Ele­gant wan­na­be- brø­lea­be

Med 360 hk brø­ler CLA Shoo­ting Bra­ke øjen­bry­ne­ne af al­le an­dre mel­lem­klas­se sta­tioncars. 0- 100 km/ t kla­res 4,7 se­kun­der!

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

VILD VOGN

Med bog­sta­ver­ne AMG pla­ce­ret fl ere ste­der på ka­ros­sen, skju­ler CLA 45 AMG Shoo­ting Bra­ke ik­ke, at den ger­ne vil as­so­ci­e­res med re­sten af AMG- brø­lea­be­fa­mi­li­en fra Af­fal­ter­bach.

Og den er da og­så fra Aff al­ter­bach, li­ge­som den og­så lig­ner si­ne van­vit­ti­ge sto­re sø­sken­de. Den sto­re for­skel er ba­re, at mens de fan­de­ni­vold­ske klas­si­ske AMG- mo­del­ler har V8- mo­tor og bag­hjul­s­træk, så har CLA 45 AMG en fi re­cy­lin­dret ræk­ke­mo­tor og fi re­hjul­s­træk. Det er godt for brænd­sto­fø­ko­no­mi og vej­greb. Men ik­ke for den rå frygt­fak­tor, der tra­di­tio­nelt har ken­de­teg­net AMG.

Vil ik­ke slå dig ihjel

Tra­di­tio­nelt set har de van­vit­ti­ge AMG- bi­ler al­tid haft en lil­le smu­le lyst til at slå dig ihjel. Hvis ik­ke du kon­cen­tre­re­de dig bag rat­tet, var den med al­le si­ne rå kræft er en far­lig stør­rel­se. En tra­di­tio­nel AMG kræ­ver alt­så fo­kus og et mini­mum af ev­ner bag et rat for at tøj­le og få det bed­ste ud af udy­ret. Det gi­ver den ka­rak­ter og X- fak­tor. Og ejer­ne kun­ne med stolt­hed par­ke­re i car­por­ten hver aft en, mens na­bo­er­ne an­er­ken­den­de nik­ke­de i de­res ret­ning af, at de over­le­ve­de end­nu en dag som AMG- ejer. Respekt.

Hi­sto­ri­en om CLA 45 AMG Shoo­ting Bra­ke lig­ner desvær­re hi­sto­ri­en om Mer­ce­des A 45 AMG, som jeg tid­li­ge­re har kri­ti­se­ret for at mang­le » Chuck Nor­ris « - eff ekt. For de kom­pak­te AMG- mo­del­ler med fi re cy­lin­dre og for­hjul­s­træk er hver­ken far­li­ge el­ler kræ­ven­de. De er van­vit­tigt hur­ti­ge og er visu­elt rå og bruta­le. Men en­hver med et mini­mum af ev­ner bag et rat kan kø­re de små fi re­hjul­struk­ne AMG- mo­del­ler re­la­tivt hur­tigt, uden at de for­sø­ger at slå dig ihjel. Hel­ler ik­ke en lil­le bit­te smu­le. Det gør ob­jek­tivt set CLA 45 AMG Shoo­ting Bra­ke til en bed­re og me­re eff ek­tiv kø­re­ma­ski­ne end de stør­re og me­re ud­for­dren­de V8- mo­del­ler, men den mang­ler ba­re den fan­de­ni­vold­ske ka­rak­ter, som tra­di­tio­nelt ken­de­teg­ner bi­ler med så man­ge AMG- log­o­er på.

Hand­ler om for­vent­nig­ner

I sid­ste en­de hand­ler det nok om for­vent­nings­af­stem­ning. For ta­ger vi mi­ne for­hånd­ser­fa­rin­ger med de van­vit­ti­ge AMG­mo­del­ler ud af lig­nin­gen, er CLA 45 AMG Shoo­ting Bra­ke iso­le­ret set en bil, der på per­for­man­ce og kø­re­dy­na­mik er på ni­veau el­ler over de bed­ste an­dre fi re­hjul­struk­ne kom­pakt- su­perGTI’er. Bi­ler som Golf R og Au­di RS3. Li­ge om lidt kom­mer en ny Au­di RS3 og Ford Fo­cus RS, og de skal stå tid­ligt op, for at slå Mer­ce­des’ 45 AMG- mo­del­ler.

Men sam­men­holdt med de tra­di­tio­nel­le AMG- mo­del­ler op­le­ves CLA 45 AMG Shoo­ting Bra­ke ba­re lidt fe­sen. Lidt fersk. Den lar­mer ba­re ik­ke nok. Bå­de i bog­sta­ve­lig­ste for­stand - for­di en ræk­ke­fi rer al­drig vil ly­de som en V8’ er - men og­så i over­ført for­stand, hvor den ik­ke ro­ck­er min ver­den. Den ser rig­tig godt ud. Men i min op­tik er og bli­ver den ba­re en wan­na­be- brø­lea­be.

For­vent min­dre respekt

Er man ik­ke så fast­låst som jeg i bil­le­det af, hvad en AMG- mo­del SKAL væ­re, så er CLA 45 AMG Shoo­ting Bra­ke dog bå­de cool, hur­tig og over­be­vi­sen­de. Så lad dig ik­ke skræm­me af min lunk­ne te­stop­le­vel­se. For­vent ba­re ik­ke sam­me respekt fra omver­de­nen som hvis du kø­rer en tra­di­tio­nel AMG med bag­hjul­s­træk og V8- mo­tor.

Vi var in­vi­te­ret af Mer­ce­des

Mer­ce­des CLA Shoo­ting Bra­ke er me­re ele­gant end den al­min­de­li­ge CLA og fak­tisk den smuk­ke­ste Mer­ce­des i kom­pakt­klas­sen.

Ka­bi­nen er læk­ker med alcan­ta­ra på de stram­me sport­s­rat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.