Er der et liv eft er Ri­is?

BT - - SPORTEN -

LAD OS BE­GYN­DE et helt an­det sted. I Nor­ge, for ek­sem­pel. For når ta­len fal­der på det gæ­ve bro­der­folk, kan vi med let­hed mo­re os over nord­mæn­de­nes lar­men­de pa­tri­o­tis­me og ek­sal­te­re­de ju­bel over eg­ne be­drift er.

Vi kan lidt spot­ten­de sco­re et bil­ligt grin over tv- kom­men­ta­to­rer, der brø­ler igen­nem, som var der to­talt gen­nem­træk på øver­ste eta­ge, når det bli­ver til en me­dal­je i damehåndbold, i lan­grend el­ler for den sags skyld i cy­kel­sport, hvor Nor­ge har få, men vir­ke­lig dyg­ti­ge og stær­ke ryt­te­re at gø­re godt med.

Som dan­sker er vi bed­re end dét. Vi for­står at ha­ve pro­por­tion og lidt kølig skan­di­na­visk di­stan­ce på tin­ge­ne. Ik­ke sandt? TJOH, EL­LER ER vi nu så me­get bed­re end nord­mæn­de­ne, når det kom­mer til styk­ket?

Man be­hø­ver ba­re scan­ne sen­de­fl aden og mas­se­me­di­er helt ge­ne­relt for at få en for­nem­mel­se af, hvor­dan vi hyl­der vo­res eg­ne næ­sten ud over en­hver ri­me­lig­hed.

Dum­pe­de man som mars­bo­er ned på pla­ne­ten Dan­mark vil­le man hur­tigt kun­ne kon­sta­te­re føl­gen­de:

Dan­sker­ne in­ter­es­se­rer sig for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, knap så me­get for ten­nis.

Dan­sker­ne in­ter­es­se­rer sig us­and­syn­ligt me­get for en pit- par­ke­ret mo­tor­kø­rer ved navn Ke­vin Magnus­sen, knap så me­get for For­mel 1.

Og dan­sker­ne har vold­somt me­get en­ga­ge­ment i Bjar­ne Ri­is, men knap så me­get i cy­kel­spor­ten ge­ne­relt.

Som jour­na­list skal man al­drig kla­ge over, at der fi ndes så mar­kan­te og dyg­ti­ge per­son­lig­he­der som oven­nævn­te, der kan dri­ve vær­ket. Vi me- di­e­men­ne­sker le­ver - og­så - af den bredt fun­de­re­de og fol­ke­li­ge in­ter­es­se og med­le­ven. NÅR DET HAND­LER om ek­sem­pel­vis Bjar­ne Ri­is, må man ba­re kon­sta­te­re, at han igen­nem me­re end 20 år har væ­ret en ab­so­lut ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver i for­tæl­lin­gen om dansk cy­kel­sport. Fra den alt­om­k­lam­ren­de stjer­ne­sta­tus eft er Tour de Fran­ce- tri­um­fen i 1996 med et men­ne­ske­hav som es­pa­li­er fra Kø­ben­havns Luft havn til stats­mi­ni­ster­hyl­dest i Tivoli.

I rol­len som hol­de­jer har Ri­is væ­ret en me­re om­dis­ku­te­ret stør­rel­se. Dels for­di han først i 2007 in­drøm­me­de at ha­ve dopet sig som ak­tiv, dels for­di ad­skil­li­ge af hans stjer­ne­nav­ne gen­nem åre­ne har pe­get på che­fen som med­vi­den­de i bi­o­ke­misk fusk.

Selv om Ri­is ik­ke læn­ge­re ejer sit livs­værk, le­ver in­ter­es­sen for Tin­koff - Saxo un­der rus­sisk fl ag så stærkt som no­gen­sin­de. Dan­sker­ne jub­ler med Ri­is, når det går hol­det godt. Og der bli­ver ra­set med em­pa­tisk ind­føling, når Ri­is bli­ver sus­pen­de­ret af den ex­cen­tri­ske rig­mand Oleg Tin­kov. SPØRGS­MÅ­LET ER AL­LE­RE­DE ble­vet stil­let i ugens løb: Er dansk cy­kel­sport i knæ, hvis Bjar­ne Ri­is de­fi - ni­tivt er for­tid på Tin­koff - Saxo? Er det slut med at se dan­ske ta­len­ter gå over som pro­fes­sio­nel­le. for­di Tin­koff - Saxo nu er uden man­den, som har lagt fun­da­men­tet?

» Bjar­ne Ri­is er ik­ke en af­gø­ren­de fak­tor for det dan­ske ta­len­t­ar­bej­de og de kom­men­de år vil der åb­ne sig an­dre dø­re for de dan­ske ryt­te­re, « me­ner ta­lent­chef Mor­ten Ben­ne­kou fra Dan­marks Cyk­le Uni­on.

Det er en ret sejlivet myte, at dan- ske ta­len­ter har brug for Ri­is og Tin­koff - Saxo for at få en plads i cy­kel­spor­ten.

Ser man på Tin­koff - Saxos nu­væ­ren­de trup, er det for­ment­lig kun Jesper Han­sen, der er slup­pet lidt ’ bil­ligt’ med som dan­sker og på en lær­lin­ge­kon­trakt. Re­sten af ros­set - hvil­ket vil si­ge ryt­te­re som Mat­ti Bres­chel, Chris An­ker Sø­ren­sen, Mi­cha­el Mør­køv og Chri­stop­her Juul- Jensen - har kva­li­tet nok til at væ­re ble­vet pro­fes­sio­nel­le før el­ler si­den. En kom­men­de stjer­ne som Mi­cha­el Val­gren vil­le ba­re væ­re ble­vet snup­pet af Team Sky el­ler et an­det ri­va­li­se­ren­de hold, hvis ik­ke Ri­is hav­de gjort sig at­trak­tiv. DER ER ALT­SÅ ik­ke no­gen grund til at stik­ke nå­le i voo­doo- duk­ker med Oleg Tin­kov- lig­hed. El­ler ma­le en an­den form for fan­den på væg­gen, hvis Ri­is for­svin­der ud af cy­kel­spor­ten.

Det er ik­ke det sam­me som at hå­be, han for­svin­der. Tvær­ti­mod. Ri­is’ navn ge­ne­re­rer en ko­los­sal in­ter­es­se. Og den smit­ter af på al­le i den dan­ske cy­kel­ver­den. Det be­ty­der stør­re eks­po­ne­ring til spor­ten ge­ne­relt, og der er mas­ser af afl ed­te eff ek­ter.

Omvendt ’ fyl­der’ Ri­is og­så me­get bå­de i me­di­eland­ska­bet og hos sponsor­seg­men­tet. Det er ken­de­teg­nen­de, at ek­sem­pel­vis Saxo Bank gen­nem al­le åre­ne har brugt spor­ten som mar­keds­fø­rings­værk­tøj ene og ale­ne på grund af Ri­is. Og alt­så ik­ke for­di cy­kel­spor­ten er ker­ne­punk­tet.

Det bil­le­de vil æn­dre sig, den dag Ri­is ik­ke læn­ge­re har sin fa­ste gang i dansk og in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport. Selv­føl­ge­lig vil han eft er­la­de et stort tom­rum, og in­tet vil væ­re, som det var en­gang. Men der vil sta­dig væ­re en frem­tid og et håb. Må­ske vil vi bli­ve min­det om, at dansk cy­kel­sport hi­sto­risk set er en af dansk idræts ker­ne­om­rå­der.

Der er alt­så et liv eft er Ri­is. Det be­hø­ver man ik­ke væ­re nord­mand for at kon­sta­te­re.

JOUR­NA­LIST

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.