Skarp Hyun­dai- for­bed­ring

Den nye i20 er for­bed­ret på al­le punk­ter - und­ta­gen mo­to­ren

BT - - BILER - Gert C. Nielsen gert@ bi­len. dk

TEST

Hvis der er et sted, hvor det væl­ter ind med nyhe­der, så er det i Bklas­sen. Ma­z­da er kom­met med en nye 2’ er, Opel er kom­met med en ny Cor­sa, Sko­da er kom­met med en ny Fa­bia, og en­de­lig er Hyun­dai kom­met med en ny I20, som vi te­ster her. Der­til kom­mer det hav af bi­ler i klas­sen, som har lidt fl ere år på ba­gen, men som langt hen ad vej­en sta­dig er kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge.

Lad det væ­re sagt med det sam­me. i20’ eren er ik­ke blot en op­da­te­ret mo­del, men en helt ny bil. Den er ble­vet stør­re, og den ser an­der­le­des ud end for­gæn­ge­ren - me­get pæ­ne­re og me­re mo­der­ne, eu­ro­pæ­isk design. Den har haft vok­se­værk, og især er bag­sæ­de­plad­sen gan­ske im­po­ne­ren­de, og Hyun­dai har ik­ke blot nø­je­des med at gi­ve ri­me­lig god sid­de­plads for en bil i den stør­rel­se, men og­så sør­get for, at ad­gangs­for­hol­de­ne er rig­tigt go­de. Plad­sen er ik­ke ta­get fra ba­ga­ge­rum­met, for det er vok­set med om­kring ti pro­cent til 326 li­ter og hø­rer nu til et af de stør­ste i klas­sen.

Hvor Hyun­dai tid­li­ge­re har dø­jet med et el­for­stær­ket sty­re­tøj, der holdt mar­kan­te pau­ser om­kring mid­ter­stil­lin­gen, har den nye i20 få­et et me­get bed­re et af slagsen. Den har en dej­lig tung sty­ring, der gi­ver en god for­nem­mel­se af føling med vej­en. Man mær­ker ik­ke læn­ge­re de pau­se­ten­den­ser, der var tid­li­ge­re.

Sæ­der­ne for­an kun­ne godt ha­ve væ­ret en smu­le læn­ge­re, omvendt er de ik­ke min­dre end an­dre i klas­sen, og man fi nder god støt­te. In­stru­men­te­rin­gen er lo­gisk og i mod­sæt­ning til man­ge an­dre har Hyun­dai bi­be­holdt en mas­se knap­per frem for at gø­re fl ere ting skærm­ba­se­re­de. Det er mu­ligt, at det er en smu­le gam­mel­dags, men det er til gen­gæld me­get nemt at fi nde rundt i.

In­gen 3- cy­lin­dret med tur­bo

I mod­sæt­ning til de fl este kon­kur­ren­ter er Hyun­dai ik­ke kom­met med en 3- cy­lin­dret tur­bo­mo­tor, der gi­ver me­re træk­kraft fra la­ve om­drej­nin­ger. De er på vej, men ind­til da fort­sæt­ter Hyun­dai med fi re tra­di­tio­nel­le cy­lin­dre, dog er ben­zi­nø­ko­no­mi­en i den 84 he­stes 1,2 li­ters mo­tor i or­den - den kø­rer over 21 ki­lo­me­ter på en li­ter ben­zin.

Lav gea­ring

Pro­ble­met er, at mo­to­ren ik­ke gi­ver sam­me for­nem­mel­se af kraft over­skud, som man ser hos man­ge af kon­kur­ren­ter­ne. Hyun­dia- mo­to­ren er med an­dre ord en smu­le sløv.

Men mo­to­ren er fak­tisk rig­tig god. Det mang­len­de sejtræks­mo­ment be­ty­der dog, at gea­rin­gen er for­holds­vis lav, og man er op­pe på 3.000 om­drej­nin­ger i mi­nut­ter ved 100 ki­lo­me­ter i ti­men, og det med­fø­rer, at der er for­holds­mæs­sig me­get mo­tor­støj. Til gen­gæld er der næ­sten in­gen hjul- og vind­støj, så det er til at le­ve med.

Til gen­gæld kun­ne i20’ eren godt bru­ge et ek­stra gear - der er kun fem - for kø­rer man 110 km/ t, står om­drej­nings­tæl­leren på 3.000, og det er i over­kan­ten.

Ly­den fra den lil­le 4- cy­lin­dre­de ma­ski­ne er og­så gan­ske pæn - lidt sy­ma­ski­ne­ag­tigt - så jeg nå­e­de trods min kri­ti­ske ind­gang til den ik­ke de­sto min­dre at væn­ne mig til den. For den er som så­dan me­get vel­vil­lig indstil­let over­for op­ga­ven, når man træ­der søm­met ned, og Hyun­dai har væ­ret så for­nuft ig at gea­re den lavt, så der kom­mer no­get over­skud den vej. Og når det kan gø­res til en ben­zi­nø­ko­no­mi på 21 ki­lo­me­ter pr. li­ter, er det så­mænd fi nt nok.

Sam­ti­dig er det som om, man ik­ke så let kom­mer til at pro­vo­ke­re den slags mo­to­rer til et stort ben­z­in­for­brug på sam­me må­de som ved de tur­bo­la­de­de mo­to­rer, når de får for man­ge om­drej­nin­ger.

I testu­gen nå­e­de i20e­ren ik­ke det op­giv­ne brænd­stof­mål - hvil­ket in­gen bi­ler gør ved den slags test­kør­sel - men den holdt dog et pænt snit om­kring 18 ki­lo­me­ter pr. li­ter, og det er fi nt.

Så selv om der kom­mer en 3- cy­lin­dret tur­bo­la­det mo­tor se­ne­re på året med kvik­ke­re an­trit, ge­ne­relt bed­re ydel­se og på pa­pi­ret sik­kert og­så bed­re ben­zi­nø­ko­no­mi, vil jeg ik­ke væ­re ban­ge for at gå eft er den te­ste­de med fi re cy­lin­dre og 84 he­ste.

Huyn­dai i20 har få­et et me­get pæ­ne­re design end for­gæn­ge­ren. Sam­ti­dig er den vel­kø­ren­de, og med fin plads af en bil i mi­nik­las­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.