopo­lets gla­de da­ge i 70er­ne med ’ Ka­nal 22’ og ’ Lør­dagska­na­len’, sad mel­lem to og tre mil­li­o­ner se­e­re kli­stret til skær­men. Gorm som den ben­hår­de ny­ser og Gre­gers som den ven­li­ge og nys­ger­ri­ge. Se­er­ne jub­le­de - og che­fer­ne i DR ra­se­de.

For of­te trak de sto­re over­skrif­ter i avi­ser­ne da­gen der­på med de­res af­slø­ren­de jour­na­li­stik, og kla­ger­ne end­te of­te i Ra­di­o­rå­det, hvor che­fer­ne måt­te stå ret for mo- nopo­lets po­li­ti­ske le­del­se.

’ Ka­nal 22’ blev en for­lø­ber for pro­gram­mer som ’ Ele­va2ren’ og si­den ’ Go’ mor­gen Dan­mark’ og ’ Af­tens­howet’, der kø­rer over skær­me­ne i dag.

» I dag vil man kal­de os et brand, men det var ik­ke no­get, vi over­ho­ve­det tænk­te på den­gang, « si­ger Gre­gers, der sta­dig er ak­tiv som te­a­te­ran­mel­der med egen blog.

Vig­tigt at bli­ve ud­for­dret

» Jeg vil ger­ne ta­ge hat­ten af for Gre­gers, der fort­sat er så ak­tiv, som han er. Det er et godt for­bil­le­de, « si­ger den 10 år yn­gre Gorm, der hel- ler ik­ke lig­ger på den la­de si­de som fored­rags­hol­der og am­bas­sa­dør for Ca­re. Han er net­op hjemvendt fra en tur til Mozam­bique.

Hvem fandt på at sæt­te jer sam­men?

Gre­gers: » Det gjor­de vi selv. Vi kend­te hin­an­den som kol­le­ger i sam­me af­de­ling i no­gen tid. Jeg la­ve­de ’ Hvad med kul­tu­ren?’. Gorm kom af og til ned og åb­ne­de dø­ren og spurg­te: ’ Hvad la­ver I, dov­ne hunde?’ ’ Åben skærm’ var det før­ste, vi la­ve­de sam­men. «

Gorm: » Det var en idé, vi selv hav­de få­et, me­get in­spi­re­ret af et svensk pro­gram ’ Kvällsöp­pet’. ’ Åben skærm’ send­te di­rek­te fra for­skel­li­ge ste­der i lan­det, hvor folk var kom­met i kni­be, og hvor vi vend­te ting om. I ste­det for at folk skul­le på borg­mester­kon­to­ret, bad vi borg­me­stre­ne om at kom­me ud til fol­ket. Og det var i sig selv en pro­vo­ka­tion. «

Hvad var styr­ken i je­res sam­ar­bej­de?

Gorm: » Styr­ken i vo­res sam­ar­bej­de var, at vi he­le ti­den af­prø­ve­de hin­an­dens syns­punk­ter. Det er vig­tigt – og­så i dag og og­så pri­vat. Hvem er det, vi om­gås? Dem, der be­kræf­ter vo­res ver­dens­bil­le­de? El­ler dem, der ud­for­drer os? Det er vig­tigt at bli­ve ud­for­dret he­le ti­den. Det kan jeg sav­ne ge­ne­relt i sam­fun­det, og det af­spej­les og­så i tv. «

» Vi brød nog­le ryt­mer i bu­reau­kra­ti­et, som gjor­de det pro­ble­ma­tisk nog­le gan­ge, men som man fandt sig i, ef­ter­hån­den som pro­gram­mer­ne blev en suc­ces. Det var svært for de au­to­ri­tært indstil­le­de folk, men de måt­te le­ve med, at vi gjor­de, som det pas­se­de os, « si­ger Gre­gers.

Gorm: » Se­er­ne var der, men det var un­der­ligt, at bå­de nog­le che­fer og de­le af vo­res kol­le­ger og an­mel­der­kor­p­set hav­de be­slut­tet, at det var no­get lort. Det pas­se­de ik­ke helt sam­men. Det far­li­ge er, at når

Gorm og Gre­gers blev for al­vor land­skendt, da de sam­men skab­te un­der­hold­nings­pro­gram­mer på DR som ’ Ka­nal 22’. De­res blan­ding af se­ri­øs jour­na­li­stik og un­der­hold­ning var på det tids­punkt nyt i dansk tv og pro­vo­ke­re­de kul­tu­re­li­ten. En tid­li­ge­re chef kald­te det så­gar et ’ lor­te­pro­gram’. Til ven­stre Gorm og Gre­gers i dag. Fo­tos: David Leth Wil­li­ams, Claus Poul­sen, Aa­ge Sø­ren­sen, Svend Aa­ge Mor­ten­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.