LÆS ME­RE PÅ bt. dk/ sport SPOR­TEN Lands­holds­ryt­ters ma­re­ridt: Over­fal­det un­der træ­ning

Den dan­ske moutain­bi­ke­ryt­ter Ma­le­ne Degn blev tors­dag over­fal­det og for­søgt seksu­elt foru­lem­pet i Syd­afri­ka

BT - - SPORTEN - Fo­to: Das Bu­ro for Team Dan­mark, Reu­ters OVER­FALD Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Den 18- åri­ge U23- ryt­ter Ma­le­ne Degn blev over­faldt un­der en træ­nings­run­de i et luk­ket om­rå­de uden­for Pre­to­ria. Da hun var ude på ru­ten om­kring Vo­ort­rek­ker Monu­ment, blev hun over­fal­det af to mænd. Her stjal den ene hen­des cy­kel, mens den an­den hev hen­de ind i et bu­skads og for­søg­te et seksu­elt over­greb.

Land­stræ­ner Mads Bød­ker nå­e­de at kom­me Ma­le­ne Degn til und­sæt­ning.

» Min cy­kel var punk­te­ret, så der­for kør­te jeg en an­den og min­dre ud­for­dren­de vej til­ba­ge til star­t­om­rå­det. Her ser jeg en mand kom­me slæ­ben­de med Ma­le­nes cy­kel. Jeg rå­ber alt, hvad jeg kan, men væl­ger ik­ke at for­føl­ge ham, da jeg først og frem­mest tæn­ker på Ma­le­nes si­tu­a­tion. Mit råb får åben­bart skræmt den an­den per­son, så ham ser jeg flyg­te over et højt hegn læn­ge­re frem­me. Jeg kom­mer ret tæt på ham, men vil sta­dig ik­ke i kon­takt med ham af frygt for, at han er be­sid­del­se af et vå­ben. «

» Jeg mø­der en me­get cho­ke­ret Ma­le­ne og for­står først der, hvor al­vor­ligt et over­greb hun har væ­ret ud­sat for. Vi får til­kaldt hjælp, og po­li­ti­et sæt­ter en stor ef­ter­søg­ning i gang med he­li­kop­ter og en del mand­skab. Den ene ger­nings­mand bli­ver på­gre­bet. Cyk­len er sta­dig for­s­vun­det, « ly­der be­ret­nin­gen fra den dan­ske land­stræ­ner i en pres­se­med­del­el­se fra Dansk Cyk­le Uni­on.

Over­fal­det ske­te i et om­rå­de med bå­de vag­ter og hegn om­kring. Ma­le­ne Degn har mod­ta­get psy­ko­log­hjælp ef­ter hæn­del­sen og har i før­ste om­gang valgt at bli­ve i Syd­afri­ka. Det er dog end­nu ik­ke be­slut­tet, om hun stil­ler op til det UCI- løb, som det dan­ske moutain­bi­kelands­hold ef­ter pla­nen skul­le del­ta­ge i lør­dag. Sport­s­chef i Dansk Cyk­le Uni­on, Lars Bon­de, er ik­ke selv med på tu­ren, men han ud­dy­ber, hvad der egent­lig ske­te, da den un­ge ryt­ter blev over­fal­det af to mænd.

Til BT for­tæl­ler sport­s­che­fen, hvad det seksu­el­le over­greb dæk­ker over, da Ma­le­ne Degn blev he­vet med ind i et bu­skads af en af ger­nings­mæn­de­ne.

» Det dæk­ker over et for­søg på, hvad vi må tro, er voldtægt. Men han når jo ik­ke i nær­he­den af, hvad man kan be­teg­ne som at ud­fø­re no­get som helst af seksu­el ka­rak­ter. «

Han for­søg­te at få hen­des tøj af?

» Ja, han prø­ve­de at til­tvin­ge sig seksu­el om­gang med hen­de, men det kom hel­dig­vis ik­ke der­til. « Men hvor­dan kan det ske på en af­skær­met løbs­ru­te med hegn og vag­ter?

» Det tæn­ker vi og­så. Det er jo en helt an­den kul­tur, end vi er vant til. Når man træ­ner to da­ge før sel­ve lø­bet, og der er hegn og vag­ter, tæn­ker man ik­ke så­dan no­get, kan ske. Folk ta­ger man­ge chan­cer her­ne­de og tæn­ker åben­bart på en an­den må­de. Hel­dig­vis var hun ik­ke me­re for sig selv, end Mads Bød­ker fik styr på det, så der ik­ke ske­te no­get. « Lars Bon­de po­in­te­r­er, at myn­dig­he­der­ne age­re­de hur­tigt og har op­gra­de­ret sik­ker­he­den ef­ter­føl­gen­de. Han og re­sten af tea­met har fuld fo­kus på den foru­ret­te­de Ma­le­ne Degn.

» Vi er selv­føl­ge­lig op­mærk­som­me på, at der skal støt­tes op om hen­de på al­le mu­li­ge må­der. Hel­dig­vis er hun kæ­re­ste med en af de an­dre ryt­te­re, der og­så er her­ne­de, så der er 100 pro­cent op­bak­ning. Hen­des del­ta­gel­se i lø­bet er ik­ke vig­tigt, det sport­s­li­ge er fuld­stæn­dig i an­den ræk­ke, « ly­der det fra sport­s­che­fen.

Èn af de to ger­nings­mænd er ble­vet an­holdt.

Det var på et luk­ket om­rå­de nær monu­men­tet Vo­ort­rek­ker uden for ho­ved­sta­den Pre­to­ria i Syd­afri­ka, at U23- cy­kel­ryt­te­ren Ma­le­ne Degn ( lil­le fo­to) blev over­fal­det på en træ­nings­tur.

Fo­to: Das Bu­ro for Team Dan­mark, Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.