Suc­ce­sen, der blev for stor

Dod­ge Chal­len­ger SRT Hel­lcats og Ch­ar­ger SRT Hel­lcats suc­ces er ik­ke ba­re stor - den er for stor

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

VIL­DE VOG­NE

Ame­ri­kan­ske Dod­ge står i den ab­sur­de si­tu­a­tion, at de må stand­se sal­get af suc­ce­ser­ne Chal­len­ger SRT Hel­lcat og Ch­ar­ger SRT Hel­lcat.

For ef­ter­spørgs­len er sim­pelt hen så stor, at Dod­ge ik­ke kan føl­ge med be­stil­lin­ger­ne, og for ik­ke at gø­re le­ve-

SE­NE­STE NYT ring­sti­der­ne uri­me­ligt lan­ge væl­ger man alt­så helt at luk­ke for sal­get.

I hvert fald for en tid, så Dod­ge kan få pro­du­ce­ret og le­ve­ret de bi­ler, man al­le­re­de har solgt.

Hi­sto­ri­en om hor­mon­bøf­fer­ne - den 2- dørs Chal­len­ger og den 4- dørs Ch­ar­ger - er mil­dest talt spe­ci­el. Og sam­ti­dig be­fri­en­de fan­de­ni­voldsk i dis­se ti­der, hvor al­le har travlt med at pud­se mil­jøgl­o­ri­er­ne.

For egent­lig var det slet ik­ke me­nin­gen, at de to bøf­fer skul­le væ­re an­det end en idé med 6,2 li­ters He­mi V8- mo­tor, kom­pres­sor, 717 he­ste­kræf­ter, et mo­ment på 815 Nm og - na­tur­lig­vis - bag­hjul­s­træk.

Men Dod­ge men­te, at ide­en kun­ne bæ­re, og i 2014 ind­led­te man pro­duk­tio­nen af Chal­len­ger SRT Hel­lcat og Ch­ar­ger SRT Hel­lcat.

Næ­sten dob­belt så man­ge

For­vent­nin­gen var et salgstal på 5.000 om året, men ef­ter­spørgs­len var og er enorm, og in­den det før­ste år er gå­et, har kun­der­ne skre­vet un­der på fle­re end 9.000 slut­sed­ler.

De to Hel­lcats top­ha­stig­hed er 333 km/ t, og mo­to­ren i hor­mon­bøf­fer­ne er i år kå­ret som ver­dens stær­ke­ste se­ri­e­pro­du­ce­re­de V8’ er.

En af for­kla­rin­ger­ne på den sto­re suc­ces er ube­tin­get pri­sen. Der star­ter li­ge un­der 60.000 dol­lar ( knap 410.000 kro­ner) for Chal­len­ger SRT Hel­lcat - mer­pri­sen for den 4- dørs Ch­ar­ger SRT Hel­lcat er cir­ka 3.000 dol­lar ( godt 20.000 kr.).

Blandt de man­ge fæl­lesnæv­ne­re for Dod­ge Chal­len­ger SRT Hel­lcat ( bil­le­det) og dens 4- dørs bror, Ch­ar­ger SRT Hel­lcat, er en 6,2 li­ters V8- mo­tor med 717 hk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.