Sta­digt bil­li­ge­re

Her er 43 mo­del­ler der ko­ster un­der to kro­ner pr. km at eje

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Christensen uf­fe@ bi­len. dk

MI­NI­BI­LER

Det bli­ver bil­li­ge­re og bil­li­ge­re at eje og bru­ge en bil fra mi­nik­las­sen.

Da Ber­ling­s­ke Me­dia og Bil­pri­ser. dk i 2013 præ­sen­te­re­de den år­li­ge ana­ly­se over små­bi­lers to­talø­ko­no­mi ( mi­kro­bi­ler ude­ladt) kla­re­de ben­zi­nud­ga­ven af Ford Fies­ta sig bedst med en pris pr. ki­lo­me­ter på 1,53 kr. alt ibe­reg­net. Und­ta­gen for­sik­ring, der som be­kendt er en in­di­vi­du­el stør­rel­se alt ef­ter ska­de­fri hi­sto­rik, valg af sel­skab osv.

I den­ne dug­fri­ske 2015- ana­ly­se fra Bil­pri­ser. dk og Ber­ling­s­ke Me­dia er er Nis­san Mi­cra bil­lig­ste re­præ­sen­tant blandt de 43 bi­ler i mi­nik­las­sen. Med en ki­lo­me­ter­pris på 1,37 kr. Det sva­rer til en be­spa­rel­se på godt 10 pct. i for­hold til 2013- vin­de­ren.

Og­så i den an­den en­de af spek­t­ret - blandt de dy­re­ste mi­ni­bi­ler må­lt ef­ter to­talø­ko­no­mi - er der godt nyt. I 2013 top­pe­de Hon­da Ja­zz ben­zin med en ki­lo­me­ter­pris på 2,19 kr. I 2015 ana­ly­sen er ik­ke en ene­ste af de 43 ana­ly­se­re­de bi­ler over to kro­ner. Opel Cor­sa 1,3 di­e­sel er med 1,99 kr. pr. ki­lo­me­ter dy­rest, men sta­dig knap 10 pct. bil­li­ge­re end dy­re­ste mi­ni­bil i 2013.

Bil­ligt brænd­stof

En væ­sent­lig for­kla­ring på de sta­dig la­ve­re ki­lo­me­ter­pri­ser er de fal­den­de brænd­stof­pri­ser. De va­ri­e­rer selv­føl­ge­lig fra dag til dag og fra sel­skab til sel­skab, men på bag­grund af ak­tu­el sta­ti­stik og for­ven­tet pris­ud­vik­ling i de fi­re år, som ana­ly­se- pe­ri­o­den va­rer med i alt 80.000 kør­te ki­lo­me­ter, har Bil­pri­sers ana­ly­ti­ke­re valgt at sæt­te li­ter­pri­sen en kro­ne la­ve­re end i 2013- ana­ly­sen bå­de for di­e­sel og ben­zin.

Det be­ty­der for den to­talø­ko­no­misk bil­lig­ste bil i 2015- ana­ly­sen, Nis­san Mi­cra, en be­spa­rel­se på 4.000 kr. sva­ren­de til fem øre pr. ki­lo­me­ter. Nog­le af de øv­ri­ge bi­ler spa­rer lidt me­re. An­dre lidt min­dre.

Set i det­te lys spil­ler de sti­gen­de ejer­af­gif­ter en min­dre rol­le. For he­le pe­ri­o­den er den­ne post for Nis­san Mi­cra ste­get med 160 kr. Di­e­sel­bi­ler­ne er ge­ne­relt ste­get det sam­me el­ler lidt me­re i ejer­af­gift, med min­dre for­bru­get er ble­vet re­du­ce­ret for de se­ne­ste mo­del­ler.

En Opel Cor­sa 1,3 CDTI di­e­sel kø­rer i føl­ge beg­ge ana­ly­ser 29,4 km/ l. Den ko­ste­de i 2013 4.480 kr. i ejer­af­gift. I 2015- ana­ly­sen er po­sten ste­get til 4.640 kr.

Bil­li­ge­re brænd­stof er så­le­des en vig­tig del af for­kla­rin­gen på, at det er ble­vet bil­li­ge­re at eje og bru­ge en mi­ni­bil.

Men og­så la­ve­re købspri­ser og til­hø­ren­de la­ve­re vær­di­tab spil­ler ind.

Hol­der vi os igen til 2015- vin­de­ren - Nis­san Mi­cra - ko­ste­de den i 2013 105.000 kr.

I 2015- ana­ly­sen er pri­sen 15.000 kr. la­ve­re, og for vær­di­ta­bet be­ty­der det en re­duk­tion fra 57.649 kr. til 46.536 kr.

Mi­cra­ens pris­fald og til­hø­ren­de re­du­ce­ret vær­di­tab er dog no­get stør­re end nor­malt. Det gen­nem­snit­li­ge vær­di­tab for de 10 to­talø­ko­no­misk bil­lig­ste bi­ler var i 2013- ana­ly­sen 62.341 kr. I 2015- ana­ly­sen er det re­du­ce­ret til 61.333 kr. Købspri- ser­ne er fal­det en smu­le me­re i den bed­ste del af ana­ly­sen.

Pris­fald

Ge­ne­relt præ­ges top 10 af de sam­me bil­mo­del­ler som for to år si­den. 2015- vin­de­ren Nis­san Mi­cra blev num­mer 2 i 2013- ana­ly­sen trods den sto­re pris­for­skel i for­hold til 2015. Kun to bi­ler - Suzuki Swift og Hyun­dai i20 - er gle­det ud af top 10.

Che­f­a­na­ly­ti­ker Ni­els Grøf­te­hau­ge fra Bil­pri­ser. dk fin­der ik­ke de sto­re over­ra­skel­ser i ana­ly­sen. Han pe­ger på, at en lav købspris fort­sat har stor be­tyd­ning for bi­lens to­talø­ko­no­mi i den­ne klas­se. Især bi­ler, der er sat ned, kla­rer sig godt. Ek­sem­pel­vis er bå­de bil­lig­ste ben­zin- og di­e­selva­ri­ant af Se­at Ibiza blandt de 10 bed­ste må­lt ef­ter to­talø­ko­no­mi. I 2013 før de mas­si­ve pris­fald på he­le Ibizapro­gram­met blev ek­se­kve­ret, var ik­ke en ene­ste Ibiza- mo­del med i top 10. Bed­ste pla­ce­ring var plads 13 til di­e­se­lud­ga­ven med 75 hk.

Ser vi på di­e­sel mod ben­zin, er der bå­de nu og før en klar ten­dens til, at de bil­li­ge ben­zi­nud­ga­ver og­så er de bil­lig­ste at eje og bru­ge med det ind- lag­te ki­lo­me­ter­tal på 20.000 om året sva­ren­de til 80.000 kr. i he­le pe­ri­o­den. Bed­ste di­e­sel, Se­at Ibiza 1,2 TDI Eco­mo­ti­ve, be­sæt­ter fjer­de­plad­sen i 2015- ana­ly­sen. I 2013 var bed­ste di­e­sel Hyun­dai i20 CRDi Clas­sic, li­ge­le­des på fjer­de­plad­sen. For beg­ge bi­ler gæl­der, at de er/ var me­get kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge på købspri­sen. Og at de præ­ste­rer en flot brænd­sto­fø­ko­no­mi.

Bil­ligst med ben­zin

Æn­drin­ger­ne i ejer­af­gift­be­reg­nin­gen til ugun­st for di­e­sel­bi­ler har yder­li­ge­re ryk­ket man­ge di­e­se­lud­ga­ver nedad i fel­tet må­lt ef­ter to­talø­ko­no­mi. I 2015- ana­ly­sen er syv af de 10 dy­re­ste bi­ler pr. ki­lo­me­ter selv­tæn­de­re. Med di­e­sel­bi­ler i de tre dår­lig­ste pla­ce­rin­ger.

I ske­ma­et kan du se, hvor­dan de 43 mi­ni­bi­ler kla­rer sig på to­talø­ko­no­mi og hvil­ke mel­lem­reg­nin­ger, der fø­rer til re­sul­ta­tet. Le­ve­rings­om­kost­nin­ger er lagt ind i af­skriv­nin­gen, og he­le bi­lens købspris er for­ud­sat fi­nan­si­e­ret til seks pct. inkl. ge­by­rer og om­kost­nin­ger i øv­rigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.