Sciroc­co kan sta­dig

VWs lil­le sport­s­vogn Sciroc­co er ble­vet blidt for­ny­et

BT - - BILER - Gert C. Nielsen gert@ bi­len. dk

TEST

VW Sciroc­co har al­drig væ­ret et af VW- kon­cer­nens bedst sæl­gen­de pro­duk­ter. Si­den star­ten på den nu­væ­ren­de Sciroc­co- æra i 2008 er der lan­get godt et par hund­re­de tu­sin­de af den afri­kan­ske ør­ken­vind over di­sken. Og det er ik­ke me­get i en kon­cern, der først og frem­mest le­ver af at pro­du­ce­re og sæl­ge bi­ler i astro­no­mi­ske sty ktal.

Eft er en uge i Sciroc­co er jeg over­ra­sket over, at den ik­ke sæl­ger bed­re. I for­hold til de po­ten­te Golf’er, man kan kø­be, by­der Sciroc­co nem­lig på no­get me­re, end no­gen Golf kan le­ve­re - nem­lig smart design.

» Kun « 180 hk

Gan­ske vist fås den i Dan­mark kun med be­sked­ne 180 he­ste­kræft er, men det er ri­ge­ligt til den. Især hvis man har of­ret en adap­tiv un­der­vogn til knap 20.000 kro­ner, der til­pas­ser op­sæt­nin­gen til den en­kel­te chauf­førs kø­re­stil.

Der er ik­ke me­get nyt un­der so­len i den nye mo­del. Der er ud­ven­digt æn­dret lidt for­an med blandt an­det nye lyg­ter, og ko­fan­ger­ne er ble­vet bre­de­re og går læn­ge­re ud, så he­le bi­len kom­mer til at se lidt la­ve­re og bre­de­re ud, og det er jo net­op det sig­nal, den slags bi­ler skal ud­strå­le. In­den­dørs er in­stru­men­ter­ne kom­mer langt ind i et tun­nel­ag­tigt design, og op­pe på ind­stru­ment­bord sid­der sta­dig de tre ek­stra in­stu­men­ter med an­gi­vel­se af olie­tem­pe­ra­tur, tur­bo­tryk og så et sto­pur, hvis man skul­le ha­ve brug for det. Det er fi nt med de ek­stra in­stru­men­ter, men de er ik­ke rig­tigt de­sig­net ind i re­sten af in­stru­met­bor­det, så de kom­mer til at se lidt på­kli­stre­de ud.

Go­de kø­re­e­gen­ska­ber

I mod­sæt­ning til f. eks. den nye Golf, må Sciroc­co dø­je med den gam­le navi­ga­tions­skærm, men de fl este kø­be­re sik­kert væ­re li­geg­la­de.

Og det er vi og­så i den­ne sam­men­hæng, for dér, hvor Sciroc­co skal vi­se sit værd, er på as­fal­ten, og her le­ver den la­ve Fol­ke­vogn rig­tigt godt. Den er fi nt stram i sty­rin­gen, de 180 he­ste for­mid­les godt gen­nem for­hju­le­ne, og i hur­ti­ge sving ten­de­rer den det sjove, for­di den gi­ver en god, sik­ker for­nem­mel­se hjul­pet af sin la­ve høj­de og ik­ke mindst de godt for­me­de sæ­der med mas­ser af støt­te al­le ste­der. Vi er langt fra su­per­sport­s­vog­ne her, men det vel­kø­ren­de kan man ik­ke ta­ge fra den.

Med 20 he­ste fl ere end for­gæn­ge­ren er den og­så ble­vet en smu­le hur­ti­ge­re og kan nu nø­jes med 7,4 se­kun­der til 100 km/ t, hvil­ket er et halvt se­kund hur­ti­ge­re end tid­li­ge­re. Og­så top­ha­stig­he­den er vok­set til mar­kan­te 227 km/ t.

Et ri­me­ligt ni­veau i for­hold til ud­se­en­det. Så der er go­de grun­de til at væl­ge en Scir­ro­co, og så slip­per man for at kø­re rundt i en bil ma­gen til al­le de an­dre. Der sæl­ges nem­lig for­bav­sen­de få Sciroc­co i Dan­mark. I 2014 blev der så­mænd kun solgt om­kring 40 styk, og her­af var 15 på gu­le pla­der.

Så hver­man­de­je er den ik­ke. Pri­sen på test­bi­len er 423.000 kro­ner, her­til kom­mer den adap­ti­ve un­der­vogn til knap 20.000 kro­ner. Og så ta­ler vi om en ve­lud­sty­ret bil med f. eks. xenon- lyg­ter osv.

VW Sciroc­co

» Kun « to ud­ga­ver til Dan­mark

Der fi ndes man­ge mo­tor­va­ri­an­ter af Sciroc­co, men i Dan­mark kan man kun væl­ge mel­lem to, nem­lig den te­ste­de ben­zi­ner og en di­e­se­lud­ga­ve med 150 he­ste, der iøvrigt ko­ster 436.000 kro­ner. De to mo­del­ler kan for en mer­pris på 30.000 kro­ner fås med dob­belt­kob­lings­gear­kas­se.

De øv­ri­ge i Sciroc­co- fa­mi­li­en som f. eks. ud­ga­ven med 220 he­ste hjem­ta­ger den dan­ske im­por­tør ik­ke.

Det er svært at se det, men der er fak­tisk sket små æn­drin­ger i fron­ten på Sciroc­co.

Sæ­der, der hol­der godt fast, et lil­le rat og tre ek­stra to­pin­stu­men­ter gør bi­len spor­ty ind­ven­dig.

I Dan­mark fås Sciroc­co » kun « med 180 he­ste som hø­je­ste ydel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.