Årets Brugt­bil er en stjer­ne

Mer­ce­des C- Klas­se er kå­ret som Årets Brugt­bil 2015. Drift ssik­ker og et godt køb, ly­der nog­le af vur­de­rin­ger­ne

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

VIN­DER

Mer­ce­des- Benz C- Klas­se, år­gang 2007- 11, er en klar vin­der af Årets Brugt­bil 2015. Bag kårin­gen står en jury sam­men­sat af mo­torjour­na­li­ster og bran­che­folk, og de­res op­ga­ve er først og frem­mest at vur­de­re og ana­ly­se­re de brug­te bi­lers kva­li­tet. Blandt pa­ra­me­tre­ne er vær­di for pen­ge­ne, prak­ti­ske egen­ska­ber, ser­vi­ce­pri­ser, på­li­de­lig­hed og to­talø­ko­no­mi.

Stjer­nen fra Stutt­g­art fi k 180 po­int, 45 fl ere end Nis­san Qas­hqai år­gang 2010- 14 og 100 fl ere po­int en Opel In­sig­nia år­gang 2008- 13 på tred­je­plad­sen. Ni af jury­ens med­lem­mer hav­de C- Klas­sen i top, her­i­blandt jour­na­li­sten bag den­ne ar­ti­kel.

Mi­ne be­grun­del­ser for at ran- ge­re Mer­ce­des C- Klas­se som årets bed­ste brugt­køb er bl. a., at bi­len er et høj­kva­li­tets­pro­dukt med be­ty­de­lig pre­sti­ge og knivskar­pe kø­re­e­gen­ska­ber.

Vig­tigt er det og­så, at det i dag kan la­de sig gø­re at få en C- Klas­se di­e­sel med et ri­me­ligt an­tal ki­lo­me­ter på tæl­leren til et for­nu­fi gt be­løb. Tid­li­ge­re var en brugt C- Klas­se sy­no­nymt med en gen­nemtæ­vet ekstaxa.

På bilzo­nen. dk var der i den­ne uge 218 styk C- Klas­se år­gang 2007- 11 til salg; bil­lig­ste var en 4- dørs 220 CDI fra 2008 til 179.900 kr., blandt de pris­sat­te var den dy­re­ste en 350 Coupé ( ben­zin­mo­tor) til 674.900 kr.

Blandt de umid­del­bart me­get in­ter­es­san­te er en 220 CDI sta­tioncar fra 2010 med au­to­mat­gear, blu­et­oo­th, tozo­net kli­maan­læg og fuld ser­vi­ce­bog. Den har kørt 151.000 ki­lo­me­ter og står til 299.990 kr.

En 220 CDI sta­tioncar fra 2008 med sam­me ud­styr og 177.000 ki­lo­me­ter på tæl­leren står til 229.900 kr. på bilzo­nen. dk.

Et godt køb

Mer­ce­des C- Klas­se er i evig ri­va­li­se­ring med den ung­dom­me­li­ge bag­hjul­stræk­ker BMW ( 3- se­rie) fra Bay­ern og den fri­ske opkom­ling Au­di A4 fra Ingolstadt, og Mer­ce­des blev ind­til for to- tre år si­den set som den mest mod­ne af de tre. I hvert fald i Tys­kland er Mer­ce­de­s­kø­ber­ne ge­ne­relt æl­dre end BMW- og Au­di­kø­ber­ne, men Mer­ce­des’ in­ten­tio­ner om me­re dy­na­mik træng­te for al­vor igen­nem med den­ne C- Klas­se.

De egen­ska­ber til­ta­ler, og da den sam­ti­dig er en bil, man sid­der godt i, knap­per og kon­tak­ter fun­ge­rer upå­kla­ge­ligt, er de før­ste for­ud­sæt­nin­ger for et for­nuft igt brugt­køb på plads.

Plad­sen på bag­sæ­det er ik­ke ge­ne­røs i sam­me grad som i an­dre ty­pi­ske fi rma­bi­ler ( f. eks. VW Pas­sat og Ford Mon­deo), men to voks­ne sid­der fi nt derom­me, og der er sta­dig plads til et barn i mid­ten.

Bilba­sen. dk står bag kårin­gen af Årets Brugt­bil, og her har man be­reg­net re­ser­ve­dels­in­dek­set for en 220 CDI til 146 og ser­vi­ce­in­dek­set til 139.

Jury­med­lem Hen­rik Bol­ler­s­lev fra Lind­holm Bi­ler A/ S i Vi­borg har reg­net sig frem til, at hvis man i dag kø­ber en 200 CDI sta­tioncar fra 2011/ 12 til ca. 300.000 kr., vil den over tre år og 75.000 ki­lo­me­ter kun væ­re knap 10.000 kr. dy­re­re end to af de øv­re fi re bi­ler i fi na­len - Opel In­sig­nia og Peu­geot 508.

Lind­holm Bi­lers er­fa­ring med den brug­te C- Klas­se er des­u­den, at den så­kald­te TCO ( To­tal Cost of Ow­ners­hip, alt­så de sam­le­de ud­gift er til bi­len over en gi­ven pe­ri­o­de) in­klu­si­ve det he­le er iden­tisk med In­sig­ni­a­ens og 508’ erens.

LØR­DAG 28. MARTS 2015

En brugt C- Klas­se er ik­ke læn­ge­re det sam­me som en fri­kørt taxa. Man­ge har kørt som lea­sing-/ fir­ma­bi­ler og har der­for ik­ke kørt så man­ge ki­lo­me­ter. Des­u­den er de fuldt ser­vi­ce­ret. Læk­kert og stil­rent in­te­r­i­ør præ­ger C- Klas­sen.

Mer­ce­desBenz C- Klas­se år­gang 200711 er Årets Brugt­bil 2015. For­an Nis­san Qas­hqai, Opel In­sig­nia, Peu­geot 508 og Ci­troën DS3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.