’’

BT - - SPORTEN - Ira­ra­gor­ri Pi­neda

Uden Bjar­ne er jeg næ­sten sik­ker på, at Al­ber­to ( Con­ta­dor, red.) ik­ke vil fort­sæt­te hos Tin­koff - Saxo

Og hvad skal der så ske med Con­ta­dor? » Me­get afh æn­ger af Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce. Hvis han kø­rer to fl ot­te løb, er han sik­kert mo­ti­ve­ret til at fort­sæt­te kar­ri­e­ren. Hvis de løb går galt, kan han mu­lig­vis stop­pe al­le­re­de i år. Men uan­set hvad lig­ger der en ud­for­dring for Al­ber­to, for hvis han skift er hold, skal det jo byg­ges op om­kring ham, og det har han brug for. Og det er ik­ke sik­kert, at det hold kan fi ndes. Et kar­ri­e­re­stop bli­ver må­ske ud­vej­en, « si­ger Unai Ira­ra­gor­ri Pi­neda.

År­sa­gen til det tæt­te bånd mel­lem Con­ta­dor og Ri­is skal fi ndes i spa­ni­e­rens do-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.