De eli­ten’

BT - - KULTUR -

man mø­der så stor mod­stand over­for no­get, der ik­ke er så rin­ge end­da, så over­hø­rer man sig­na­ler­ne, når det rent fak­tisk in­di­mel­lem ér no­get lort, man la­ver. Man går ind i sig selv og luk­ker af. Vi la­ve­de en gang imel­lem nog­le ting, det var ri­me­ligt at kri­ti­se­re os for, men som vi af­vi­ste. «

’ Lor­te­pro­gram’

Hvor­dan op­stod ’ Ka­nal 22’, der blev set af op til tre mil­li­o­ner se­e­re?

Gorm: » ’ Ka­nal 22’ blev til, for­di der ik­ke var ret man­ge se­e­re kl. 22, og vi blev bedt om at fi nde på no­get sam­men med fi re an­dre af­de­lin­ger i hu­set. Sam­men­blan­din­gen af jour­na­li­stik og un­der­hold­ning var en pro­vo­ka­tion for det etab­le­re­de kul­tur­liv. Det var se­ri­ø­si­te­ten, som var vig- tig, men kri­ti­ker­ne for­stod ik­ke, at vi net­op fi k se­er­ne til at kig­ge på det se­ri­ø­se ved, at vi og­så hav­de un­der­hold­ning. Det var ik­ke et kon­cept, vi kun­ne fi nde el­ler kø­be an­dre ste­der. Det var et, vi selv skab­te. Vi la­ve­de en 15 si­der lang beskri­vel­se. Den brug­te vi, da vi blev undsagt af da­væ­ren-

STREAM/ KØB – SAN­GE

1. Ri­han­na, Ka­nye & McCart­ney, Four­fi ve­seconds 2. El­lie Goul­ding Love Me Li­ke You Do

3. Ma­jor La­zer fe­at. MØ & dj Sna­ke, skrift lig und­skyld­ning, og det ærg­rer mig sta­dig, at jeg ik­ke fi k den skrift ligt. Det vil­le ha­ve væ­ret skønt. « Gre­gers: » Jeg har bjer­ge af re­ak­tio­ner fra avi­ser­ne om skan­da­ler­ne. F. eks. da vi blev ta­get af, for­di vi la­ve­de et pro­gram om fri­mu­rer­lo­gen. Ver­den stod på den an­den en­de i et par da­ge. Det var lidt af en sen­sa­tion, at man blev pil­let af skær­men af sin pro­gram­chef. Der var ble­vet ned­lagt fo­ged­for­bud mod et do­ku­men­tar­pro­gram, som Poul Mar­tin­sen hav­de la­vet om fri­mu­rer­ne og de­res op­ta­gel­ses­ri­tu­a­ler. Vi send­te di­rek­te, og der var in­gen, der kun­ne hol­de øje med alt, hvad vi la­ve­de. Vi blev nær­mest boy­kot­tet, el­ler for­søgt boy­kot­tet, af Dan­marks Ra­dio i en pe­ri­o­de, for­di de var træt­te af os. Den ty­pe pro-

( Kil­de hit­lis­ten. nu)

Le­an On

gram­mer var kon­tro­ver­si­el­le i Ra­di­o­rå­det, der var un­der stærk på­virk­ning af Er­hard Jakob­sens for­e­ning ’ Ak­ti­ve lyt­te­re og se­e­re’. Vi hav­de og­så Er­hard Jakob­sen med i et pro­gram, og jeg glem­mer al­drig, hvad han sag­de til mig, in­den vi gik i stu­di­et: ’ Jeg vil ger­ne gø­re Dem op­mærk­som på, at hvis De har tænkt Dem at si­ge ’ du’ til mig, så er jeg ik­ke med i pro­gram­met’. «

Men I er sta­dig et be­greb 30 år eft er, I stop­pe­de?

Gorm: » Ja, hos folk over en vis al­der. Man­ge kal­der mig Gre­gers. En­kel­te kal­der ham Gorm. «

Gre­gers: » Jeg bli­ver sta­dig rørt, hvis jeg mø­der én, der er midt i 30er­ne, som kan ken­de én fra pro­gram­mer­ne, for så har de kig­get på én som barn. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.