Las­se og Mer­ce­des

Li­vet på vej­en. Las­se og Mat­hil­de kø­rer 1.000 ki­lo­me­ter om ugen, så bi­len er uund­vær­lig

BT - - BILER - Jan Rø­ge Fo­to: Mat­hi­as Christensen

er vildt glad for sin Mer­ce­des. Den har man­ge kræft er er yderst kom­forta­bel med en me­get stor kø­reg­læ­de og så er den drift ssik­ker.

HVOR­FOR KØ­RER DU MER­CE­DES?

For­di vi sy­nes, det er en skøn, bil. Den­ne bil har al­le­re­de kørt en halv mil­li­on ki­lo­me­ter. Tid­li­ge­re hav­de vi en an­den Mer­ce­des, som nå­e­de op på 800.000 km.

Det er en kom­forta­bel bil med lækre sæ­der, og jeg slap­per me­get af på vo­res nat­tu­re eft er et job i f. eks. Ål­borg. Så skal vi ud at kø­re over 300 km bag­eft er.

Bi­len er me­get drift ssik­ker, og det er alt­af­gø­ren­de, da bi­len er et vig­tigt ar­bejds­værk­tøj.

HVAD BE­TY­DER BI­LEN FOR DIG?

Som for al­le mu­si­ke­re, kan vi slet ik­ke und­væ­re en bil til at trans­por­te­re os selv og vo­res ud­styr. Det kan ik­ke la­de sig gø­re at pas­se sit job uden en bil.

Vi le­ver jo et liv på lan­de­vej­en. Da vi var helt un­ge blev det til 250 jobs om året. Idag har vi ca. 70 jobs om året, det er sta­dig me­get for os.

HVOR ME­GET BRU­GER DU BI­LEN?

Det bli­ver til 50.000 km om året, så det bli­ver til rig­tig man­ge ti­mer i vo­res mu­si­ker­bil.

HAR DU FÅ­ET FARTBØDER?

Ja, jeg har få­et fem- seks styk­ker, så det er fak­tisk bil­ligt slup­pet, da jeg har lig­get på lan­de­ve­je­ne i over 40 år.

Til gen­gæld har jeg få­et mas­ser af P- bø­der, og det ærg­rer mig me­get at få bø­der, mens jeg hol­der stil­le.

HVAD ER DIN DRØM­ME­BIL?

Det er en Mer­ce­des, ger­ne en E 320, som var helt spl­in­ter­ny. Den vi har nu er læk­ker, men ret gam­mel eft er­hån­den.

El­lers vil­le jeg væ­re me­get be­gej­stret for at kø­re i en Tesla, som er så lyd­løs og lyn­hur­tig.

EN VILD BILOPLEVELSE?

Det var ret dra­ma­tisk, den­gang i tres­ser­ne, hvor vi kør­te fra Ran­ders til Vi­borg. Plud­se­lig sat­te spe­e­de­ren sig fast, og vi kør­te der­u­dad med fuld fart. Fak­tisk var vi al­le fem- seks styk­ker me­get ban­ge og tro­e­de, det skul­le bli­ve en­den på vo­res liv. Det ske­te i den gam­le Ford Tha­mes va­re­vogn, som var me­get brugt som mu­si­ker­bil. Hel­dig­vis fi k vi dre­jet nøg­len, og lan­de­de ved et for­sam­lings­hus. Her var der til­fæl­dig­vis en me­ka­ni­ker, som hjalp os med re­pa­ra­tion en af vog­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.