Far­vel før tid

Oleg Tin­kov har fj er­net en af de mænd, Al­ber­to Con­ta­dor sto­ler al­ler­mest på i cy­kel­spor­ten. Bjar­ne Ri­is er for­tid på Tin­koff - Saxo- hol­det. Det kan Con­ta­dor og­så bli­ve al­le­re­de eft er den­ne sæ­son

BT - - SPORTEN - AF­SKED Sø­ren Klæ­strup i Spa­ni­en skl@ spor­ten. dk

» GRAN­DE AL­BER­TO, GRAN­DE AL­BER­TO, « rå­ber de span­ske til­sku­e­re for­an Tin­koff - Saxo- bus­sen, da Al­ber­to Con­ta­dor stik­ker sin smal­le, spink­le, sol­bru­ne krop ud af dø­ren for at hil­se hø­fl igt på dem i små to mi­nut­ter.

De frem­mød­te fans gi­der over­ho­ve­det ik­ke se an­dre ryt­te­re i Ca­ta­lo­ni­en Rundt. For dem er Con­ta­dor stjer­nen, og de kæm­per om at få ta­get et bil­le­de sam­men med ham. Ho­ved­per­so­nen kæm­per og­så, for det er svært at fi nde en pas­sen­de gri­mas­se. Det bli­ver al­drig til et rig­tigt smil på cy­kel­stjer­nens læ­ber. Li­ge nu har han in­tet at glæ­de sig over.

BT har væ­ret tæt på Tin­koff - Saxo- hol­det og Al­ber­to Con­ta­dor i Spa­ni­en den se­ne­ste uge, mens han er i fuld gang med sit sid­ste løb in­den Giro d’Ita­lia i maj. I Ca­ta­lo­ni­en Rundt er de af­gø­ren­de for­be­re­del­ser i fuld gang, og det er i den­ne pe­ri­o­de, form­frem­gan­gen skal ind­fi nde sig.

Tid­li­ge­re på ugen blev Con­ta­dor dog ramt af no­get langt al­vor­li­ge­re end kon­kur­ren­ter­nes an­greb. Han blev ramt på sin tryg­hed.

For med Bjar­ne Ri­is’ af­sked for­le­den røg den mand, 32- åri­ge Con­ta­dor sto­ler me­re på end no­gen an­den i top­pen af cy­kel­spor­ten. Udadtil har Al­ber­to Con­ta­dor und­ladt at ud­ta­le sig om Oleg Tin­ko­vs sus­pen­de­ring af Bjar­ne Ri­is, men in­ter­nt er for­tæl­lin­gen en an­den.

Usik­ker på frem­ti­den

Kil­der på og om­kring Tin­koff - Saxo- hol­det be­ret­ter over for BT om en spansk stjer­ne, der åb­net prok­la­me­rer, at han ik­ke kan kla­re to år me­re med Tin­kov, mens Con­ta­dor stil­ler spørgs­må­let: » Hvad skal jeg gø­re? « Sva­ret svæ­ver i det uvis­se og vil gi­vet­vis gø­re det en rum tid end­nu.

Un­der Ca­ta­lo­ni­en Rundt er Unai Ira­ra­gor­ri Pi­neda på over­ar­bej­de. Til dag­lig er han che­fre­dak­tør på Bi­ci­Ci­clis­mo, et stort, in­ter­na­tio­nalt cy­kel­si­te for spansk­ta­len­de fans. En del af Ira­ra­gor­ri Pi­nedas op­ga­ve er at føl­ge Al­ber­to Con­ta­dor tæt, og det be­ty­der og­så, at den se­ne­ste uges ud­vik­ling på Tin­koff - Saxo- hol­det er fulgt op­mærk­somt. Hos Unai Ira­ra­gor­ri Pi­neda er der in­gen tvivl om, at af­ske­den med Bjar­ne Ri­is får kon­se­kven­ser ved ud­gan­gen af den­ne sæ­son.

» Uden Bjar­ne er jeg næ­sten sik­ker på, at Al­ber­to ( Con­ta­dor, red.) ik­ke vil fort­sæt­te hos Tin­koff - Saxo. Han har skre­vet un­der på en kon­trakt­for­læn­gel­se ind­til 2016, men den aft ale kan en ryt­ter som Al­ber­to for­holds­vist nemt kom­me ud af. « Hvor­dan kan det la­de sig gø­re? » Vi ved ik­ke præ­cist, hvor­dan den nye aft ale er sat sam­men, men Al­ber­to stop­per jo ba­re med at kø­re or­dent­ligt, hvis han næg­ter at fort­sæt­te på hol­det. Det gi­der Tin­kov hel­ler ik­ke ha­ve. Så hvis Al­ber­to ik­ke har lyst til at bli­ve, så kom­mer han og­så ud af aft alen. « ping­dom i 2012. Den­gang stod Bjar­ne Ri­is bag sin nyind­køb­te ryt­ter, og den loy­a­li­tet er Al­ber­to Con­ta­dor sta­dig tak­nem­me­lig over. Det er hel­ler ik­ke til­fæl­digt, at Con­ta­dor er fl yt­tet ind 800 me­ter fra Ri­is’ bopæl i Lu­ga­no i Schweiz.

Hos che­fre­dak­tør Unai Ira­ra­gor­ri Pi­neda og hans kol­le­ga­er spe­ku­le­res der i, om Oleg Tin­kov ud­nyt­te­de det stær­ke bånd mel­lem Al­ber­to Con­ta­dor og Bjar­ne Ri­is, da Tin­kov køb­te dan­ske­rens cy­kel­hold i de­cem­ber 2013. Uden Bjar­ne Ri­is hav­de Oleg Tin­kov ik­ke få­et Con­ta­dor med over som en del af pak­ke­løs­nin­gen, og det ser pud­sigt ud, at Tin­kov for ny­lig for­læn­ge­de kon­trak­ten med Al­ber­to Con­ta­dor ind­til ud­gan­gen af 2016 for så kort tid eft er at fy­re Bjar­ne Ri­is.

» Tin­kov har ba­re ven­tet på en mu­lig­hed for at fy­re Ri­is, « si­ger Unai Ira­ra­gor­ri Pi­neda.

Ik­ke på god fod med Tin­kov

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Al­ber­to Con­ta­dor ik­ke er fan af Oleg Tin­kov. Når bånd­op­ta­ge­ren er sluk­ket, for­tæl­ler kil­der om­kring Tin­koff - Saxo- hol­det, at rus­se­ren egent­lig er hyg­ge­lig og glim­ren­de sel­skab, men respek­ten for ham ry­ger lyn­hur­tigt, når Tin­kov op­træ­der nedladende og ube­høv­let. Det brin­ger sam­ti­dig ut­ryg­hed med sig, og den slags pas­ser dår­ligt til Al­ber­to Con­ta­dor.

Den span­ske ryt­ter har tid­li­ge­re i sin kar­ri­e­re prø­vet så­dan et mil­jø, og han vil ik­ke til­ba­ge der­til. Fra 2008 til 2010 kør­te han på det ka­sak­hi­ske hold Asta­na. Ti­den var fyldt med in­ter­ne pro­ble­mer og en ky­nisk le­del­ses­stil. Uden Bjar­ne Ri­is som mel­lem­mand over for Oleg Tin­kov ned­bry­des Con­ta­dors tryg­ge ram­mer.

Mens Ri­is er sendt ud af le­del­sen på Tin­koff - Saxo- hol­det, står sport­s­di­rek­tør Ste­ven de Jongh med ho­ve­d­ansva­ret un­der lø­be­ne. Det gør hol­læn­de­ren blandt an­det un­der Ca­ta­lo­ni­en Rundt, hvor BT er til ste­de. Som le­den­de sport­s­di­rek­tør er det så­le­des og­så de Jongh, der må stil­le op til spørgs­mål om Con­ta­dor og bal­la­den mel­lem Tin­kov og Ri­is. Sidst­nævn­te te­ma gør han alt for at und­la­de at sva­re på.

» Det er vo­res op­ga­ve at hol­de fo­kus på lø­bet. Der er ud­sendt en pres­se­med­del­el­se, og det du­er ik­ke, at vi går rundt og kom­men­te­rer på sa­gen, for den ta­ger rig­tig me­get op­mærk­som­hed li­ge nu, og selv det mind­ste, vi si­ger, kan bli­ve mis­for­stå­et, « ly­der det fra Ste­ven de Jongh, der dog gi­ver ud­tryk for, at han sag­tens kan for­stå, at hi­sto­ri­en fyl­der me­get i Dan­mark.

Kun re­sul­ta­ter tæl­ler for Tin­kov

Sport­s­di­rek­tør de Jongh be­går sig bed­re på di­rek­te spørgs­mål om Al­ber­to Con­ta­dor, som hol­læn­de­ren li­ge­le­des age­rer per­son­lig træ­ner for.

» Han op­fø­rer sig al­tid 100 pro­cent pro­fes­sio­nelt. Nu fo­ku­se­rer vi end­nu me­re sam­men på de­tal­jer­ne, og så skal han nok væ­re pa­rat til Giro­en i maj, « si­ger Ste­ven de Jongh, som selv var til ste­de un­der det ita­li­en­ske løb Tir­reno- Adri­a­ti­co i mid­ten af marts.

Det var net­op un­der det­te løb, de af­gø­ren­de pro­ble­mer mel­lem Oleg Tin­kov og Bjar­ne Ri­is en­de­ligt brød ud. En del af man­ge år­sa­ger til det vold­som­me skæn­de­ri skal fi ndes i Tin­ko­vs util­freds­hed med Al­ber­to Con­ta­dors kør­sel i Tir­reno- Adri­a­ti­co, hvor spa­ni­e­ren ik­ke kør­te med Nairo Qu­in­ta­na på kon­ge­e­ta­pen. Men Ste­ven de Jongh kom­mer over for BT med en for­kla­ring på Al­ber­to Con­ta­dors pro­ble­mer i lø­bet, som end­nu ik­ke har væ­ret frem­me.

» Con­ta­dor hav­de få­et en in­fek­tion li­ge in­den Tir­reno- Adri­a­ti­co, og det hæm­me­de ham un­der­vejs. Vi har ik­ke sagt no­get om det, for­di vi ik­ke vil bru­ge det som en dår­lig und­skyld­ning, « si­ger de Jongh.

In­gen ved, om Al­ber­to Con­ta­dor hav­de vun­det i det ita­li­en­ske løb uden den­ne in­fek­tion, men nyhe­den tje­ner som ek­sem­pel på, at selv de mindst ting kan på­vir­ke ud­fal­det af et cy­kel­løb.

Den slags med­reg­ner Oleg Tin­kov ik­ke. Rus­se­rens tan­ke­gang er li­ge­frem, og når han sen­der en enorm årsløn ind på Con­ta­dors kon­to, vil han se re­sul­ta­ter uan­set in­fek­tio­ner el­ler ej.

Det krav ska­ber stress og uro. To ting Al­ber­to Con­ta­dor hav­de Bjar­ne Ri­is til at hjæl­pe med at hol­de på af­stand. Nu er fi lte­ret mel­lem Oleg Tin­kov og Tin­koff - Saxo­hol­dets alt­over­skyg­gen­de stjer­ne væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.