DEN SPAN­SKE BOR­GER­KRIG SLUT­TER

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 76 år si­den 1939:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er nog­le me­get favorable aspek­ter til dig i dag fra stjer­ner­ne. Det vil gæl­de om at sen­de det ud, som du ger­ne vil ha­ve til­ba­ge. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har en sær­de­les god hand­le­kraft i dag. Det vil gæl­de om at bru­ge den kon­struk­tivt og til din egen for­del, uan­set hvad du har lyst til. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det er vig­tigt, at du ik­ke la­der de ne­ga­ti­ve tan­ker få over­ta­get i dag. Tænk po­si­tivt og vær ik­ke ban­ge for at hop­pe ud i no­get nyt og an­der­le­des. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er fo­kus på no­get, som har med øko­no­mi at gø­re. F. eks. bank, for­sik­ring, arv, le­ga­ter, pen­sion mv., og hvor det gæl­der om at væ­re vå­gen. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Må­nens på­virk­ning af den an­svars­ful­de Sa­turn vil i dag gi­ve dig en sær­lig lek­tie om­kring, hvem du er, hvad du gør, hvor­for og for hvem. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er in­gen grund til at tæn­ke så me­get me­re. Nu skal der ger­ne hand­les. Det er der­for en god idé, at du for­e­ner di­ne tan­ker med kon­kre­te hand­lin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du har al mu­lig grund til at fø­le dig hel­dig og væ­re op­ti­mi­stisk. Alt vil gå eft er di­ne pla­ner i dag, og du kan ro­ligt sø­sæt­te nye pro­jek­ter. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** FISKENE 19.02 - 19.03 Uan­set hvor­dan du ser på et be­stemt pro­blem, så er der kun en vej ud, og det er vej­en igen­nem, som det hed­der. Tag fat i det og kom vi­de­re! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

99). ( Svær 25). ( Mid­del 75). ( Nem

Den Span­ske Bor­ger­krig af­slut­tes, da Madrid over­gi­ver sig til Fran­cos trop­per. Kri­gen va­re­de i næ­sten tre år og blev ud­kæm­pet mel­lem Spa­ni­ens re­pu­bli­kan­ske re­ge­ring og dik­ta­to­ren Fran­ci­sco Fran­co. Re­pu­bli­ka­ne­re de­mon­stre­rer mod Fran­co i Bar­ce­lo­nas ga­der i 1936.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.